ITableMappingCollection.IndexOf(String) Yöntem

Tanım

ITableMappingKoleksiyonun içindeki nesnenin konumunu alır.Gets the location of the ITableMapping object within the collection.

public:
 int IndexOf(System::String ^ sourceTableName);
public int IndexOf (string? sourceTableName);
public int IndexOf (string sourceTableName);
abstract member IndexOf : string -> int
Public Function IndexOf (sourceTableName As String) As Integer

Parametreler

sourceTableName
String

Kaynak tablonun büyük/küçük harfe duyarlı adı.The case-sensitive name of the source table.

Döndürülenler

Int32

ITableMappingKoleksiyonun içindeki nesnenin sıfır tabanlı konumu.The zero-based location of the ITableMapping object within the collection.

Şunlara uygulanır