ConfigurationElement.OnRequiredPropertyNotFound(String) Yöntem

Tanım

Gerekli bir özellik bulunamadığında bir özel durum oluşturur.Throws an exception when a required property is not found.

protected:
 virtual System::Object ^ OnRequiredPropertyNotFound(System::String ^ name);
protected virtual object OnRequiredPropertyNotFound (string name);
abstract member OnRequiredPropertyNotFound : string -> obj
override this.OnRequiredPropertyNotFound : string -> obj
Protected Overridable Function OnRequiredPropertyNotFound (name As String) As Object

Parametreler

name
String

Bulunamayan gerekli özniteliğin adı.The name of the required attribute that was not found.

Döndürülenler

Object

Yok.None.

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Açıklamalar

, OnDeserializeUnrecognizedElement Nesne seri durumdan çıkarılırken bilinmeyen bir özniteliğe rastlarken çağrılır ConfigurationElement .The OnDeserializeUnrecognizedElement is invoked when an unknown attribute is encountered while deserializing the ConfigurationElement object.

Şunlara uygulanır