DataReaderExtensions.GetBoolean(DbDataReader, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen sütunun değerini Boole olarak alır.Gets the value of the specified column as a Boolean.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool GetBoolean(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static bool GetBoolean (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetBoolean : System.Data.Common.DbDataReader * string -> bool
<Extension()>
Public Function GetBoolean (reader As DbDataReader, name As String) As Boolean

Parametreler

reader
DbDataReader

Sütun değerinin alınacağı veri okuyucu.The data reader to get the column value from.

name
String

Sütunun adı.The name of the column.

Döndürülenler

Boolean

Belirtilen sütunun değeri.The value of the specified column.

Özel durumlar

Belirtilen ad geçerli bir sütun adı değil.The name specified is not a valid column name.

Belirtilen tür dönüştürme geçerli değil.The specified cast is not valid.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.