MarshalByValueComponent.Container Özellik

Tanım

Bileşen için kapsayıcıyı alır.Gets the container for the component.

public:
 virtual property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); };
public virtual System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
Public Overridable ReadOnly Property Container As IContainer

Özellik Değeri

IContainer

IContainerBileşenin kapsayıcısını temsil eden arabirimi uygulayan bir nesne veya null bileşenin bir sitesi yoksa.An object implementing the IContainer interface that represents the component's container, or null if the component does not have a site.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.