DataTableMappingCollection.ITableMappingCollection.Add(String, String) Yöntem

Tanım

Koleksiyona bir tablo eşlemesi ekler.Adds a table mapping to the collection.

 virtual System::Data::ITableMapping ^ System.Data.ITableMappingCollection.Add(System::String ^ sourceTableName, System::String ^ dataSetTableName) = System::Data::ITableMappingCollection::Add;
System.Data.ITableMapping ITableMappingCollection.Add (string sourceTableName, string dataSetTableName);
abstract member System.Data.ITableMappingCollection.Add : string * string -> System.Data.ITableMapping
override this.System.Data.ITableMappingCollection.Add : string * string -> System.Data.ITableMapping
Function Add (sourceTableName As String, dataSetTableName As String) As ITableMapping Implements ITableMappingCollection.Add

Parametreler

sourceTableName
String

Kaynak tablonun büyük/küçük harfe duyarlı adı.The case-sensitive name of the source table.

dataSetTableName
String

DataSetTablonun adı.The name of the DataSet table.

Döndürülenler

ITableMapping

Yeni eşlenmiş nesneye bir başvuru ITableMapping .A reference to the newly-mapped ITableMapping object.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTableMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ITableMappingCollection .It can be used only when the DataTableMappingCollection instance is cast to an ITableMappingCollection interface.

Daha fazla bilgi için bkz. Add.For more information, see Add.

Şunlara uygulanır