Console.WriteLine Yöntem

Tanım

Belirtilen verileri, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified data, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

Aşırı Yüklemeler

WriteLine(String, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String)

Belirtilen dize değerini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Unicode karakterlerinin belirtilen alt dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object[])

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesne dizisinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnenin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(UInt64)

Belirtilen 64 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(UInt32)

Belirtilen 32 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Single)

Belirtilen tek duyarlıklı kayan noktalı değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Decimal)

Belirtilen Decimal değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int64)

Belirtilen 64 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int32)

Belirtilen 32 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Double)

Belirtilen çift duyarlıklı kayan nokta değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[])

Belirtilen Unicode karakter dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char)

Belirtilen Unicode karakteri ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı değerini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

WriteLine(Boolean)

Belirtilen Boolean değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine()

Geçerli satır sonlandırıcıyı standart çıkış akışına yazar.Writes the current line terminator to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(Object)

Belirtilen nesnenin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesneler ve değişken uzunluklu parametre listesinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

Açıklamalar

Varsayılan satır Sonlandırıcı değeri bir satır başı, ardından bir satır besleme (içinde C#"\r\n" veya Visual Basic vbCrLf) olan bir dizedir.The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Out özelliğinin TextWriter.NewLine özelliğini başka bir dizeye ayarlayarak satır sonlandırıcıyı değiştirebilirsiniz.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string.

WriteLine(String, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1);
static member WriteLine : string * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object)

Parametreler

format
String

Bileşik biçim dizesi.A composite format string.

arg0
Object

formatkullanarak yazılacak ilk nesne.The first object to write using format.

arg1
Object

formatkullanarak yazılacak ikinci nesne.The second object to write using format.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

formatnull.format is null.

format içindeki biçim belirtimi geçersiz.The format specification in format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, sayılar, tarihler ve numaralandırmalar için standart biçimlendirme belirleyicilerini gösterir.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample 
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main() 
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f); 

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
      Color.Green);    
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

Bu yöntem, bir nesnenin değerini metin gösterimine dönüştürmek ve bu gösterimi bir dizeye katıştırmak için .NET Framework Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanır.This method uses the composite formatting feature of the .NET Framework to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Sonuç dizesi çıktı akışına yazılır.The resulting string is written to the output stream.

format parametresi, bu yöntemin parametre listesindeki bir nesneye karşılık gelen biçim öğeleri olarak adlandırılan sıfır veya daha fazla dizinli yer tutucu ile birbirine bağlı sıfır veya daha fazla metin çalıştırmasından oluşur.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Biçimlendirme işlemi, her biçim öğesini ilgili nesnenin değerinin metin gösterimi ile değiştirir.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Bir biçim öğesinin sözdizimi, bir zorunlu dizin belirten {Dizin[,hizalaması] [:FormatString]}ve ilgili nesnenin değerinin nasıl biçimlendirileceğini belirleyen, biçimli metnin isteğe bağlı uzunluğunu ve hizalamasını belirler.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

.NET Framework, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar.The .NET Framework provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(String)

Belirtilen dize değerini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ value);
public static void WriteLine (string value);
static member WriteLine : string -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As String)

Parametreler

value
String

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Örnek, satır Sonlandırıcı değerini varsayılan "\r\n" veya vbCrLf "\r\n\r\n" veya vbCrLf + vbCrLfolarak değiştirir.The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Daha sonra, çıktıyı konsola göstermek için WriteLine() ve WriteLine(String) yöntemlerini çağırır.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.", 
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Açıklamalar

Değer nullise, yalnızca satır Sonlandırıcı standart çıkış akışına yazılır.If value is null, only the line terminator is written to the standard output stream.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, WriteLine() yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine() method.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Unicode karakterlerinin belirtilen alt dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public static void WriteLine (char[] buffer, int index, int count);
static member WriteLine : char[] * int * int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametreler

buffer
Char[]

Unicode karakterler dizisi.An array of Unicode characters.

index
Int32

bufferbaşlangıç konumu.The starting position in buffer.

count
Int32

Yazılacak karakter sayısı.The number of characters to write.

Özel durumlar

buffernull.buffer is null.

index veya count sıfırdan küçük.index or count is less than zero.

index artı count bufferiçinde olmayan bir konum belirtin.index plus count specify a position that is not within buffer.

