DataTableMappingCollection.IndexOfDataSetTable(String) Yöntem

Tanım

DataTableMappingBelirtilen tablo adına sahip nesnenin konumunu alır DataSet .Gets the location of the DataTableMapping object with the specified DataSet table name.

public:
 int IndexOfDataSetTable(System::String ^ dataSetTable);
public int IndexOfDataSetTable (string? dataSetTable);
public int IndexOfDataSetTable (string dataSetTable);
member this.IndexOfDataSetTable : string -> int
Public Function IndexOfDataSetTable (dataSetTable As String) As Integer

Parametreler

dataSetTable
String

Bulunacak tablonun, büyük/küçük harfe duyarlı olmayan adı DataSet .The name, which is not case-sensitive, of the DataSet table to find.

Döndürülenler

Int32

DataTableMappingBelirtilen tablo adına sahip nesnenin sıfır tabanlı konumu DataSet veya DataTableMapping nesne koleksiyonda yoksa-1.The zero-based location of the DataTableMapping object with the given DataSet table name, or -1 if the DataTableMapping object does not exist in the collection.

Örnekler

Aşağıdaki örnek koleksiyon içinde bir arar DataTableMapping .The following example searches for a DataTableMapping within the collection. Nesne varsa, döndürülür.If the object exists, it is returned. Örnek, bir DataTableMappingCollection koleksiyonun ve bir DataTableMapping nesnenin oluşturulduğunu varsayar.The example assumes that a DataTableMappingCollection collection and a DataTableMapping object have been created.

public void FindDataTableMapping()
{
  // ...
  // create mappings and mapping
  // ...
  if (mappings.IndexOfDataSetTable("datacategories") != -1)
    mapping = mappings.GetByDataSetTable("datacategories");
}
Public Sub FindDataTableMapping()
  ' ...
  ' create mappings and mapping
  ' ...
  If mappings.IndexOfDataSetTable("datacategories") <> - 1 Then
    mapping = mappings.GetByDataSetTable("datacategories")
  End If
End Sub

Şunlara uygulanır