MarshalByValueComponent.DesignMode Özellik

Tanım

Bileşenin Şu anda Tasarım modunda olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

public:
 virtual property bool DesignMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool DesignMode { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DesignMode : bool
Public Overridable ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true bileşen tasarım modundaysa; Aksi takdirde, false .true if the component is in design mode; otherwise, false.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bileşenin bir sitesi yoksa, bu yöntem her zaman döndürülür false .If the component does not have a site, this method always returns false.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.