DbCommand.CommandText Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, metin komutunu veri kaynağında çalıştırılacak şekilde alır veya ayarlar.When overridden in a derived class, gets or sets the text command to run against the data source.

public:
 abstract property System::String ^ CommandText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public abstract string CommandText { get; set; }
member this.CommandText : string with get, set
Public MustOverride Property CommandText As String

Özellik Değeri

String

Yürütülecek metin komutu.The text command to execute. Varsayılan değer boş bir dizedir ("").The default value is an empty string ("").

Uygulamalar

Açıklamalar

CommandTypeÖğesini olarak ayarladığınızda StoredProcedure , CommandText özelliği saklı yordamın adına ayarlamanız gerekir.When you set the CommandType to StoredProcedure, you should set the CommandText property to the name of the stored procedure. Yöntemlerden birini çağırdığınızda komut bu saklı yordamı yürütür Execute .The command executes this stored procedure when you call one of the Execute methods.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.