DataReaderExtensions.GetDataTypeName(DbDataReader, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen sütunun veri türünün adını alır.Gets name of the data type of the specified column.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ GetDataTypeName(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static string GetDataTypeName (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetDataTypeName : System.Data.Common.DbDataReader * string -> string
<Extension()>
Public Function GetDataTypeName (reader As DbDataReader, name As String) As String

Parametreler

reader
DbDataReader

Sütun türü adını almak için veri okuyucu.The data reader to get the column type name from.

name
String

Sütunun adı.The name of the column.

Döndürülenler

String

Veri türünün adı.The name of the data type.

Özel durumlar

Belirtilen ad geçerli bir sütun adı değil.The name specified is not a valid column name.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.