DataColumnMappingCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm DataColumnMapping nesneleri koleksiyondan kaldırır.Removes all DataColumnMapping objects from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, koleksiyonu bir nesne dizisine dışarı aktarır DataColumnMapping .The following example exports the collection to an array of DataColumnMapping objects. Daha sonra koleksiyonu temizler ve true parametrelerin artık kalıcı olmaması halinde döndürür.It then clears the collection, and returns true if the parameters are no longer persisting. Bu örnek DataColumnMappingCollection , bir koleksiyonun oluşturulduğunu varsayar.This example assumes that a DataColumnMappingCollection collection has been created.

public bool PushIntoArray()
{
  // ...
  // create mappings
  // ...
  DataColumnMapping[] columns = new DataColumnMapping[0];
  mappings.CopyTo(columns, 0);
  mappings.Clear();
  return true;
}
Public Function PushIntoArray() As Boolean
  ' ...
  ' create mappings
  ' ...
  Dim columns As DataColumnMapping()
  mappings.CopyTo(columns, 0)
  mappings.Clear()
  PushIntoArray = True
End Function

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.