DataTableMappingCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Erişiminin ICollection eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

true erişimi ICollection eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi durumda, false .true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTableMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the DataTableMappingCollection instance is cast to an ICollection interface.

Daha fazla bilgi için bkz. IsSynchronized.For more information, see IsSynchronized.

Şunlara uygulanır