CrossAppDomainDelegate Temsilci

Tanım

DoCallBack(CrossAppDomainDelegate)Uygulamalar arası etki alanı çağrıları için kullanılır.Used by DoCallBack(CrossAppDomainDelegate) for cross-application domain calls.

public delegate void CrossAppDomainDelegate();
public delegate void CrossAppDomainDelegate();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public delegate void CrossAppDomainDelegate();
type CrossAppDomainDelegate = delegate of unit -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type CrossAppDomainDelegate = delegate of unit -> unit
Public Delegate Sub CrossAppDomainDelegate()
Öznitelikler

Açıklamalar

Her türetilmiş sınıfının Delegate ve MulticastDelegate bir Oluşturucusu ve Invoke yöntemi vardır.Every derived class of Delegate and MulticastDelegate has a constructor and an Invoke method. İçin açıklamasında verilen C++ kod örneğine bakın Delegate .See the C++ code example given in the description for Delegate.

Uzantı Metotları

GetMethodInfo(Delegate)

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Şunlara uygulanır