IDataRecord.IsDBNull(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen alanın null olarak ayarlanmış olup olmadığını döndürür.Return whether the specified field is set to null.

public:
 bool IsDBNull(int i);
public bool IsDBNull (int i);
abstract member IsDBNull : int -> bool
Public Function IsDBNull (i As Integer) As Boolean

Parametreler

i
Int32

Bulunacak alanın dizini.The index of the field to find.

Döndürülenler

Boolean

true Belirtilen alan null olarak ayarlandıysa; Aksi takdirde, false .true if the specified field is set to null; otherwise, false.

Özel durumlar

Geçilen Dizin, 0 ile arasında bir Aralık dışında FieldCount .The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Açıklamalar

GetByteBir hata oluşturmamak için yazılan Get yöntemlerini (örneğin,, vb.) çağırmadan önce null sütun değerleri olup olmadığını görmek için bu yöntemi çağırın GetChar .Call this method to see if there are null column values before calling the typed get methods (for example, GetByte, GetChar, and so on) to avoid raising an error.

Şunlara uygulanır