DataTable.IsInitialized Özellik

Tanım

Değerinin başlatılmış olup olmadığını gösteren bir değer alır DataTable .Gets a value that indicates whether the DataTable is initialized.

public:
 property bool IsInitialized { bool get(); };
public bool IsInitialized { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsInitialized { get; }
member this.IsInitialized : bool
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsInitialized : bool
Public ReadOnly Property IsInitialized As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true bileşenin başlatmayı tamamladığını göstermek için; Aksi takdirde false .true to indicate the component has completed initialization; otherwise false.

Uygulamalar

Öznitelikler

Açıklamalar

, DataTable Örneğin Visual Studio 'nun oluşturulduğu sırada durumunu döndürür.Returns the status of the DataTable while it's being constructed, for instance by Visual Studio. BeginInitYöntemi bunu olarak ayarlar false ve EndInit yöntemi olarak ayarlar true .The BeginInit method sets it to false and EndInit method sets it to true.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.