DataSet Sınıf

Tanım

Verilerin bellek içi önbelleğini temsil eder.

public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Devralma
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Northwind veritabanından bir DataSet oluşturan ve dolduran birkaç yöntemden oluşur.

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Microsoft.AdoNet.DataSetDemo
{
  class NorthwindDataSet
  {
    static void Main()
    {
      string connectionString = GetConnectionString();
      ConnectToData(connectionString);
    }

    private static void ConnectToData(string connectionString)
    {
      //Create a SqlConnection to the Northwind database.
      using (SqlConnection connection =
            new SqlConnection(connectionString))
      {
        //Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

        // A table mapping names the DataTable.
        adapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers");

        // Open the connection.
        connection.Open();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is open.");

        // Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
        SqlCommand command = new SqlCommand(
          "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;",
          connection);
        command.CommandType = CommandType.Text;

        // Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
        adapter.SelectCommand = command;

        // Fill the DataSet.
        DataSet dataSet = new DataSet("Suppliers");
        adapter.Fill(dataSet);

        // Create a second Adapter and Command to get
        // the Products table, a child table of Suppliers.
        SqlDataAdapter productsAdapter = new SqlDataAdapter();
        productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products");

        SqlCommand productsCommand = new SqlCommand(
          "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;",
          connection);
        productsAdapter.SelectCommand = productsCommand;

        // Fill the DataSet.
        productsAdapter.Fill(dataSet);

        // Close the connection.
        connection.Close();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.");

        // Create a DataRelation to link the two tables
        // based on the SupplierID.
        DataColumn parentColumn =
          dataSet.Tables["Suppliers"].Columns["SupplierID"];
        DataColumn childColumn =
          dataSet.Tables["Products"].Columns["SupplierID"];
        DataRelation relation =
          new System.Data.DataRelation("SuppliersProducts",
          parentColumn, childColumn);
        dataSet.Relations.Add(relation);
        Console.WriteLine(
          "The {0} DataRelation has been created.",
          relation.RelationName);
      }
    }

    static private string GetConnectionString()
    {
      // To avoid storing the connection string in your code,
      // you can retrieve it from a configuration file.
      return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;"
        + "Integrated Security=SSPI";
    }
  }
}
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Data
Imports system.Data.SqlClient

Public Class NorthwindDataSet

  Public Shared Sub Main()
    Dim connectionString As String = _
      GetConnectionString()
    ConnectToData(connectionString)
  End Sub

  Private Shared Sub ConnectToData( _
    ByVal connectionString As String)

    ' Create a SqlConnection to the Northwind database.
    Using connection As SqlConnection = New SqlConnection( _
      connectionString)

      ' Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
      Dim suppliersAdapter As SqlDataAdapter = _
        New SqlDataAdapter()

      ' A table mapping names the DataTable.
      suppliersAdapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers")

      ' Open the connection.
      connection.Open()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is open.")

      ' Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
      Dim suppliersCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;", _
        connection)
      suppliersCommand.CommandType = CommandType.Text

      ' Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
      suppliersAdapter.SelectCommand = suppliersCommand

      ' Fill the DataSet.
      Dim dataSet As New DataSet("Suppliers")
      suppliersAdapter.Fill(dataSet)

      ' Create a second SqlDataAdapter and SqlCommand to get
      ' the Products table, a child table of Suppliers. 
      Dim productsAdapter As New SqlDataAdapter()
      productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products")

      Dim productsCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;", _
        connection)
      productsAdapter.SelectCommand = productsCommand

      ' Fill the DataSet.
      productsAdapter.Fill(dataSet)

      ' Close the connection.
      connection.Close()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.")

      ' Create a DataRelation to link the two tables
      ' based on the SupplierID.
      Dim parentColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Suppliers").Columns("SupplierID")
      Dim childColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Products").Columns("SupplierID")
      Dim relation As New DataRelation("SuppliersProducts", _
        parentColumn, childColumn)
      dataSet.Relations.Add(relation)

      Console.WriteLine( _
        "The {0} DataRelation has been created.", _
        relation.RelationName)
    End Using

  End Sub

  Private Shared Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code, 
    ' you can retrieve it from a configuration file.
    Return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;" _
      & "Integrated Security=SSPI;"
  End Function
End Class

Açıklamalar

DataSetBir veri kaynağından alınan verilerin bellek içi önbelleği olan , ADO.NET mimarisinin önemli bir bileşenidir. , DataSet nesnelerle DataRelation birbiriyle ilişkilendirebileceğiniz bir nesne koleksiyonundan DataTable oluşur. ve nesnelerini kullanarak UniqueConstraint ForeignKeyConstraint içinde DataSet veri bütünlüğünü zorlayabilirsiniz. Nesnelerle DataSet çalışma hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. DataSets, DataTables ve DataViews.