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Açıklamalar

Bu yöntem, buffer index konumdan başlayan count karakterleri standart çıkış akışına yazar.This method writes count characters starting at position index of buffer to the standard output stream.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(String, Object[])

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesne dizisinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, ... cli::array <System::Object ^> ^ arg);
public static void WriteLine (string format, params object[] arg);
static member WriteLine : string * obj[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, ParamArray arg As Object())

Parametreler

format
String

Bileşik biçim dizesi.A composite format string.

arg
Object[]

formatkullanılarak yazılacak bir nesne dizisi.An array of objects to write using format.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

format veya arg null.format or arg is null.

format içindeki biçim belirtimi geçersiz.The format specification in format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, sayılar, tarihler ve numaralandırmalar için standart biçimlendirme belirleyicilerini gösterir.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample 
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main() 
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f); 

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
      Color.Green);    
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

Bu yöntem, bir nesnenin değerini metin gösterimine dönüştürmek ve bu gösterimi bir dizeye katıştırmak için .NET Framework Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanır.This method uses the composite formatting feature of the .NET Framework to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Sonuç dizesi çıktı akışına yazılır.The resulting string is written to the output stream.

format parametresi, bu yöntemin parametre listesindeki bir nesneye karşılık gelen biçim öğeleri olarak adlandırılan sıfır veya daha fazla dizinli yer tutucu ile birbirine bağlı sıfır veya daha fazla metin çalıştırmasından oluşur.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Biçimlendirme işlemi, her biçim öğesini ilgili nesnenin değerinin metin gösterimi ile değiştirir.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Bir biçim öğesinin sözdizimi, bir zorunlu dizin belirten {Dizin[,hizalaması] [:FormatString]}ve ilgili nesnenin değerinin nasıl biçimlendirileceğini belirleyen, biçimli metnin isteğe bağlı uzunluğunu ve hizalamasını belirler.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

.NET Framework, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar.The .NET Framework provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Arayanlara Notlar

Bu yöntem kod tarafından C++ çağrılmaz.This method is not called by C++ code. Derleyici C++ , bir dize ve WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)çağrısı olarak dört veya daha fazla nesne parametresi içeren System. Console. WriteLine çağrılarını çözer.The C++ compiler resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and a list of four or more object parameters as a call to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object). WriteLine(String, Object)çağrısı olarak bir dize ve nesne dizisi içeren System. Console. WriteLine çağrılarını çözer.It resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and an object array as a call to WriteLine(String, Object).

Ayrıca bkz.

WriteLine(String, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnenin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0);
public static void WriteLine (string format, object arg0);
static member WriteLine : string * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object)

Parametreler

format
String

Bileşik biçim dizesi.A composite format string.

arg0
Object

formatkullanarak yazılacak nesne.An object to write using format.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

formatnull.format is null.

format içindeki biçim belirtimi geçersiz.The format specification in format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, beş rastgele oluşturulmuş Boolean değerini göstermek için WriteLine(String, Object) yöntemini çağırır.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display five randomly generated Boolean values.

Random rnd = new Random();
// Generate five random Boolean values.
for (int ctr = 1; ctr <= 5; ctr++) {
  Boolean bln = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2));
  Console.WriteLine("True or False: {0}", bln);
}

// The example displays an output similar to the following:
//    True or False: False
//    True or False: True
//    True or False: False
//    True or False: False
//    True or False: True
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   ' Generate five random Boolean values.
   For ctr As Integer = 1 To 5
     Dim bool As Boolean = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
     Console.WriteLine("True or False: {0}", bool)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True or False: False
'    True or False: True
'    True or False: False
'    True or False: False
'    True or False: True

Aşağıdaki örnek, geçerli tarihi göstermek için WriteLine(String, Object) yöntemini çağırır.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display the current date. format bağımsız değişkenindeki biçim öğesinin, tarihi geçerli kültürün uzun tarih biçiminde göstermek için "D" Standart Tarih ve saat biçimi dizesini kullandığını unutmayın.Note that the format item in the format argument uses the "D" standard date and time format string to display the date in the long date format of the current culture.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Today's date: Monday, April 1, 2019
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now)
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Today's date: Friday, April 1, 2016

Açıklamalar

Bu yöntem, bir nesnenin değerini metin gösterimine dönüştürmek ve bu gösterimi bir dizeye katıştırmak için .NET Framework Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanır.This method uses the composite formatting feature of the .NET Framework to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Sonuç dizesi çıktı akışına yazılır.The resulting string is written to the output stream.

format parametresi, bu yöntemin parametre listesindeki bir nesneye karşılık gelen biçim öğeleri olarak adlandırılan sıfır veya daha fazla dizinli yer tutucu ile birbirine bağlı sıfır veya daha fazla metin çalıştırmasından oluşur.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Biçimlendirme işlemi, her biçim öğesini ilgili nesnenin değerinin metin gösterimi ile değiştirir.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Bir biçim öğesinin sözdizimi, bir zorunlu dizin belirten {Dizin[,hizalaması] [:FormatString]}ve ilgili nesnenin değerinin nasıl biçimlendirileceğini belirleyen, biçimli metnin isteğe bağlı uzunluğunu ve hizalamasını belirler.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

.NET Framework, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar.The .NET Framework provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(UInt64)

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Belirtilen 64 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt64 value);
public static void WriteLine (ulong value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (ulong value);
static member WriteLine : uint64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As ULong)

Parametreler

value
UInt64

Yazılacak değer.The value to write.

