EntityConnection.Open Yöntem

Tanım

Temel alınan veri sağlayıcısının metodunu çağırarak veri kaynağına bir bağlantı kurar Open .Establishes a connection to the data source by calling the underlying data provider's Open method.

public:
 override void Open();
public override void Open ();
override this.Open : unit -> unit
Public Overrides Sub Open ()

Özel durumlar

Bağlantıyı açtığınızda hata oluşur veya temel alınan veri sağlayıcısının adı bilinmiyor demektir.An error occurs when you open the connection, or the name of the underlying data provider is not known.

Satır içi bağlantı dizesinde geçersiz bir Metadata anahtar sözcük değeri var.The inline connection string contains an invalid Metadata keyword value.

Açıklamalar

Yanlışlıkla System.Data.Common.CommandTrees ve meta verileri ile eşitlenmemiş nesneler yerleştirmekten kaçınmak için ObjectContext EntityConnection meta verilerini kilitlemelidir.To avoid inadvertently putting objects such as System.Data.Common.CommandTrees and ObjectContext out of sync with their metadata, EntityConnection must lock its metadata. Meta veriler kilitlendikten sonra bağlantı dizesinde değişikliklere izin verilmez.No changes to the connection string are allowed after the metadata is locked. Meta verilerin kilitli olduğu iki senaryo aşağıda verilmiştir:The following are two scenarios in which metadata is locked:

Meta veriler yüklendiğinde, EntityConnection kavramsal modelin, depolama modelinin ve eşleme dosyasının tümünün mevcut olduğunu doğrular.When metadata is loaded, the EntityConnection verifies that the conceptual model, the storage model, and the mapping file are all present.

Şunlara uygulanır