ConfigurationElement.SetReadOnly Yöntem

Tanım

IsReadOnly() ConfigurationElement Nesne ve tüm alt öğeler için özelliği ayarlar.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

protected:
 virtual void SetReadOnly();
protected public:
 virtual void SetReadOnly();
protected virtual void SetReadOnly ();
protected internal virtual void SetReadOnly ();
abstract member SetReadOnly : unit -> unit
override this.SetReadOnly : unit -> unit
Protected Overridable Sub SetReadOnly ()
Protected Friend Overridable Sub SetReadOnly ()

Açıklamalar

Bu yöntem, değiştirilemeyen sistem yapılandırma öğelerinin dışında ayarlamak için dahili olarak kullanılır.This method is used internally to set aside those system-configuration elements that cannot be modified.

Hangi öğelerin değiştirilebileceğini öğrenmek için IsReadOnly yöntemini kullanın.To determine which elements can be modified, use the IsReadOnly method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.