Öznitelikler

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili UInt64.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the UInt64.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(UInt32)

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Belirtilen 32 bitlik işaretsiz tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt32 value);
public static void WriteLine (uint value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (uint value);
static member WriteLine : uint32 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As UInteger)

Parametreler

value
UInt32

Yazılacak değer.The value to write.

Öznitelikler

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili UInt32.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the UInt32.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Single)

Belirtilen tek duyarlıklı kayan noktalı değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(float value);
public static void WriteLine (float value);
static member WriteLine : single -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Single)

Parametreler

value
Single

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili Single.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Single.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Decimal)

Belirtilen Decimal değerin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Decimal value);
public static void WriteLine (decimal value);
static member WriteLine : decimal -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Decimal)

Parametreler

value
Decimal

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili Decimal.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Decimal.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Int64)

Belirtilen 64 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(long value);
public static void WriteLine (long value);
static member WriteLine : int64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Long)

Parametreler

value
Int64

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili Int64.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Int64.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Int32)

Belirtilen 32 bitlik işaretli tamsayı değerinin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(int value);
public static void WriteLine (int value);
static member WriteLine : int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Integer)

Parametreler

value
Int32

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili Int32.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Int32.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Double)

Belirtilen çift duyarlıklı kayan nokta değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(double value);
public static void WriteLine (double value);
static member WriteLine : double -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Double)

Parametreler

value
Double

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

value metin temsili Double.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Double.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Char[])

Belirtilen Unicode karakter dizisini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer);
public static void WriteLine (char[] buffer);
static member WriteLine : char[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char())

Parametreler

buffer
Char[]

Unicode karakter dizisi.A Unicode character array.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Açıklamalar

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Char)

Belirtilen Unicode karakteri ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı değerini standart çıkış akışına yazar.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(char value);
public static void WriteLine (char value);
static member WriteLine : char -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Char)

Parametreler

value
Char

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Boolean)

Belirtilen Boolean değerinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(bool value);
public static void WriteLine (bool value);
static member WriteLine : bool -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Boolean)

Parametreler

value
Boolean

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek on rastgele tamsayılar üretir ve çift olup olmadığını göstermek için Console.WriteLine(Boolean) yöntemini kullanır.The following example generates ten random integers and uses the Console.WriteLine(Boolean) method to indicate whether they are even.

using namespace System;

void main()
{
  // Assign 10 random integers to an array.
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<Int32>^ numbers = gcnew array<Int32>(10); 
  for (int ctr = 0; ctr <= numbers->GetUpperBound(0); ctr++)
   numbers[ctr] = rnd->Next();

  // Determine whether the numbers are even or odd.
  for each (Int32 number in numbers) {
   bool even = (number % 2 == 0);
   Console::WriteLine("Is {0} even:", number);
   Console::WriteLine(even);
   Console::WriteLine();   
  }
}
// Assign 10 random integers to an array.
Random rnd = new Random();
int[] numbers = new int[10]; 
for (int ctr = 0; ctr <= numbers.GetUpperBound(0); ctr++)
  numbers[ctr] = rnd.Next();

// Determine whether the numbers are even or odd.
foreach (var number in numbers) {
  bool even = (number % 2 == 0);
  Console.WriteLine("Is {0} even:", number);
  Console.WriteLine(even);
  Console.WriteLine();   
}
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Assign 10 random integers to an array.
   Dim rnd As New Random()
   Dim numbers(9) As Integer
   For ctr As Integer = 0 To numbers.GetUpperBound(0)
     numbers(ctr) = rnd.Next
   Next
   
   ' Determine whether the numbers are even or odd.
   For Each number In numbers
     Dim even As Boolean = (number mod 2 = 0)
     Console.WriteLine("Is {0} even:", number)
     Console.WriteLine(even)
     Console.WriteLine()   
   Next
  End Sub
End Module

Açıklamalar

value metin temsili Boolean.ToString yöntemi çağırarak oluşturulur.The text representation of value is produced by calling the Boolean.ToString method.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine()

