OracleCommandBuilder.QuoteSuffix Özellik

Tanım

Adları boşluk veya ayrılmış belirteçler gibi karakterler içeren veritabanı nesneleri (örneğin, tablolar veya sütunlar) belirtirken kullanılacak bitiş karakterini veya karakterleri alır veya ayarlar.Gets or sets the ending character or characters to use when specifying database objects (for example, tables or columns) whose names contain characters such as spaces or reserved tokens.

public:
 property System::String ^ QuoteSuffix { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string QuoteSuffix { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.QuoteSuffix : string with get, set
Public Property QuoteSuffix As String

Özellik Değeri

String

Kullanılacak bitiş karakteri veya karakterleri.The ending character or characters to use.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır