DbCommand.DbConnection Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu tarafından kullanılan ' ı alır veya ayarlar DbConnection DbCommand .When overridden in a derived class, gets or sets the DbConnection used by this DbCommand.

protected:
 abstract property System::Data::Common::DbConnection ^ DbConnection { System::Data::Common::DbConnection ^ get(); void set(System::Data::Common::DbConnection ^ value); };
protected abstract System.Data.Common.DbConnection DbConnection { get; set; }
protected abstract System.Data.Common.DbConnection? DbConnection { get; set; }
member this.DbConnection : System.Data.Common.DbConnection with get, set
Protected MustOverride Property DbConnection As DbConnection

Özellik Değeri

DbConnection

Veri kaynağıyla bağlantı.The connection to the data source.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.