DataTable.NewRowFromBuilder(DataRowBuilder) Yöntem

Tanım

Varolan bir satırdan yeni bir satır oluşturur.Creates a new row from an existing row.

protected:
 virtual System::Data::DataRow ^ NewRowFromBuilder(System::Data::DataRowBuilder ^ builder);
protected virtual System.Data.DataRow NewRowFromBuilder (System.Data.DataRowBuilder builder);
abstract member NewRowFromBuilder : System.Data.DataRowBuilder -> System.Data.DataRow
override this.NewRowFromBuilder : System.Data.DataRowBuilder -> System.Data.DataRow
Protected Overridable Function NewRowFromBuilder (builder As DataRowBuilder) As DataRow

Parametreler

builder
DataRowBuilder

Bir DataRowBuilder nesnesi.A DataRowBuilder object.

Döndürülenler

DataRow

DataRowTüretilmiş bir sınıf.A DataRow derived class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.