DataReaderExtensions.GetByte(DbDataReader, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen sütunun değerini bayt olarak alır.Gets the value of the specified column as a byte.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Byte GetByte(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static byte GetByte (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetByte : System.Data.Common.DbDataReader * string -> byte
<Extension()>
Public Function GetByte (reader As DbDataReader, name As String) As Byte

Parametreler

reader
DbDataReader

Sütun değerinin alınacağı veri okuyucu.The data reader to get the column value from.

name
String

Sütunun adı.The name of the column.

Döndürülenler

Byte

Belirtilen sütunun değeri.The value of the specified column.

Özel durumlar

Belirtilen ad geçerli bir sütun adı değil.The name specified is not a valid column name.

Belirtilen tür dönüştürme geçerli değil.The specified cast is not valid.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.