DbException.IsTransient Özellik

Tanım

Bu tarafından temsil edilen hatanın DbException geçici bir hata olup olmadığını, yani tetikleme işleminin yeniden denenmesinin başka hiçbir değişiklik yapılmadan başarılı olabileceğini gösterir.Indicates whether the error represented by this DbException could be a transient error, i.e. if retrying the triggering operation may succeed without any other change.

public:
 virtual property bool IsTransient { bool get(); };
public virtual bool IsTransient { get; }
member this.IsTransient : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsTransient As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true gösterilen hata geçici bir hata olabilir; false Aksi takdirde.true if the error represented could be a transient error; false otherwise.

Açıklamalar

Geçici hatalara örnek olarak, bir veritabanı kilidi alma hatası, ağ sorunları sayılabilir.Examples of transient errors include failure to acquire a database lock, networking issues. Bu, otomatik yeniden deneme yürütme stratejilerinin belirli veritabanı hata kodları hakkında bilgi sahibi olmadan geliştirilme olanağı sağlar.This allows automatic retry execution strategies to be developed without knowledge of specific database error codes.

Şunlara uygulanır