ConfigurationElement.InitializeDefault Yöntem

Tanım

Nesne için varsayılan değer kümesini başlatmak için kullanılır ConfigurationElement .Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

protected:
 virtual void InitializeDefault();
protected public:
 virtual void InitializeDefault();
protected virtual void InitializeDefault ();
protected internal virtual void InitializeDefault ();
abstract member InitializeDefault : unit -> unit
override this.InitializeDefault : unit -> unit
Protected Overridable Sub InitializeDefault ()
Protected Friend Overridable Sub InitializeDefault ()

Açıklamalar

Nesnenin iç durumunu uygun varsayılan değerlere ayarlamak için çağırılır.Called to set the internal state of the object to appropriate default values.

Şunlara uygulanır