DataColumnMappingCollection.IColumnMappingCollection.Item[String] Özellik

Tanım

IColumnMappingBelirtilen ada sahip nesneyi alır veya ayarlar SourceColumn .Gets or sets the IColumnMapping object with the specified SourceColumn name.

property System::Object ^ System::Data::IColumnMappingCollection::Item[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ index); void set(System::String ^ index, System::Object ^ value); };
object System.Data.IColumnMappingCollection.Item[string index] { get; set; }
member this.System.Data.IColumnMappingCollection.Item(string) : obj with get, set
 Property Item(index As String) As Object Implements IColumnMappingCollection.Item

Parametreler

index
String

Öğenin dizini.Index of the element.

Özellik Değeri

Object

IColumnMappingBelirtilen ada sahip nesne SourceColumn .The IColumnMapping object with the specified SourceColumn name.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataColumnMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IColumnMappingCollection .It can be used only when the DataColumnMappingCollection instance is cast to an IColumnMappingCollection interface.

Daha fazla bilgi için bkz. Item[].For more information, see Item[].

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.