ConfigurationElement.SetPropertyValue(ConfigurationProperty, Object, Boolean) Yöntem

Tanım

Belirtilen değere bir özelliği ayarlar.Sets a property to the specified value.

protected:
 void SetPropertyValue(System::Configuration::ConfigurationProperty ^ prop, System::Object ^ value, bool ignoreLocks);
protected void SetPropertyValue (System.Configuration.ConfigurationProperty prop, object value, bool ignoreLocks);
member this.SetPropertyValue : System.Configuration.ConfigurationProperty * obj * bool -> unit
Protected Sub SetPropertyValue (prop As ConfigurationProperty, value As Object, ignoreLocks As Boolean)

Parametreler

prop
ConfigurationProperty

Ayarlanacak öğe özelliği.The element property to set.

value
Object

Özelliğe atanacak değer.The value to assign to the property.

ignoreLocks
Boolean

trueözelliğindeki kilitler göz ardı edilmelidir; Aksi takdirde, false .true if the locks on the property should be ignored; otherwise, false.

Özel durumlar

Öğe salt okunurdur veya ignoreLocks ise, true ancak kilitler yok sayılırsa gerçekleşir.Occurs if the element is read-only or ignoreLocks is true but the locks cannot be ignored.

Şunlara uygulanır