Nesneler verileri içerirken DataTable , DataRelationCollection tablo hiyerarşisinde gezinmenize olanak tanır. Tablolar özelliği aracılığıyla Tables erişilen bir DataTableCollection içinde yer alır. Nesnelere erişirken DataTable koşullu büyük/küçük harfe duyarlı olduklarını unutmayın. Örneğin, biri DataTable "mydatatable" ve diğeri "Mydatatable" olarak adlandırılırsa, tablolardan birini aramak için kullanılan bir dize büyük/küçük harfe duyarlı olarak kabul edilir. Ancak, "mydatatable" varsa ve "Mydatatable" yoksa, arama dizesi büyük/küçük harfe duyarsız olarak kabul edilir. Nesnelerle DataTable çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. DataTable Oluşturma.

A DataSet , verileri ve şemayı XML belgeleri olarak okuyabilir ve yazabilir. Veriler ve şema daha sonra HTTP üzerinden taşınabilir ve herhangi bir uygulama tarafından XML özellikli herhangi bir platformda kullanılabilir. yöntemiyle WriteXmlSchema şemayı XML şeması olarak kaydedebilirsiniz ve hem şema hem de veriler yöntemi kullanılarak WriteXml kaydedilebilir. Hem şema hem de veri içeren bir XML belgesini okumak için yöntemini kullanın ReadXml .

Tipik bir çok katmanlı uygulamada, bir DataSetoluşturma ve yenileme ve buna karşılık özgün verileri güncelleştirme adımları şunlardır:

 1. kullanarak bir DataSet veri kaynağındaki verilerle oluşturun ve her DataTable bir DataAdapteröğesini doldurun.

 2. Nesneleri ekleyerek, güncelleştirerek veya silerek DataRow tek tek DataTable nesnelerdeki verileri değiştirin.

 3. Yalnızca verilerde yapılan GetChanges değişiklikleri içeren bir saniye DataSet oluşturmak için yöntemini çağırın.

 4. Update yöntemini DataAdapterçağırın ve ikincisini DataSet bağımsız değişken olarak geçirin.

 5. İkinciden Merge DataSet birinciye değişiklikleri birleştirmek için yöntemini çağırın.

 6. üzerinde öğesini AcceptChanges çağırın DataSet. Alternatif olarak, değişiklikleri iptal etmek için çağırın RejectChanges .

Not

DataSet ve DataTable nesneleri 'den MarshalByValueComponentdevralır ve uzaktan iletişim arabirimini ISerializable destekler. Bunlar, uzaktan kullanılabilecek tek ADO.NET nesneleridir.

Not

sonlandırıcı içinde DataSetgizlendiğinden, 'den DataSet devralınan sınıflar çöp toplayıcı tarafından sonlandırılmaz. Türetilmiş sınıf, sınıfın ReRegisterForFinalize atık toplayıcı tarafından sonlandırılabilmesi için oluşturucusunda yöntemini çağırabilir.

Güvenlik konuları

DataSet ve DataTable güvenliği hakkında bilgi için bkz . Güvenlik kılavuzu.

Oluşturucular

DataSet()

DataSet sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext)

DataSet sınıfının yeni bir örneğini serileştirilmiş verilerle başlatır.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext, Boolean)

DataSet sınıfının yeni bir örneğini serileştirilmiş verilerle başlatır.

DataSet(String)

Verilen adla sınıfının yeni bir örneğini DataSet başlatır.

Özellikler

CaseSensitive

Nesneler içindeki DataTable dize karşılaştırmalarının büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

Container

Bileşenin kapsayıcısını alır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
DataSetName

Geçerli DataSetöğesinin adını alır veya ayarlar.

DefaultViewManager

özel bir kullanarak filtrelemeye, aramaya ve gezinmeye izin vermek için içinde yer alan DataSet verilerin özel DataViewManagerbir görünümünü alır.

DesignMode

Bileşenin şu anda tasarım modunda olup olmadığını gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
EnforceConstraints

Herhangi bir güncelleştirme işlemi denenirken kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

Events

Bu bileşene eklenen olay işleyicilerinin listesini alır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

ile DataSetilişkili özelleştirilmiş kullanıcı bilgilerinin koleksiyonunu alır.

HasErrors

Bu DataSetiçindeki nesnelerden herhangi birinde DataTable hata olup olmadığını belirten bir değer alır.

IsInitialized

öğesinin başlatılıp başlatılmadığını DataSet belirten bir değer alır.

Locale

Tablodaki dizeleri karşılaştırmak için kullanılan yerel ayar bilgilerini alır veya ayarlar.

Namespace

öğesinin ad alanını DataSetalır veya ayarlar.

Prefix

öğesinin ad alanına DataSetdiğer ad sağlayan bir XML ön eki alır veya ayarlar.

Relations

Tabloları bağlayan ve üst tablolardan alt tablolara gezintiye izin veren ilişki koleksiyonunu alır.

RemotingFormat

uzaktan iletişim sırasında kullanılan için DataSet serileştirme biçimini alır veya ayarlar.

SchemaSerializationMode

için bir SchemaSerializationMode DataSetalır veya ayarlar.

Site

için DataSetbir ISite alır veya ayarlar.

Tables

içinde DataSetbulunan tablo koleksiyonunu alır.

Yöntemler

AcceptChanges()

Yüklendikten veya son çağrıldığından AcceptChanges() bu yana bu DataSet dosyada yapılan tüm değişiklikleri işler.

BeginInit()

Formda kullanılan veya başka bir DataSet bileşen tarafından kullanılan bir öğesinin başlatılmasını başlatır. Başlatma, çalışma zamanında olur.

Clear()

Tüm tablolardaki DataSet tüm satırları kaldırarak tüm verilerin işaretini kaldırır.

Clone()

Tüm DataTable şemalar, ilişkiler ve kısıtlamalar dahil olmak üzere öğesinin yapısını DataSetkopyalar. Hiçbir veri kopyalamaz.

Copy()

Bu DataSetiçin hem yapıyı hem de verileri kopyalar.

CreateDataReader()

tablolarının koleksiyonda göründüğü Tables sırayla, başına DataTablebir sonuç kümesi içeren bir DataTableReader döndürür.

CreateDataReader(DataTable[])

Başına DataTablebir sonuç kümesi içeren bir DataTableReader döndürür.

DetermineSchemaSerializationMode(SerializationInfo, StreamingContext)

için DataSetöğesini SchemaSerializationMode belirler.

DetermineSchemaSerializationMode(XmlReader)

için DataSetöğesini SchemaSerializationMode belirler.

Dispose()

MarshalByValueComponent tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

MarshalByValueComponent tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır ve yönetilen kaynakları isteğe bağlı olarak serbest bırakır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
EndInit()

Formda kullanılan veya başka bir DataSet bileşen tarafından kullanılan bir öğesinin başlatılmasını sonlandırır. Başlatma, çalışma zamanında olur.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetChanges()

Yüklendikten veya en son çağrıldığından beri AcceptChanges() yapılan tüm değişiklikleri içeren bir kopyasını DataSet alır.

GetChanges(DataRowState)

en son yüklendiğinden DataSet veya çağrıldığından beri AcceptChanges() tarafından filtrelenmiş DataRowStateolan tüm değişiklikleri içeren öğesinin bir kopyasını alır.

GetDataSetSchema(XmlSchemaSet)

DataSet için bir kopyasını XmlSchemaSet alır.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serileştirme bilgileri nesnesini seri hale DataSetgetirmek için gereken verilerle doldurur.

GetSchemaSerializable()

Serileştirilebilir XmlSchema bir örnek döndürür.

GetSerializationData(SerializationInfo, StreamingContext)

İkili veya XML akışındaki tablo verilerini seri durumdan kaldırır.

GetService(Type)

uygulayıcısını IServiceProvideralır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
GetXml()

içinde depolanan verilerin XML gösterimini DataSetdöndürür.

GetXmlSchema()

içinde depolanan verilerin XML gösterimi için XML Şemasını DataSetdöndürür.

HasChanges()

yeni, silinmiş veya değiştirilmiş satırlar da dahil olmak üzere içinde değişiklik olup olmadığını DataSet belirten bir değer alır.

HasChanges(DataRowState)

ile filtrelenmiş DataRowStateyeni, silinmiş veya değiştirilmiş satırlar da dahil olmak üzere değişiklikleri olup olmadığını DataSet belirten bir değer alır.

InferXmlSchema(Stream, String[])

Belirtilen Stream xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(String, String[])

Belirtilen dosyadaki XML şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Belirtilen TextReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Belirtilen XmlReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InitializeDerivedDataSet()

DataSet'in tüm tablo verilerini ikili veya XML akışından seri durumdan kaldırın.

IsBinarySerialized(SerializationInfo, StreamingContext)

serileştirilmiş gösteriminin DataSetbiçimini inceler.

Load(IDataReader, LoadOption, DataTable[])

DataSet Şema ve ad alanı bilgilerini sağlamak için bir örnek dizisi DataTable kullanarak sağlanan IDataReaderöğesini kullanarak bir veri kaynağındaki değerlerle doldurur.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler, DataTable[])

DataSet Şema ve ad alanı bilgilerini sağlamak için bir örnek dizisi DataTable kullanarak sağlanan IDataReaderöğesini kullanarak bir veri kaynağındaki değerlerle doldurur.

Load(IDataReader, LoadOption, String[])

DataSet içindeki tabloların DataSetadlarını sağlamak için bir dize dizisi kullanarak sağlanan IDataReaderöğesini kullanarak bir veri kaynağındaki değerlerle doldurur.

MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
Merge(DataRow[])

Bir nesne dizisini DataRow geçerli DataSetile birleştirir.

Merge(DataRow[], Boolean, MissingSchemaAction)

Bir nesne dizisiniDataRow, içindeki değişiklikleri DataSet koruyarak veya atarak ve belirtilen bağımsız değişkenlere göre uyumsuz bir şemayı işleyerek geçerli DataSetile birleştirir.

Merge(DataSet)

Belirtilen DataSet ve şemasını geçerli DataSetile birleştirir.

Merge(DataSet, Boolean)

Belirtilen DataSet ve şemasını, verilen bağımsız değişkene göre bu DataSet öğedeki değişiklikleri koruyarak veya atarak geçerli DataSetile birleştirir.

Merge(DataSet, Boolean, MissingSchemaAction)

Belirtilen DataSet ve şemasını geçerli DataSetile birleştirir, geçerli DataSet içindeki değişiklikleri korur veya atar ve belirtilen bağımsız değişkenlere göre uyumsuz bir şemayı işler.

Merge(DataTable)

Belirtilen DataTable ve şemasını geçerli DataSetile birleştirir.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Belirtilen DataTable ve şemasını, içindeki değişiklikleri DataSet koruyarak veya atarak ve belirtilen bağımsız değişkenlere göre uyumsuz bir şemayı işleyerek geçerli DataSetile birleştirir.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Olayı tetikler OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) .

OnRemoveRelation(DataRelation)

Nesnesi DataRelation bir öğesinden DataTablekaldırıldığında gerçekleşir.

OnRemoveTable(DataTable)

bir öğesinden DataSetkaldırıldığında DataTable gerçekleşir.

RaisePropertyChanging(String)

Belirtilen DataSet özelliğin değişmek üzere olduğunu belirten bir bildirim gönderir.

ReadXml(Stream)

Belirtilen Streamkullanarak XML şemasını ve verilerini içinde DataSet okur.

ReadXml(Stream, XmlReadMode)

Belirtilen Stream ve XmlReadModekullanarak XML şemasını ve verilerini içine DataSet okur.

ReadXml(String)

Belirtilen dosyayı kullanarak XML şemasını ve verilerini içinde DataSet okur.

ReadXml(String, XmlReadMode)

Belirtilen ve dosyasını kullanarak XML şemasını ve XmlReadModeverilerini dosyasında DataSet okur.

ReadXml(TextReader)

Belirtilen TextReaderkullanarak XML şemasını ve verilerini içinde DataSet okur.

ReadXml(TextReader, XmlReadMode)

Belirtilen TextReader ve XmlReadModekullanarak XML şemasını ve verilerini içine DataSet okur.

ReadXml(XmlReader)

Belirtilen XmlReaderkullanarak XML şemasını ve verilerini dosyasında DataSet okur.

ReadXml(XmlReader, XmlReadMode)

Belirtilen XmlReader ve XmlReadModekullanarak XML şemasını ve verilerini içinde DataSet okur.

ReadXmlSchema(Stream)

Xml şemasını belirtilen Stream öğesinden içine DataSetokur.

ReadXmlSchema(String)

Belirtilen dosyadan XML şemasını içine DataSetokur.

ReadXmlSchema(TextReader)

Xml şemasını belirtilen TextReader öğesinden içine DataSetokur.

ReadXmlSchema(XmlReader)

Xml şemasını belirtilen XmlReader öğesinden içine DataSetokur.

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Öznitelikleri yoksayar ve boş bir DataSet döndürür.

RejectChanges()

oluşturulduğundan veya en son AcceptChanges() çağrıldığından beri dosyasında yapılan DataSet tüm değişiklikleri geri alır.

Reset()

Tüm tabloları temizler ve içindeki tüm ilişkileri, yabancı kısıtlamaları ve tabloları DataSetkaldırır. Alt sınıflar, öğesini DataSet özgün durumuna geri yüklemek için geçersiz kılmalıdırReset().

ShouldSerializeRelations()

Özelliğin kalıcı olup olmayacağını Relations belirten bir değer alır.

ShouldSerializeTables()

Özelliğin kalıcı olup olmayacağını Tables belirten bir değer alır.

ToString()

Varsa, adını Componentiçeren bir String döndürür. Bu yöntem geçersiz kılınmamalıdır.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
WriteXml(Stream)

Belirtilen Streamkullanarak için DataSet geçerli verileri yazar.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Belirtilen Stream ve XmlWriteModekullanımı için geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı DataSet yazar. Şemayı yazmak için parametresinin mode değerini olarak WriteSchemaayarlayın.

WriteXml(String)

için DataSet geçerli verileri belirtilen dosyaya yazar.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Belirtilen dosyasını kullanarak geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemasını DataSet belirtilen XmlWriteModedosyaya yazar. Şemayı yazmak için parametresinin mode değerini olarak WriteSchemaayarlayın.

WriteXml(TextWriter)

Belirtilen TextWriterkullanarak için DataSet geçerli verileri yazar.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Belirtilen TextWriter ve XmlWriteModekullanımı için geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı DataSet yazar. Şemayı yazmak için parametresinin mode değerini olarak WriteSchemaayarlayın.

WriteXml(XmlWriter)

için DataSet geçerli verileri belirtilen XmlWriteröğesine yazar.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Belirtilen XmlWriter ve XmlWriteModekullanımı için geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı DataSet yazar. Şemayı yazmak için parametresinin mode değerini olarak WriteSchemaayarlayın.

WriteXmlSchema(Stream)

Yapıyı belirtilen Stream nesneye DataSet XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(Stream, Converter<Type,String>)

Yapıyı belirtilen Stream nesneye DataSet XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(String)

Yapıyı bir dosyaya DataSet XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(String, Converter<Type,String>)

Yapıyı bir dosyaya DataSet XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(TextWriter)

Yapıyı belirtilen TextWriter nesneye DataSet XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(TextWriter, Converter<Type,String>)

Yapıyı DataSet belirtilen TextWriteröğesine XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

Yapıyı bir nesneye DataSet XmlWriter XML şeması olarak yazar.

WriteXmlSchema(XmlWriter, Converter<Type,String>)

Yapıyı DataSet belirtilen XmlWriteröğesine XML şeması olarak yazar.

Ekinlikler

Disposed

Bileşendeki olayı dinlemek için Disposed bir olay işleyicisi ekler.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
Initialized

başlatıldıktan sonra DataSet gerçekleşir.

MergeFailed

Bir hedef ve kaynak DataRow aynı birincil anahtar değerine sahip olduğunda ve EnforceConstraints true olarak ayarlandığında gerçekleşir.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IListSource.ContainsListCollection

Bu üyenin açıklaması için bkz ContainsListCollection. .

IListSource.GetList()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetList(). .

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serileştirme bilgileri nesnesini, seri hale DataSetgetirmek için gereken verilerle doldurur.

IXmlSerializable.GetSchema()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetSchema(). .

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Bu üyenin açıklaması için bkz ReadXml(XmlReader). .

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Bu üyenin açıklaması için bkz WriteXml(XmlWriter). .

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu tür, çok iş parçacıklı okuma işlemleri için güvenlidir. Mevcut yazma işlemlerini eşitlemeniz gerekir.

Ayrıca bkz.