DataTable Sınıf

Tanım

Bellek içi verilerin bir tablosunu temsil eder.Represents one table of in-memory data.

public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataTable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
type DataTable = class
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataTable
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Devralma
Devralma
DataTable
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek iki DataTable nesne ve bir nesnesi oluşturur DataRelation ve yeni nesneleri bir öğesine ekler DataSet .The following example creates two DataTable objects and one DataRelation object, and adds the new objects to a DataSet. Tablolar daha sonra bir DataGridView denetimde görüntülenir.The tables are then displayed in a DataGridView control.

// Put the next line into the Declarations section.
private System.Data.DataSet dataSet;

private void MakeDataTables()
{
  // Run all of the functions.
  MakeParentTable();
  MakeChildTable();
  MakeDataRelation();
  BindToDataGrid();
}

private void MakeParentTable()
{
  // Create a new DataTable.
  System.Data.DataTable table = new DataTable("ParentTable");
  // Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create new DataColumn, set DataType,
  // ColumnName and add to DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "id";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;
  // Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ParentItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  // Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column);

  // Make the ID column the primary key column.
  DataColumn[] PrimaryKeyColumns = new DataColumn[1];
  PrimaryKeyColumns[0] = table.Columns["id"];
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns;

  // Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = new DataSet();
  // Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three new DataRow objects and add
  // them to the DataTable
  for (int i = 0; i<= 2; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["id"] = i;
    row["ParentItem"] = "ParentItem " + i;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeChildTable()
{
  // Create a new DataTable.
  DataTable table = new DataTable("childTable");
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create first column and add to the DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ChildID";
  column.AutoIncrement = true;
  column.Caption = "ID";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;

  // Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ChildItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ChildItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  // Create third column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ParentID";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentID";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three sets of DataRow objects,
  // five rows each, and add to DataTable.
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 0 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 5;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 1 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for(int i = 0; i <= 4; i ++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 10;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 2 ;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeDataRelation()
{
  // DataRelation requires two DataColumn
  // (parent and child) and a name.
  DataColumn parentColumn =
    dataSet.Tables["ParentTable"].Columns["id"];
  DataColumn childColumn =
    dataSet.Tables["ChildTable"].Columns["ParentID"];
  DataRelation relation = new
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn);
  dataSet.Tables["ChildTable"].ParentRelations.Add(relation);
}

private void BindToDataGrid()
{
  // Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the
  // ParentTable as the topmost DataTable.
  dataGrid1.SetDataBinding(dataSet,"ParentTable");
}
' Put the next line into the Declarations section.
private dataSet As DataSet 
 
Private Sub MakeDataTables()
  ' Run all of the functions. 
  MakeParentTable()
  MakeChildTable()
  MakeDataRelation()
  BindToDataGrid()
End Sub
 
Private Sub MakeParentTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("ParentTable")

  ' Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create new DataColumn, set DataType, ColumnName 
  ' and add to DataTable.  
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "id"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ParentItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False

  ' Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Make the ID column the primary key column.
  Dim PrimaryKeyColumns(0) As DataColumn
  PrimaryKeyColumns(0)= table.Columns("id")
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns
 
  ' Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = New DataSet()

  ' Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table)
 
  ' Create three new DataRow objects and add 
  ' them to the DataTable
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 2
    row = table.NewRow()
    row("id") = i
    row("ParentItem") = "ParentItem " + i.ToString()
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeChildTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("childTable")
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create first column and add to the DataTable.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ChildID"
  column.AutoIncrement = True
  column.Caption = "ID"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ChildItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ChildItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create third column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ParentID"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentID"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  dataSet.Tables.Add(table)

  ' Create three sets of DataRow objects, five rows each, 
  ' and add to DataTable.
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 0 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 5
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 1 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 10
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 2 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeDataRelation()
  ' DataRelation requires two DataColumn 
  ' (parent and child) and a name.
  Dim parentColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ParentTable").Columns("id")
  Dim childColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ChildTable").Columns("ParentID")
  Dim relation As DataRelation = new _
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn)
  dataSet.Tables("ChildTable").ParentRelations.Add(relation)
End Sub
 
Private Sub BindToDataGrid()
  ' Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the 
  ' ParentTable as the topmost DataTable.
  DataGrid1.SetDataBinding(dataSet,"ParentTable")
End Sub
 

Bu örnek, belirli şema tanımlarında el ile bir DataTable oluşturmayı gösterir:This sample demonstrates how to create a DataTable manually with specific schema definitions:

 • Birden çok DataTable oluşturun ve ilk sütunları tanımlayın.Create multiple DataTables and define the initial columns.

 • Tablo kısıtlamalarını oluşturun.Create the table constraints.

 • Değerleri ekleyin ve tabloları görüntüleyin.Insert the values and display the tables.

 • İfade sütunları oluşturun ve tabloları görüntüleyin.Create the expression columns and display the tables.

