DbCommand.Connection Özellik

Tanım

DbConnectionBunun tarafından kullanılan tarafından alır veya ayarlar DbCommand .Gets or sets the DbConnection used by this DbCommand.

public:
 property System::Data::Common::DbConnection ^ Connection { System::Data::Common::DbConnection ^ get(); void set(System::Data::Common::DbConnection ^ value); };
public System.Data.Common.DbConnection Connection { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Data.Common.DbConnection? Connection { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Data.Common.DbConnection Connection { get; set; }
member this.Connection : System.Data.Common.DbConnection with get, set
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Connection : System.Data.Common.DbConnection with get, set
Public Property Connection As DbConnection

Özellik Değeri

DbConnection

Veri kaynağıyla bağlantı.The connection to the data source.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.