Geçerli satır sonlandırıcıyı standart çıkış akışına yazar.Writes the current line terminator to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine();
public static void WriteLine ();
static member WriteLine : unit -> unit
Public Shared Sub WriteLine ()

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Örnek, satır Sonlandırıcı değerini varsayılan "\r\n" veya vbCrLf "\r\n\r\n" veya vbCrLf + vbCrLfolarak değiştirir.The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Daha sonra, çıktıyı konsola göstermek için WriteLine() ve WriteLine(String) yöntemlerini çağırır.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.", 
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Açıklamalar

Varsayılan satır Sonlandırıcı değeri bir satır başı, ardından bir satır besleme (içinde C#"\r\n" veya Visual Basic vbCrLf) olan bir dizedir.The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Out özelliğinin TextWriter.NewLine özelliğini başka bir dizeye ayarlayarak satır sonlandırıcıyı değiştirebilirsiniz.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string. Örnek, bir gösterim sağlar.The example provides an illustration.

Ayrıca bkz.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesnelerin ve ardından geçerli satır Sonlandırıcı 'un metin gösterimini standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2);
static member WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object)

Parametreler

format
String

Bileşik biçim dizesi.A composite format string.

arg0
Object

formatkullanarak yazılacak ilk nesne.The first object to write using format.

arg1
Object

formatkullanarak yazılacak ikinci nesne.The second object to write using format.

arg2
Object

formatkullanarak yazılacak üçüncü nesne.The third object to write using format.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

formatnull.format is null.

format içindeki biçim belirtimi geçersiz.The format specification in format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, sayılar, tarihler ve numaralandırmalar için standart biçimlendirme belirleyicilerini gösterir.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample 
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main() 
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f); 

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
      Color.Green);    
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Aşağıdaki örnek, 18% ipucunu hesaplayan ve ilk ücret miktarını, ipucu miktarını ve toplam miktarı göstermek için WriteLine yöntemini kullanan bir ipucu Hesaplayıcısı örneğidir.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. Örnek, kullanıcının komut satırı parametresi olarak orijinal yük miktarı girmesini gerektiren bir konsol uygulamasıdır.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Açıklamalar

Bu yöntem, bir nesnenin değerini metin gösterimine dönüştürmek ve bu gösterimi bir dizeye katıştırmak için .NET Framework Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanır.This method uses the composite formatting feature of the .NET Framework to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Sonuç dizesi çıktı akışına yazılır.The resulting string is written to the output stream.

format parametresi, bu yöntemin parametre listesindeki bir nesneye karşılık gelen biçim öğeleri olarak adlandırılan sıfır veya daha fazla dizinli yer tutucu ile birbirine bağlı sıfır veya daha fazla metin çalıştırmasından oluşur.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Biçimlendirme işlemi, her biçim öğesini ilgili nesnenin değerinin metin gösterimi ile değiştirir.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Bir biçim öğesinin sözdizimi, bir zorunlu dizin belirten {Dizin[,hizalaması] [:FormatString]}ve ilgili nesnenin değerinin nasıl biçimlendirileceğini belirleyen, biçimli metnin isteğe bağlı uzunluğunu ve hizalamasını belirler.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

.NET Framework, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar.The .NET Framework provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(Object)

Belirtilen nesnenin metin gösterimini, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına yazar.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Object ^ value);
public static void WriteLine (object value);
static member WriteLine : obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Object)

Parametreler

value
Object

Yazılacak değer.The value to write.

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, her bir değeri konsola bir nesne dizisinde göstermek için WriteLine(Object) yöntemini kullanır.The following example uses the WriteLine(Object) method to display each value in an object array to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<Object^>^ values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
               'a', (Decimal) 16907.32 };
  for each (Object^ value in values)
   Console::WriteLine(value);
}
// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Object[] values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
              'a', 16907.32m };
foreach (var value in values)
  Console.WriteLine(value);

// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Object = { True, 12.632, 17908, "stringValue",
                 "a"c, 16907.32d }
   For Each value In values
     Console.WriteLine(value)
   Next              
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  True
'  12.632
'  17908
'  stringValue
'  a
'  16907.32

Açıklamalar

value nullise yalnızca satır Sonlandırıcı yazılır.If value is null, only the line terminator is written. Aksi takdirde, value ToString yöntemi, dize gösterimini oluşturmak için çağrılır ve elde edilen dize standart çıkış akışına yazılır.Otherwise, the ToString method of value is called to produce its string representation, and the resulting string is written to the standard output stream.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Ayrıca bkz.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Belirtilen biçim bilgilerini kullanarak, belirtilen nesneler ve değişken uzunluklu parametre listesinin, ardından geçerli satır Sonlandırıcı tarafından standart çıkış akışına metin gösterimini yazar.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2, System::Object ^ arg3);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2, object arg3);
static member WriteLine : string * obj * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object, arg3 As Object)