C# ve bu kod örneğiyle Visual Basic projeler, Geliştirici kod örneklerindebulunabilir.C# and Visual Basic projects with this code sample can be found on Developer Code Samples.

using System;
using System.Data;

class Program {
  static void Main(string[] args) {
   // Create two tables and add them into the DataSet
   DataTable orderTable = CreateOrderTable();
   DataTable orderDetailTable = CreateOrderDetailTable();
   DataSet salesSet = new DataSet();
   salesSet.Tables.Add(orderTable);
   salesSet.Tables.Add(orderDetailTable);

   // Set the relations between the tables and create the related constraint.
   salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns["OrderId"], orderDetailTable.Columns["OrderId"], true);

   Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ");
   try {
     DataRow errorRow = orderDetailTable.NewRow();
     errorRow[0] = 1;
     errorRow[1] = "O0007";
     orderDetailTable.Rows.Add(errorRow);
   } catch (Exception e) {
     Console.WriteLine(e.Message);
   }
   Console.WriteLine();

   // Insert the rows into the table
   InsertOrders(orderTable);
   InsertOrderDetails(orderDetailTable);

   Console.WriteLine("The initial Order table.");
   ShowTable(orderTable);

   Console.WriteLine("The OrderDetail table.");
   ShowTable(orderDetailTable);

   // Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
   DataColumn colSub = new DataColumn("SubTotal", typeof(Decimal), "Sum(Child.LineTotal)");
   orderTable.Columns.Add(colSub);

   // Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
   DataColumn colTax = new DataColumn("Tax", typeof(Decimal), "SubTotal*0.1");
   orderTable.Columns.Add(colTax);

   // If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
   DataColumn colTotal = new DataColumn("TotalDue", typeof(Decimal), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)");
   orderTable.Columns.Add(colTotal);

   DataRow row = orderTable.NewRow();
   row["OrderId"] = "Total";
   orderTable.Rows.Add(row);

   Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.");
   ShowTable(orderTable);

   Console.WriteLine("Press any key to exit.....");
   Console.ReadKey();
  }

  private static DataTable CreateOrderTable() {
   DataTable orderTable = new DataTable("Order");

   // Define one column.
   DataColumn colId = new DataColumn("OrderId", typeof(String));
   orderTable.Columns.Add(colId);

   DataColumn colDate = new DataColumn("OrderDate", typeof(DateTime));
   orderTable.Columns.Add(colDate);

   // Set the OrderId column as the primary key.
   orderTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { colId };

   return orderTable;
  }

  private static DataTable CreateOrderDetailTable() {
   DataTable orderDetailTable = new DataTable("OrderDetail");

   // Define all the columns once.
   DataColumn[] cols ={
                 new DataColumn("OrderDetailId",typeof(Int32)),
                 new DataColumn("OrderId",typeof(String)),
                 new DataColumn("Product",typeof(String)),
                 new DataColumn("UnitPrice",typeof(Decimal)),
                 new DataColumn("OrderQty",typeof(Int32)),
                 new DataColumn("LineTotal",typeof(Decimal),"UnitPrice*OrderQty")
               };

   orderDetailTable.Columns.AddRange(cols);
   orderDetailTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { orderDetailTable.Columns["OrderDetailId"] };
   return orderDetailTable;
  }

  private static void InsertOrders(DataTable orderTable) {
   // Add one row once.
   DataRow row1 = orderTable.NewRow();
   row1["OrderId"] = "O0001";
   row1["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 1);
   orderTable.Rows.Add(row1);

   DataRow row2 = orderTable.NewRow();
   row2["OrderId"] = "O0002";
   row2["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 12);
   orderTable.Rows.Add(row2);

   DataRow row3 = orderTable.NewRow();
   row3["OrderId"] = "O0003";
   row3["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 20);
   orderTable.Rows.Add(row3);
  }

  private static void InsertOrderDetails(DataTable orderDetailTable) {
   // Use an Object array to insert all the rows .
   // Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
   Object[] rows = {
                 new Object[]{1,"O0001","Mountain Bike",1419.5,36},
                 new Object[]{2,"O0001","Road Bike",1233.6,16},
                 new Object[]{3,"O0001","Touring Bike",1653.3,32},
                 new Object[]{4,"O0002","Mountain Bike",1419.5,24},
                 new Object[]{5,"O0002","Road Bike",1233.6,12},
                 new Object[]{6,"O0003","Mountain Bike",1419.5,48},
                 new Object[]{7,"O0003","Touring Bike",1653.3,8},
               };

   foreach (Object[] row in rows) {
     orderDetailTable.Rows.Add(row);
   }
  }

  private static void ShowTable(DataTable table) {
   foreach (DataColumn col in table.Columns) {
     Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName);
   }
   Console.WriteLine();

   foreach (DataRow row in table.Rows) {
     foreach (DataColumn col in table.Columns) {
      if (col.DataType.Equals(typeof(DateTime)))
        Console.Write("{0,-14:d}", row[col]);
      else if (col.DataType.Equals(typeof(Decimal)))
        Console.Write("{0,-14:C}", row[col]);
      else
        Console.Write("{0,-14}", row[col]);
     }
     Console.WriteLine();
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
Imports System.Data

Class Program
  Public Shared Sub Main(args As String())
   ' Create two tables and add them into the DataSet
   Dim orderTable As DataTable = CreateOrderTable()
   Dim orderDetailTable As DataTable = CreateOrderDetailTable()
   Dim salesSet As New DataSet()
   salesSet.Tables.Add(orderTable)
   salesSet.Tables.Add(orderDetailTable)

   ' Set the relations between the tables and create the related constraint.
   salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns("OrderId"), orderDetailTable.Columns("OrderId"), True)

   Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ")
   Try
     Dim errorRow As DataRow = orderDetailTable.NewRow()
     errorRow(0) = 1
     errorRow(1) = "O0007"
     orderDetailTable.Rows.Add(errorRow)
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e.Message)
   End Try
   Console.WriteLine()

   ' Insert the rows into the table
   InsertOrders(orderTable)
   InsertOrderDetails(orderDetailTable)

   Console.WriteLine("The initial Order table.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("The OrderDetail table.")
   ShowTable(orderDetailTable)

   ' Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
   Dim colSub As New DataColumn("SubTotal", GetType([Decimal]), "Sum(Child.LineTotal)")
   orderTable.Columns.Add(colSub)

   ' Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
   Dim colTax As New DataColumn("Tax", GetType([Decimal]), "SubTotal*0.1")
   orderTable.Columns.Add(colTax)

   ' If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
   Dim colTotal As New DataColumn("TotalDue", GetType([Decimal]), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)")
   orderTable.Columns.Add(colTotal)

   Dim row As DataRow = orderTable.NewRow()
   row("OrderId") = "Total"
   orderTable.Rows.Add(row)

   Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("Press any key to exit.....")
   Console.ReadKey()
  End Sub

  Private Shared Function CreateOrderTable() As DataTable
   Dim orderTable As New DataTable("Order")

   ' Define one column.
   Dim colId As New DataColumn("OrderId", GetType([String]))
   orderTable.Columns.Add(colId)

   Dim colDate As New DataColumn("OrderDate", GetType(DateTime))
   orderTable.Columns.Add(colDate)

   ' Set the OrderId column as the primary key.
   orderTable.PrimaryKey = New DataColumn() {colId}

   Return orderTable
  End Function

  Private Shared Function CreateOrderDetailTable() As DataTable
   Dim orderDetailTable As New DataTable("OrderDetail")

   ' Define all the columns once.
   Dim cols As DataColumn() = {New DataColumn("OrderDetailId", GetType(Int32)), New DataColumn("OrderId", GetType([String])), New DataColumn("Product", GetType([String])), New DataColumn("UnitPrice", GetType([Decimal])), New DataColumn("OrderQty", GetType(Int32)), New DataColumn("LineTotal", GetType([Decimal]), "UnitPrice*OrderQty")}

   orderDetailTable.Columns.AddRange(cols)
   orderDetailTable.PrimaryKey = New DataColumn() {orderDetailTable.Columns("OrderDetailId")}
   Return orderDetailTable
  End Function

  Private Shared Sub InsertOrders(orderTable As DataTable)
   ' Add one row once.
   Dim row1 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row1("OrderId") = "O0001"
   row1("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 1)
   orderTable.Rows.Add(row1)

   Dim row2 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row2("OrderId") = "O0002"
   row2("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 12)
   orderTable.Rows.Add(row2)

   Dim row3 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row3("OrderId") = "O0003"
   row3("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 20)
   orderTable.Rows.Add(row3)
  End Sub

  Private Shared Sub InsertOrderDetails(orderDetailTable As DataTable)
   ' Use an Object array to insert all the rows .
   ' Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
   Dim rows As [Object]() = {New [Object]() {1, "O0001", "Mountain Bike", 1419.5, 36}, New [Object]() {2, "O0001", "Road Bike", 1233.6, 16}, New [Object]() {3, "O0001", "Touring Bike", 1653.3, 32}, New [Object]() {4, "O0002", "Mountain Bike", 1419.5, 24}, New [Object]() {5, "O0002", "Road Bike", 1233.6, 12}, New [Object]() {6, "O0003", "Mountain Bike", 1419.5, 48}, _
     New [Object]() {7, "O0003", "Touring Bike", 1653.3, 8}}

   For Each row As [Object]() In rows
     orderDetailTable.Rows.Add(row)
   Next
  End Sub

  Private Shared Sub ShowTable(table As DataTable)
   For Each col As DataColumn In table.Columns
     Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName)
   Next
   Console.WriteLine()

   For Each row As DataRow In table.Rows
     For Each col As DataColumn In table.Columns
      If col.DataType.Equals(GetType(DateTime)) Then
        Console.Write("{0,-14:d}", row(col))
      ElseIf col.DataType.Equals(GetType([Decimal])) Then
        Console.Write("{0,-14:C}", row(col))
      Else
        Console.Write("{0,-14}", row(col))
      End If
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

Açıklamalar

, DataTable ADO.net kitaplığındaki merkezi bir nesnedir.The DataTable is a central object in the ADO.NET library. Öğesini kullanan diğer nesneler, DataTable ve içerir DataSet DataView .Other objects that use the DataTable include the DataSet and the DataView.

