WarningException.HelpTopic Özellik

Tanım

Uyarıyla ilişkili Yardım konusunu alır.Gets the Help topic associated with the warning.

public:
 property System::String ^ HelpTopic { System::String ^ get(); };
public string HelpTopic { get; }
member this.HelpTopic : string
Public ReadOnly Property HelpTopic As String

Özellik Değeri

String

Uyarıyla ilişkili Yardım konusu.The Help topic associated with the warning.

Şunlara uygulanır