Parametreler

format
String

Bileşik biçim dizesi.A composite format string.

arg0
Object

formatkullanarak yazılacak ilk nesne.The first object to write using format.

arg1
Object

formatkullanarak yazılacak ikinci nesne.The second object to write using format.

arg2
Object

formatkullanarak yazılacak üçüncü nesne.The third object to write using format.

arg3
Object

formatkullanılarak yazılacak dördüncü nesne.The fourth object to write using format.

Öznitelikler

Özel durumlar

G/ç hatası oluştu.An I/O error occurred.

formatnull.format is null.

format içindeki biçim belirtimi geçersiz.The format specification in format is invalid.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) yöntemiyle değişken bağımsız değişkenlerin kullanımını gösterir.The following example illustrates the use of variable arguments with the WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) method. Yöntemi bir bileşik biçim dizesi ve beş biçimli öğe ile çağırılır.The method is called with a composite format string and five format items.

using namespace System;

int CountLetters(String^ value);
int CountWhitespace(String^ value);

void main()
{
  String^ value = "This is a test string.";
  
  
  Console::WriteLine("The string '{0}' consists of:" +
           "{4}{1} characters{4}{2} letters{4}" +
           "{3} white-space characters", 
           value, value->Length, CountLetters(value), 
           CountWhitespace(value), Environment::NewLine);
}

int CountLetters(String^ value)
{
  int nLetters = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsLetter(ch))
     nLetters++;
  }
  return nLetters;
}

int CountWhitespace(String^ value)
{
  int nWhitespace = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsWhiteSpace(ch))
     nWhitespace++;
  }
  return nWhitespace;
}
// The example displays the following output:
//  The string 'This is a test string.' consists of:
//  22 characters
//  17 letters
//  4 white-space characters

Açıklamalar

Not

Bu API, CLS ile uyumlu değildir.This API is not CLS-compliant. CLS uyumlu alternatifi Console.WriteLine(String, Object[]).The CLS-compliant alternative is Console.WriteLine(String, Object[]). Ve C# Visual Basic derleyicileri, Console.WriteLine(String, Object[])çağrısı olarak Bu metoda yapılan çağrıyı otomatik olarak çözer.The C# and Visual Basic compilers automatically resolve a call to this method as a call to Console.WriteLine(String, Object[]).

Bu yöntem, bir nesnenin değerini metin gösterimine dönüştürmek ve bu gösterimi bir dizeye katıştırmak için .NET Framework Bileşik biçimlendirme özelliğini kullanır.This method uses the composite formatting feature of the .NET Framework to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Sonuç dizesi çıktı akışına yazılır.The resulting string is written to the output stream.

format parametresi, bu yöntemin parametre listesindeki bir nesneye karşılık gelen biçim öğeleri olarak adlandırılan sıfır veya daha fazla dizinli yer tutucu ile birbirine bağlı sıfır veya daha fazla metin çalıştırmasından oluşur.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Biçimlendirme işlemi, her biçim öğesini ilgili nesnenin değerinin metin gösterimi ile değiştirir.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Bir biçim öğesinin sözdizimi, bir zorunlu dizin belirten {Dizin[,hizalaması] [:FormatString]}ve ilgili nesnenin değerinin nasıl biçimlendirileceğini belirleyen, biçimli metnin isteğe bağlı uzunluğunu ve hizalamasını belirler.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

.NET Framework, aşağıdaki biçimlendirme konularında daha ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı biçimlendirme desteği sağlar.The .NET Framework provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Satır Sonlandırıcı hakkında daha fazla bilgi için, hiçbir parametre alan WriteLine yönteminin açıklamalar bölümüne bakın.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Arayanlara Notlar

Bu yöntem, değişken sayıda parametreyi desteklediği anlamına gelen vararg anahtar sözcüğüyle işaretlenir.This method is marked with the vararg keyword, which means that it supports a variable number of parameters. Yöntem görselden C++çağrılabilir, ancak koddan C# veya Visual Basic çağrılamaz.The method can be called from Visual C++, but it cannot be called from C# or Visual Basic code. Ve C# Visual Basic derleyicileri, WriteLine(String, Object[])çağrısı olarak WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) çağrıları çözer.The C# and Visual Basic compilers resolve calls to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) as calls to WriteLine(String, Object[]).

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır