DataTable.Namespace Özellik

Tanım

İçinde depolanan verilerin XML temsili için ad alanını alır veya ayarlar DataTable .Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableNamespaceDescr")]
public string Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableNamespaceDescr")>]
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Özellik Değeri

String

Öğesinin ad alanı DataTable .The namespace of the DataTable.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.