Nesnelere erişirken DataTable , koşullu büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.When accessing DataTable objects, note that they are conditionally case sensitive. Örneğin, birinin DataTable adı "Mydatatable" ve diğeri "Mydatatable" olarak adlandırılmışsa, tablolardan birini aramak için kullanılan bir dize, büyük/küçük harfe duyarlı olarak kabul edilir.For example, if one DataTable is named "mydatatable" and another is named "Mydatatable", a string used to search for one of the tables is regarded as case sensitive. Ancak, "Mydatatable" varsa ve "Mydatatable" yoksa, arama dizesi büyük/küçük harfe duyarsız olarak kabul edilir.However, if "mydatatable" exists and "Mydatatable" does not, the search string is regarded as case insensitive. DataSet DataTable , Aynı TableName özellik değerine sahip ancak farklı özellik değerlerine sahip iki nesne içerebilir Namespace .A DataSet can contain two DataTable objects that have the same TableName property value but different Namespace property values. Nesnelerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için DataTable bkz. DataTable oluşturma.For more information about working with DataTable objects, see Creating a DataTable.

DataTableProgramlı olarak oluşturuyorsanız, DataColumn DataColumnCollection (özelliği aracılığıyla erişilir) öğesine nesneler ekleyerek şemasını tanımlamanız gerekir Columns .If you are creating a DataTable programmatically, you must first define its schema by adding DataColumn objects to the DataColumnCollection (accessed through the Columns property). Nesneleri ekleme hakkında daha fazla bilgi için DataColumn bkz. DataTable 'A sütun ekleme.For more information about adding DataColumn objects, see Adding Columns to a DataTable.

Bir öğesine satır eklemek için DataTable , önce NewRow Yeni bir nesne döndürmek üzere yöntemini kullanmanız gerekir DataRow .To add rows to a DataTable, you must first use the NewRow method to return a new DataRow object. NewRowYöntemi, DataTable tablo tarafından tanımlandığı gibi, şemasına sahip bir satır döndürür DataColumnCollection .The NewRow method returns a row with the schema of the DataTable, as it is defined by the table's DataColumnCollection. Depolayabileceği en fazla satır sayısı DataTable 16.777.216 ' dir.The maximum number of rows that a DataTable can store is 16,777,216. Daha fazla bilgi için bkz. DataTable 'A veri ekleme.For more information, see Adding Data to a DataTable.

DataTableAyrıca, Constraint verilerin bütünlüğünü sağlamak için kullanılabilecek bir nesne koleksiyonu da içerir.The DataTable also contains a collection of Constraint objects that can be used to ensure the integrity of the data. Daha fazla bilgi için bkz. DataTable kısıtlamaları.For more information, see DataTable Constraints.

DataTableBir tabloda değişikliklerin ne zaman yapıldığını tespit etmek için kullanılabilecek çok sayıda olay vardır.There are many DataTable events that can be used to determine when changes are made to a table. Bunlar, RowChanged , RowChanging RowDeleting ve içerir RowDeleted .These include RowChanged, RowChanging, RowDeleting, and RowDeleted. İle kullanılabilen olaylar hakkında daha fazla bilgi için DataTable bkz. DataTable olaylarını işleme.For more information about the events that can be used with a DataTable, see Handling DataTable Events.

Bir örneği DataTable oluşturulduğunda, bazı okuma/yazma özellikleri ilk değerler olarak ayarlanır.When an instance of DataTable is created, some of the read/write properties are set to initial values. Bu değerlerin bir listesi için, DataTable.DataTable Oluşturucu konusuna bakın.For a list of these values, see the DataTable.DataTable constructor topic.

Not

DataSetVe nesneleri, ' DataTable dan devralınır MarshalByValueComponent ve ISerializable .NET Framework uzaktan iletişim için arabirimi destekler.The DataSet and DataTable objects inherit from MarshalByValueComponent and support the ISerializable interface for .NET Framework remoting. Bunlar, .NET Framework uzaktan iletişim için kullanabileceğiniz tek ADO.NET nesneleridir.These are the only ADO.NET objects that you can use for .NET Framework remoting.

Güvenlik konularıSecurity considerations

Veri kümesi ve DataTable güvenliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik Kılavuzu.For information about DataSet and DataTable security, see Security guidance.

Oluşturucular

DataTable()

DataTableBağımsız değişken olmadan sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DataTable class with no arguments.

DataTable(SerializationInfo, StreamingContext)

Ve ile sınıfının yeni bir örneğini başlatır DataTable SerializationInfo StreamingContext .Initializes a new instance of the DataTable class with the SerializationInfo and the StreamingContext.

DataTable(String)

DataTableBelirtilen tablo adı ile sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DataTable class with the specified table name.

DataTable(String, String)

DataTableBelirtilen tablo adını ve ad alanını kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DataTable class using the specified table name and namespace.

Alanlar

fInitInProgress

Başlatmanın devam ediyor olup olmadığını denetler.Checks whether initialization is in progress. Başlatma, çalışma zamanında olur.The initialization occurs at run time.

Özellikler

CaseSensitive

Tablo içindeki dize karşılaştırmalarının büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını gösterir.Indicates whether string comparisons within the table are case-sensitive.

ChildRelations

Bunun için alt ilişkilerin koleksiyonunu alır DataTable .Gets the collection of child relations for this DataTable.

Columns

Bu tabloya ait olan sütunların koleksiyonunu alır.Gets the collection of columns that belong to this table.

Constraints

Bu tablo tarafından tutulan kısıtlamaların koleksiyonunu alır.Gets the collection of constraints maintained by this table.

Container

Bileşen için kapsayıcıyı alır.Gets the container for the component.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
DataSet

DataSetBu tablonun ait olduğu öğesini alır.Gets the DataSet to which this table belongs.

DefaultView

Filtrelenmiş bir görünüm veya bir imleç konumu içerebilen tablonun özelleştirilmiş bir görünümünü alır.Gets a customized view of the table that may include a filtered view, or a cursor position.

DesignMode

Bileşenin Şu anda Tasarım modunda olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
DisplayExpression

Kullanıcı arabirimindeki bu tabloyu temsil etmek için kullanılan bir değer döndüren ifadeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the expression that returns a value used to represent this table in the user interface. DisplayExpressionÖzelliği, bu tablonun adını bir kullanıcı arabiriminde görüntülemenize olanak sağlar.The DisplayExpression property lets you display the name of this table in a user interface.

Events

Bu bileşene eklenen olay işleyicilerinin listesini alır.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Özelleştirilmiş kullanıcı bilgileri koleksiyonunu alır.Gets the collection of customized user information.

HasErrors

Tablonun ait olduğu tüm tablolardaki satırlarda hata olup olmadığını gösteren bir değer alır DataSet .Gets a value indicating whether there are errors in any of the rows in any of the tables of the DataSet to which the table belongs.

IsInitialized

Değerinin başlatılmış olup olmadığını gösteren bir değer alır DataTable .Gets a value that indicates whether the DataTable is initialized.

Locale

Tablo içindeki dizeleri karşılaştırmak için kullanılan yerel ayar bilgilerini alır veya ayarlar.Gets or sets the locale information used to compare strings within the table.

MinimumCapacity

Bu tablo için başlangıç boyutunu alır veya ayarlar.Gets or sets the initial starting size for this table.

Namespace

İçinde depolanan verilerin XML temsili için ad alanını alır veya ayarlar DataTable .Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

ParentRelations

Bunun için üst ilişkilerin koleksiyonunu alır DataTable .Gets the collection of parent relations for this DataTable.

Prefix

İçinde depolanan verilerin XML temsili için ad alanını alır veya ayarlar DataTable .Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

PrimaryKey

Veri tablosu için birincil anahtar olarak işlev gösteren bir sütun dizisi alır veya ayarlar.Gets or sets an array of columns that function as primary keys for the data table.

RemotingFormat

Serileştirme biçimini alır veya ayarlar.Gets or sets the serialization format.

Rows

Bu tabloya ait olan satırların koleksiyonunu alır.Gets the collection of rows that belong to this table.

Site

İçin bir alır veya ayarlar ISite DataTable .Gets or sets an ISite for the DataTable.

TableName

Adını alır veya ayarlar DataTable .Gets or sets the name of the DataTable.

Yöntemler

AcceptChanges()

Son kez çağrılmasından bu yana bu tabloya yapılan tüm değişiklikleri kaydeder AcceptChanges() .Commits all the changes made to this table since the last time AcceptChanges() was called.

BeginInit()

Bir DataTable form üzerinde kullanılan veya başka bir bileşen tarafından kullanılan bir için başlatmayı başlatır.Begins the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. Başlatma, çalışma zamanında olur.The initialization occurs at run time.

BeginLoadData()

Verileri yüklerken bildirimleri, dizin bakımını ve kısıtlamaları kapatır.Turns off notifications, index maintenance, and constraints while loading data.

Clear()

DataTableTüm verilerin tümünü temizler.Clears the DataTable of all data.

Clone()

DataTableTüm şemalar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere yapısını klonlar DataTable .Clones the structure of the DataTable, including all DataTable schemas and constraints.

Compute(String, String)

Geçerli satırlarda, filtre ölçütünü geçiren belirtilen ifadeyi hesaplar.Computes the given expression on the current rows that pass the filter criteria.

Copy()

Bu için hem yapıyı hem de verileri kopyalar DataTable .Copies both the structure and data for this DataTable.

CreateDataReader()

DataTableReaderBu, içindeki verilere karşılık gelen bir döndürür DataTable .Returns a DataTableReader corresponding to the data within this DataTable.

CreateInstance()

DataTable öğesinin yeni bir örneğini oluşturur.Creates a new instance of DataTable.

Dispose()

MarshalByValueComponent tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır.Releases all resources used by the MarshalByValueComponent.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

MarshalByValueComponent tarafından kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır ve yönetilen kaynakları isteğe bağlı olarak serbest bırakır.Releases the unmanaged resources used by the MarshalByValueComponent and optionally releases the managed resources.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
EndInit()

Bir DataTable form üzerinde kullanılan veya başka bir bileşen tarafından kullanılan bir için başlatmayı sonlandırır.Ends the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. Başlatma, çalışma zamanında olur.The initialization occurs at run time.

EndLoadData()

Verileri yükledikten sonra bildirimleri, dizin bakımını ve kısıtlamaları etkinleştirir.Turns on notifications, index maintenance, and constraints after loading data.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetChanges()

DataTableYüklendiği veya AcceptChanges() en son çağrılmasından bu yana yapılan tüm değişiklikleri içeren öğesinin bir kopyasını alır.Gets a copy of the DataTable that contains all changes made to it since it was loaded or AcceptChanges() was last called.

GetChanges(DataRowState)

DataTableEn son yüklenmesinden veya bu yana filtrelendiğinde, bu yana yapılan tüm değişiklikleri içeren bir kopyasını alır AcceptChanges() DataRowState .Gets a copy of the DataTable containing all changes made to it since it was last loaded, or since AcceptChanges() was called, filtered by DataRowState.

GetDataTableSchema(XmlSchemaSet)

Bu yöntem XmlSchemaSet , Web hizmetlerini açıklayan Web Hizmetleri Açıklama Dili (wsdl) içeren bir örnek döndürür DataTable .This method returns an XmlSchemaSet instance containing the Web Services Description Language (WSDL) that describes the DataTable for Web Services.

GetErrors()

Hata içeren bir nesne dizisi alır DataRow .Gets an array of DataRow objects that contain errors.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serileştirme Bilgi nesnesini, seri hale getirmek için gereken verilerle doldurur DataTable .Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

GetRowType()

Satır türünü alır.Gets the row type.

GetSchema()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetSchema() ..For a description of this member, see GetSchema().

GetService(Type)

Öğesinin uygulayýcýlarını alır IServiceProvider .Gets the implementer of the IServiceProvider.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
ImportRow(DataRow)

DataRow DataTable Tüm özellik ayarlarını ve özgün ve geçerli değerleri koruyarak bir öğesine kopyalar.Copies a DataRow into a DataTable, preserving any property settings, as well as original and current values.

Load(IDataReader)

DataTableSağlanan değeri kullanarak bir veri kaynağından değerleri doldurur IDataReader .Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. DataTableZaten satırlar içeriyorsa, veri kaynağından gelen veriler varolan satırlarla birleştirilir.If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows.

Load(IDataReader, LoadOption)

DataTableSağlanan değeri kullanarak bir veri kaynağından değerleri doldurur IDataReader .Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader. DataTableZaten satırlar içeriyorsa, veri kaynağındaki gelen veriler, parametrenin değerine göre varolan satırlarla birleştirilir loadOption .If the DataTable already contains rows, the incoming data from the data source is merged with the existing rows according to the value of the loadOption parameter.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Bir DataTable IDataReader hata işleme temsilcisi kullanarak sağlanan değeri kullanarak bir veri kaynağındaki değerleri doldurur.Fills a DataTable with values from a data source using the supplied IDataReader using an error-handling delegate.

LoadDataRow(Object[], Boolean)

Belirtilen bir satırı bulur ve güncelleştirir.Finds and updates a specific row. Eşleşen hiçbir satır bulunamazsa, belirtilen değerleri kullanarak yeni bir satır oluşturulur.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

LoadDataRow(Object[], LoadOption)

Belirtilen bir satırı bulur ve güncelleştirir.Finds and updates a specific row. Eşleşen hiçbir satır bulunamazsa, belirtilen değerleri kullanarak yeni bir satır oluşturulur.If no matching row is found, a new row is created using the given values.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
Merge(DataTable)

Belirtilen öğesini DataTable geçerli ile birleştirin DataTable .Merge the specified DataTable with the current DataTable.

Merge(DataTable, Boolean)

DataTable DataTable Geçerli olan değişikliklerin korunup korunmayacağını belirten, belirtilen ile birleştirin DataTable .Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes in the current DataTable.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

DataTable DataTable Değişikliklerin korunup korunmayacağını ve mevcut şemanın nasıl işleneceğini belirten geçerli ile belirtilen şekilde birleştirin DataTable .Merge the specified DataTable with the current DataTable, indicating whether to preserve changes and how to handle missing schema in the current DataTable.

NewRow()

DataRowTabloyla aynı şemaya sahip yeni bir oluşturur.Creates a new DataRow with the same schema as the table.

NewRowArray(Int32)

Dizisini döndürür DataRow .Returns an array of DataRow.

NewRowFromBuilder(DataRowBuilder)

Varolan bir satırdan yeni bir satır oluşturur.Creates a new row from an existing row.

OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs)

Olayını oluşturur ColumnChanged .Raises the ColumnChanged event.

OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs)

Olayını oluşturur ColumnChanging .Raises the ColumnChanging event.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Olayını oluşturur PropertyChanged .Raises the PropertyChanged event.

OnRemoveColumn(DataColumn)

Bunun DataTable DataColumn kaldırıldığını bildirir.Notifies the DataTable that a DataColumn is being removed.

OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs)

Olayını oluşturur RowChanged .Raises the RowChanged event.

OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs)

Olayını oluşturur RowChanging .Raises the RowChanging event.

OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs)

Olayını oluşturur RowDeleted .Raises the RowDeleted event.

OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs)

Olayını oluşturur RowDeleting .Raises the RowDeleting event.

OnTableCleared(DataTableClearEventArgs)

Olayını oluşturur TableCleared .Raises the TableCleared event.

OnTableClearing(DataTableClearEventArgs)

Olayını oluşturur TableClearing .Raises the TableClearing event.

OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs)

Olayını oluşturur TableNewRow .Raises the TableNewRow event.

ReadXml(Stream)

XML şemasını ve verilerini, DataTable belirtilen kullanarak öğesine okur Stream .Reads XML schema and data into the DataTable using the specified Stream.

ReadXml(String)

Belirtilen dosyadan XML şemasını ve verilerini okur DataTable .Reads XML schema and data into the DataTable from the specified file.

ReadXml(TextReader)

XML şemasını ve verilerini, DataTable belirtilen kullanarak öğesine okur TextReader .Reads XML schema and data into the DataTable using the specified TextReader.

ReadXml(XmlReader)

XML şemasını ve verilerini, DataTable belirtilen kullanarak öğesine okur XmlReader .Reads XML Schema and Data into the DataTable using the specified XmlReader.

ReadXmlSchema(Stream)

Belirtilen akışı kullanarak bir XML şemasını öğesine okur DataTable .Reads an XML schema into the DataTable using the specified stream.

ReadXmlSchema(String)

Belirtilen dosyadan bir XML şeması okur DataTable .Reads an XML schema into the DataTable from the specified file.

ReadXmlSchema(TextReader)

Bir XML şemasını, DataTable belirtilen kullanarak öğesine okur TextReader .Reads an XML schema into the DataTable using the specified TextReader.

ReadXmlSchema(XmlReader)

Bir XML şemasını, DataTable belirtilen kullanarak öğesine okur XmlReader .Reads an XML schema into the DataTable using the specified XmlReader.

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Bir XML akışından okur.Reads from an XML stream.

RejectChanges()

Yüklendikten sonra tabloda yapılan tüm değişiklikleri geri kaydeder veya son kez AcceptChanges() çağrıldı.Rolls back all changes that have been made to the table since it was loaded, or the last time AcceptChanges() was called.

Reset()

Öğesini DataTable özgün durumuna sıfırlar.Resets the DataTable to its original state. Reset tablonun tüm verilerini, dizinlerini, ilişkilerini ve sütunlarını kaldırır.Reset removes all data, indexes, relations, and columns of the table. Bir veri kümesi DataTable içeriyorsa tablo sıfırlandıktan sonra tablo veri kümesinin bir parçası olmaya devam eder.If a DataSet includes a DataTable, the table will still be part of the DataSet after the table is reset.

Select()

Tüm nesnelerin bir dizisini alır DataRow .Gets an array of all DataRow objects.

Select(String)

DataRowFiltre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria.

Select(String, String)

DataRowBelirtilen sıralama düzeninde filtre ölçütleriyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter criteria, in the specified sort order.

Select(String, String, DataViewRowState)

DataRowBelirtilen durumla eşleşen sıralama sırasıyla filtreyle eşleşen tüm nesnelerin bir dizisini alır.Gets an array of all DataRow objects that match the filter in the order of the sort that match the specified state.

ToString()

TableName DisplayExpression Birleştirilmiş bir dize olarak varsa ve alır.Gets the TableName and DisplayExpression, if there is one as a concatenated string.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)
WriteXml(Stream)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar Stream .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream.

WriteXml(Stream, Boolean)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar Stream .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified Stream. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, belirtilen DataTable dosya için belirtilen dosyaya yazar XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode, Boolean)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, belirtilen DataTable dosya için belirtilen dosyaya yazar XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable to the specified file using the specified XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(String)

DataTableBelirtilen dosyayı kullanarak XML olarak geçerli içeriğini yazar.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file.

WriteXml(String, Boolean)

DataTableBelirtilen dosyayı kullanarak XML olarak geçerli içeriğini yazar.Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified file. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen dosya ve kullanımı için yazar XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(String, XmlWriteMode, Boolean)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen dosya ve kullanımı için yazar XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified file and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(TextWriter)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar TextWriter .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter.

WriteXml(TextWriter, Boolean)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar TextWriter .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified TextWriter. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen ve kullanımı için yazar TextWriter XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen ve kullanımı için yazar TextWriter XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXml(XmlWriter)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar XmlWriter .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, Boolean)

XML olarak geçerli içeriğini, DataTable belirtilen kullanarak yazar XmlWriter .Writes the current contents of the DataTable as XML using the specified XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen ve kullanımı için yazar XmlWriter XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Geçerli verileri ve isteğe bağlı olarak şemayı, DataTable belirtilen ve kullanımı için yazar XmlWriter XmlWriteMode .Writes the current data, and optionally the schema, for the DataTable using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Şemayı yazmak için mode parametresinin değerini olarak ayarlayın WriteSchema .To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema. Tablo ve tüm alt öğeleri için verileri kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the data for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(Stream)

Geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen akışa BIR XML şeması olarak yazar.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream.

WriteXmlSchema(Stream, Boolean)

Geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen akışa BIR XML şeması olarak yazar.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified stream. Tablonun şemasını ve tüm alt öğelerini kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(String)

Geçerli veri yapısını DataTable BIR XML şeması olarak belirtilen dosyaya yazar.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file.

WriteXmlSchema(String, Boolean)

Geçerli veri yapısını DataTable BIR XML şeması olarak belirtilen dosyaya yazar.Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema to the specified file. Tablonun şemasını ve tüm alt öğelerini kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(TextWriter)

Öğesinin geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen BIR XML şeması olarak yazar TextWriter .Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter.

WriteXmlSchema(TextWriter, Boolean)

Öğesinin geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen BIR XML şeması olarak yazar TextWriter .Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified TextWriter. Tablonun şemasını ve tüm alt öğelerini kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

Öğesinin geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen BIR XML şeması olarak yazar XmlWriter .Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter.

WriteXmlSchema(XmlWriter, Boolean)

Öğesinin geçerli veri yapısını, DataTable belirtilen BIR XML şeması olarak yazar XmlWriter .Writes the current data structure of the DataTable as an XML schema using the specified XmlWriter. Tablonun şemasını ve tüm alt öğelerini kaydetmek için writeHierarchy parametresini olarak ayarlayın true .To save the schema for the table and all its descendants, set the writeHierarchy parameter to true.

Ekinlikler

ColumnChanged

Öğesinde belirtilen için bir değer değiştirildikten sonra gerçekleşir DataColumn DataRow .Occurs after a value has been changed for the specified DataColumn in a DataRow.

ColumnChanging

Öğesinde belirtilen için bir değer değiştirildiğinde gerçekleşir DataColumn DataRow .Occurs when a value is being changed for the specified DataColumn in a DataRow.

Disposed

Bileşendeki olayı dinlemek için bir olay işleyicisi ekler Disposed .Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

(Devralındığı yer: MarshalByValueComponent)
Initialized

Başlatıldıktan sonra gerçekleşir DataTable .Occurs after the DataTable is initialized.

RowChanged

Bir DataRow başarıyla değiştirildikten sonra gerçekleşir.Occurs after a DataRow has been changed successfully.

RowChanging

Değiştiğinde gerçekleşir DataRow .Occurs when a DataRow is changing.

RowDeleted

Tablodaki bir satır silindikten sonra gerçekleşir.Occurs after a row in the table has been deleted.

RowDeleting

Tablodaki bir satırın silinmek üzere olması için önce oluşur.Occurs before a row in the table is about to be deleted.

TableCleared

Bir kaldırıldıktan sonra gerçekleşir DataTable .Occurs after a DataTable is cleared.

TableClearing

Bir kaldırıldığında gerçekleşir DataTable .Occurs when a DataTable is cleared.

TableNewRow

Yeni DataRow eklendiğinde gerçekleşir.Occurs when a new DataRow is inserted.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IListSource.ContainsListCollection

Bu üyenin açıklaması için bkz ContainsListCollection ..For a description of this member, see ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetList() ..For a description of this member, see GetList().

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serileştirme Bilgi nesnesini, seri hale getirmek için gereken verilerle doldurur DataTable .Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

IXmlSerializable.GetSchema()

Bu üyenin açıklaması için bkz GetSchema() ..For a description of this member, see GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Bu üyenin açıklaması için bkz ReadXml(XmlReader) ..For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Bu üyenin açıklaması için bkz WriteXml(XmlWriter) ..For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

Uzantı Metotları

AsDataView(DataTable)

LINQ özellikli bir nesne oluşturur ve döndürür DataView .Creates and returns a LINQ-enabled DataView object.

AsEnumerable(DataTable)

IEnumerable<T>Genel parametresinin olduğu bir nesne döndürür T DataRow .Returns an IEnumerable<T> object, where the generic parameter T is DataRow. Bu nesne, bir LINQLINQ ifade veya yöntem sorgusunda kullanılabilir.This object can be used in a LINQLINQ expression or method query.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu tür, çok iş parçacıklı okuma işlemleri için güvenlidir.This type is safe for multithreaded read operations. Mevcut yazma işlemlerini eşitlemeniz gerekir.You must synchronize any write operations.

Ayrıca bkz.