SqlCommand.BeginExecuteReader Yöntem

Tanım

Transact-SQL ifadesinin veya bu tarafından tanımlanan saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand ve sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi alır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, and retrieves one or more result sets from the server.

Aşırı Yüklemeler

BeginExecuteReader()

Transact-SQL ifadesinin veya bu tarafından tanımlanan saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand ve sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi alır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, and retrieves one or more result sets from the server.

BeginExecuteReader(CommandBehavior)

Her değerden birini kullanarak bu tarafından açıklanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand CommandBehavior .Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand using one of the CommandBehavior values.

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object)

Bu tarafından tanımlanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand ve geri çağırma yordamı ve durum bilgileri verildiğinde sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi alır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and retrieves one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object, CommandBehavior)

Bu tarafından tanımlanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini SqlCommand , değerlerden birini kullanarak CommandBehavior ve bir geri çağırma yordamı ve durum bilgileri verildiğinde sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi almayı başlatır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, using one of the CommandBehavior values, and retrieving one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

BeginExecuteReader()

Transact-SQL ifadesinin veya bu tarafından tanımlanan saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand ve sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi alır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, and retrieves one or more result sets from the server.

public:
 IAsyncResult ^ BeginExecuteReader();
public IAsyncResult BeginExecuteReader ();
member this.BeginExecuteReader : unit -> IAsyncResult
Public Function BeginExecuteReader () As IAsyncResult

Döndürülenler

IAsyncResult

IAsyncResultSonuçları yoklamak veya beklemek ya da her ikisi için de kullanılabilir; çağrılırken EndExecuteReader(IAsyncResult) , SqlDataReader döndürülen satırları almak için kullanılabilecek bir örnek döndüren bu değer de gereklidir.An IAsyncResult that can be used to poll or wait for results, or both; this value is also needed when invoking EndExecuteReader(IAsyncResult), which returns a SqlDataReader instance that can be used to retrieve the returned rows.

Özel durumlar

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında binary veya varbinary 'Den başka bir değişken kullanıldı Value Stream .A SqlDbType other than Binary or VarBinary was used when Value was set to Stream. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında char, nchar, nvarchar, varcharveya XML dışında bir karakterkullanıldı Value TextReader .A SqlDbType other than Char, NChar, NVarChar, VarChar, or Xml was used when Value was set to TextReader.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında, XML dışında bir diğeri kullanılmıştır Value XmlReader .A SqlDbType other than Xml was used when Value was set to XmlReader.

Komut metni yürütülürken oluşan herhangi bir hata.Any error that occurred while executing the command text.

-veya--or-

Akış işlemi sırasında zaman aşımı oluştu.A timeout occurred during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

"Zaman uyumsuz Işleme = true" ad/değer çifti, bu bağlantının bağlantısını tanımlayan bağlantı dizesine eklenmedi SqlCommand .The name/value pair "Asynchronous Processing=true" was not included within the connection string defining the connection for this SqlCommand.

-veya--or-

SqlConnectionBir akış işlemi sırasında kapatılan veya bırakılmış.The SqlConnection closed or dropped during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream XmlReader TextReader Akış işlemi sırasında veya nesnesinde bir hata oluştu.An error occurred in a Stream, XmlReader or TextReader object during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream, XmlReader Veya TextReader nesnesi bir akış işlemi sırasında kapatıldı.The Stream, XmlReader or TextReader object was closed during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Örnekler

Aşağıdaki konsol uygulaması, zaman uyumsuz olarak bir veri okuyucu alma işlemini başlatır.The following console application starts the process of retrieving a data reader asynchronously. Sonuçlar beklenirken bu basit uygulama bir döngüde bulunur ve IsCompleted özellik değerini incelemektedir.While waiting for the results, this simple application sits in a loop, investigating the IsCompleted property value. İşlem tamamlandıktan hemen sonra kod öğesini alır SqlDataReader ve içeriğini görüntüler.As soon as the process has completed, the code retrieves the SqlDataReader and displays its contents.

using System.Data.SqlClient;

class Class1
{
  static void Main()
  {
    // This is a simple example that demonstrates the usage of the
    // BeginExecuteReader functionality
    // The WAITFOR statement simply adds enough time to prove the
    // asynchronous nature of the command.
    string commandText =
      "WAITFOR DELAY '00:00:03';" +
      "SELECT LastName, FirstName FROM Person.Contact " +
      "WHERE LastName LIKE 'M%'";

    RunCommandAsynchronously(commandText, GetConnectionString());

    Console.WriteLine("Press ENTER to continue.");
    Console.ReadLine();
  }

  private static void RunCommandAsynchronously(
    string commandText, string connectionString)
  {
    // Given command text and connection string, asynchronously execute
    // the specified command against the connection. For this example,
    // the code displays an indicator as it is working, verifying the
    // asynchronous behavior.
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
      try
      {
        SqlCommand command = new SqlCommand(commandText, connection);

        connection.Open();
        IAsyncResult result = command.BeginExecuteReader();

        // Although it is not necessary, the following code
        // displays a counter in the console window, indicating that
        // the main thread is not blocked while awaiting the command
        // results.
        int count = 0;
        while (!result.IsCompleted)
        {
          count += 1;
          Console.WriteLine("Waiting ({0})", count);
          // Wait for 1/10 second, so the counter
          // does not consume all available resources
          // on the main thread.
          System.Threading.Thread.Sleep(100);
        }

        using (SqlDataReader reader = command.EndExecuteReader(result))
        {
          DisplayResults(reader);
        }
      }
      catch (SqlException ex)
      {
        Console.WriteLine("Error ({0}): {1}", ex.Number, ex.Message);
      }
      catch (InvalidOperationException ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // You might want to pass these errors
        // back out to the caller.
        Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message);
      }
    }
  }

  private static void DisplayResults(SqlDataReader reader)
  {
    // Display the data within the reader.
    while (reader.Read())
    {
      // Display all the columns.
      for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
        Console.Write("{0} ", reader.GetValue(i));
      Console.WriteLine();
    }
  }

  private static string GetConnectionString()
  {
    // To avoid storing the connection string in your code,
    // you can retrieve it from a configuration file.

    // If you have not included "Asynchronous Processing=true" in the
    // connection string, the command is not able
    // to execute asynchronously.
    return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" +
      "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true";
  }
}
Imports System.Data.SqlClient

Module Module1
  Sub Main()
    ' This is a simple example that demonstrates the usage of the 
    ' BeginExecuteReader functionality.
    ' The WAITFOR statement simply adds enough time to prove the 
    ' asynchronous nature of the command.
    Dim commandText As String = _
     "WAITFOR DELAY '00:00:03';" & _
     "SELECT LastName, FirstName FROM Person.Contact " & _
     "WHERE LastName LIKE 'M%'"

    RunCommandAsynchronously(commandText, GetConnectionString())

    Console.WriteLine("Press ENTER to continue.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

  Private Sub RunCommandAsynchronously( _
   ByVal commandText As String, ByVal connectionString As String)

    ' Given command text and connection string, asynchronously execute
    ' the specified command against the connection. For this example,
    ' the code displays an indicator as it is working, verifying the 
    ' asynchronous behavior. 
    Using connection As New SqlConnection(connectionString)
      Try
        Dim command As New SqlCommand(commandText, connection)

        connection.Open()
        Dim result As IAsyncResult = command.BeginExecuteReader()

        ' Although it is not necessary, the following procedure
        ' displays a counter in the console window, indicating that 
        ' the main thread is not blocked while awaiting the command 
        ' results.
        Dim count As Integer
        While Not result.IsCompleted
          count += 1
          Console.WriteLine("Waiting ({0})", count)
          ' Wait for 1/10 second, so the counter
          ' does not consume all available resources 
          ' on the main thread.
          Threading.Thread.Sleep(100)
        End While

        ' Once the IAsyncResult object signals that it is done
        ' waiting for results, you can retrieve the results.
        Using reader As SqlDataReader = command.EndExecuteReader(result)
          DisplayResults(reader)
        End Using
      Catch ex As SqlException
        Console.WriteLine("Error ({0}): {1}", ex.Number, ex.Message)
      Catch ex As InvalidOperationException
        Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message)
      Catch ex As Exception
        ' You might want to pass these errors
        ' back out to the caller.
        Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message)
      End Try
    End Using
  End Sub

  Private Sub DisplayResults(ByVal reader As SqlDataReader)
    ' Display the data within the reader.
    While reader.Read()
      ' Display all the columns.
      For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
        Console.Write("{0} ", reader.GetValue(i))
      Next
      Console.WriteLine()
    End While
  End Sub

  Private Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code, 
    ' you can retrieve it from a configuration file. 

    ' If you have not included "Asynchronous Processing=true" in the
    ' connection string, the command is not able
    ' to execute asynchronously.
    Return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" & _
     "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true"
  End Function
End Module

Açıklamalar

BeginExecuteReaderYöntemi, bir Transact-SQL ifadesinin veya satırları döndüren saklı yordamın zaman uyumsuz olarak yürütülmesi sürecini başlatır; böylece, ifade yürütülürken diğer görevlerin eşzamanlı olarak çalıştırılabilmesini sağlayın.The BeginExecuteReader method starts the process of asynchronously executing a Transact-SQL statement or stored procedure that returns rows, so that other tasks can run concurrently while the statement is executing. İfade tamamlandığında, geliştiricilerin EndExecuteReader işlemi tamamlaması ve komutu tarafından döndürülen öğesini alması için yöntemini çağırması gerekir SqlDataReader .When the statement has completed, developers must call the EndExecuteReader method to finish the operation and retrieve the SqlDataReader returned by the command. BeginExecuteReaderYöntemi hemen döndürür, ancak kod karşılık gelen yöntem çağrısını yürütülene kadar, EndExecuteReader aynı nesneye karşı zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yürütmeyi Başlatan başka hiçbir çağrı yürütmemelidir SqlCommand .The BeginExecuteReader method returns immediately, but until the code executes the corresponding EndExecuteReader method call, it must not execute any other calls that start a synchronous or asynchronous execution against the same SqlCommand object. EndExecuteReaderKomutun yürütülmesi tamamlanmadan önce çağırmak, SqlCommand yürütme tamamlanana kadar nesnenin engellenmesine neden olur.Calling the EndExecuteReader before the command's execution is completed causes the SqlCommand object to block until the execution is finished.

Komut metni ve parametrelerinin sunucuya eşzamanlı olarak gönderileceğini unutmayın.Note that the command text and parameters are sent to the server synchronously. Büyük bir komut veya çok sayıda parametre gönderilirse, bu yöntem yazma sırasında engelleyebilen.If a large command or many parameters are sent, this method may block during writes. Komut gönderildikten sonra, yöntemi sunucudan bir yanıt beklemeden hemen döndürülür; diğer bir deyişle, okumalar zaman uyumsuzdur.After the command is sent, the method returns immediately without waiting for an answer from the server--that is, reads are asynchronous. Komut yürütme zaman uyumsuz olsa da, değer getirme hâlâ zaman uyumludur.Although command execution is asynchronous, value fetching is still synchronous. Bu, Read daha fazla veri gerektiğinde ve temel alınan ağın okuma işlemi bloklarına yapılan çağrıların engelleyebileceği anlamına gelir.This means that calls to Read may block if more data is required and the underlying network's read operation blocks.

Bu aşırı yükleme bir geri çağırma yordamını desteklemediğinden, geliştiricilerin komutun tamamlanıp tamamlanmadığını, IsCompleted IAsyncResult yöntemi tarafından döndürülen özelliğini kullanarak BeginExecuteReader veya bir ya da daha fazla komut için döndürülen özelliğini kullanarak bir veya daha fazla komutun tamamlanmasını beklemek için yoklama olmaları gerekir AsyncWaitHandle IAsyncResult .Because this overload does not support a callback procedure, developers must either poll to determine whether the command has completed, using the IsCompleted property of the IAsyncResult returned by the BeginExecuteReader method; or wait for the completion of one or more commands using the AsyncWaitHandle property of the returned IAsyncResult.

ExecuteReader BeginExecuteReader XML verilerine erişmek için veya kullanıyorsanız, SQL Server her biri 2.033 karakterlik birden çok satırda 2.033 karakterden daha büyük bir xml sonuçları döndürür.If you use ExecuteReader or BeginExecuteReader to access XML data, SQL Server will return any XML results greater than 2,033 characters in length in multiple rows of 2,033 characters each. Bu davranışı önlemek için, ExecuteXmlReader veya BeginExecuteXmlReader for XML sorgularını okumak için kullanın.To avoid this behavior, use ExecuteXmlReader or BeginExecuteXmlReader to read FOR XML queries.

Bu yöntem özelliği yoksayar CommandTimeout .This method ignores the CommandTimeout property.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

BeginExecuteReader(CommandBehavior)

Her değerden birini kullanarak bu tarafından açıklanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand CommandBehavior .Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand using one of the CommandBehavior values.

public:
 IAsyncResult ^ BeginExecuteReader(System::Data::CommandBehavior behavior);
public IAsyncResult BeginExecuteReader (System.Data.CommandBehavior behavior);
member this.BeginExecuteReader : System.Data.CommandBehavior -> IAsyncResult
Public Function BeginExecuteReader (behavior As CommandBehavior) As IAsyncResult

Parametreler

behavior
CommandBehavior

CommandBehaviorDeyimin yürütülmesi ve veri alımı seçeneklerini gösteren değerlerden biri.One of the CommandBehavior values, indicating options for statement execution and data retrieval.

Döndürülenler

IAsyncResult

IAsyncResultBu değer, yoklamada, sonuçların bekleneceği veya her ikisi için de kullanılabilir; çağrılırken EndExecuteReader(IAsyncResult) , SqlDataReader döndürülen satırları almak için kullanılabilecek bir örnek döndüren bu değer de gereklidir.An IAsyncResult that can be used to poll, wait for results, or both; this value is also needed when invoking EndExecuteReader(IAsyncResult), which returns a SqlDataReader instance that can be used to retrieve the returned rows.

Özel durumlar

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında binary veya varbinary 'Den başka bir değişken kullanıldı Value Stream .A SqlDbType other than Binary or VarBinary was used when Value was set to Stream. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında char, nchar, nvarchar, varcharveya XML dışında bir karakterkullanıldı Value TextReader .A SqlDbType other than Char, NChar, NVarChar, VarChar, or Xml was used when Value was set to TextReader.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında, XML dışında bir diğeri kullanılmıştır Value XmlReader .A SqlDbType other than Xml was used when Value was set to XmlReader.

Komut metni yürütülürken oluşan herhangi bir hata.Any error that occurred while executing the command text.

-veya--or-

Akış işlemi sırasında zaman aşımı oluştu.A timeout occurred during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

"Zaman uyumsuz Işleme = true" ad/değer çifti, bu bağlantının bağlantısını tanımlayan bağlantı dizesine eklenmedi SqlCommand .The name/value pair "Asynchronous Processing=true" was not included within the connection string defining the connection for this SqlCommand.

-veya--or-

SqlConnectionBir akış işlemi sırasında kapatılan veya bırakılmış.The SqlConnection closed or dropped during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream XmlReader TextReader Akış işlemi sırasında veya nesnesinde bir hata oluştu.An error occurred in a Stream, XmlReader or TextReader object during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream, XmlReader Veya TextReader nesnesi bir akış işlemi sırasında kapatıldı.The Stream, XmlReader or TextReader object was closed during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Örnekler

Aşağıdaki konsol uygulaması, zaman uyumsuz olarak bir veri okuyucu alma işlemini başlatır.The following console application starts the process of retrieving a data reader asynchronously. Sonuçlar beklenirken bu basit uygulama bir döngüde bulunur ve IsCompleted özellik değerini incelemektedir.While waiting for the results, this simple application sits in a loop, investigating the IsCompleted property value. İşlem tamamlandıktan sonra, kod öğesini alır SqlDataReader ve içeriğini görüntüler.Once the process has completed, the code retrieves the SqlDataReader and displays its contents.

Bu örnek ayrıca CommandBehavior.CloseConnection davranış parametresindeki ve değerlerini de geçirir, bu da CommandBehavior.SingleRow bağlantının döndürülen ile kapatılmasını SqlDataReader ve tek bir satır sonucu için iyileştirilmesine neden olur.This example also passes the CommandBehavior.CloseConnection and CommandBehavior.SingleRow values in the behavior parameter, causing the connection to be closed with the returned SqlDataReader is closed, and to optimize for a single row result.

using System.Data.SqlClient;
class Class1
{
  static void Main()
  {
    // This example is not terribly useful, but it proves a point.
    // The WAITFOR statement simply adds enough time to prove the
    // asynchronous nature of the command.
    string commandText = "WAITFOR DELAY '00:00:03';" +
      "SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE ListPrice < 100";

    RunCommandAsynchronously(commandText, GetConnectionString());

    Console.WriteLine("Press ENTER to continue.");
    Console.ReadLine();
  }

  private static void RunCommandAsynchronously(
    string commandText, string connectionString)
  {
    // Given command text and connection string, asynchronously execute
    // the specified command against the connection. For this example,
    // the code displays an indicator as it is working, verifying the
    // asynchronous behavior.

    try
    {
      // The code does not need to handle closing the connection explicitly--
      // the use of the CommandBehavior.CloseConnection option takes care
      // of that for you.
      SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
      SqlCommand command = new SqlCommand(commandText, connection);

      connection.Open();
      IAsyncResult result = command.BeginExecuteReader(
        CommandBehavior.CloseConnection);

      // Although it is not necessary, the following code
      // displays a counter in the console window, indicating that
      // the main thread is not blocked while awaiting the command
      // results.
      int count = 0;
      while (!result.IsCompleted)
      {
        Console.WriteLine("Waiting ({0})", count++);
        // Wait for 1/10 second, so the counter
        // does not consume all available resources
        // on the main thread.
        System.Threading.Thread.Sleep(100);
      }

      using (SqlDataReader reader = command.EndExecuteReader(result))
      {
        DisplayResults(reader);
      }
    }
    catch (SqlException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error ({0}): {1}", ex.Number, ex.Message);
    }
    catch (InvalidOperationException ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // You might want to pass these errors
      // back out to the caller.
      Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message);
    }
  }

  private static void DisplayResults(SqlDataReader reader)
  {
    // Display the data within the reader.
    while (reader.Read())
    {
      // Display all the columns.
      for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
      {
        Console.Write("{0}\t", reader.GetValue(i));
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }

  private static string GetConnectionString()
  {
    // To avoid storing the connection string in your code,
    // you can retrieve it from a configuration file.

    // If you have not included "Asynchronous Processing=true" in the
    // connection string, the command is not able
    // to execute asynchronously.
    return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" +
      "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true";
  }
}
Imports System.Data.SqlClient

Module Module1
  Sub Main()
    ' This example is not terribly useful, but it proves a point.
    ' The WAITFOR statement simply adds enough time to prove the 
    ' asynchronous nature of the command.
    Dim commandText As String = _
     "WAITFOR DELAY '00:00:03';" & _
     "SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE ListPrice < 100"

    RunCommandAsynchronously(commandText, GetConnectionString())

    Console.WriteLine("Press ENTER to continue.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

  Private Sub RunCommandAsynchronously( _
   ByVal commandText As String, ByVal connectionString As String)

    ' Given command text and connection string, asynchronously execute
    ' the specified command against the connection. For this example,
    ' the code displays an indicator as it is working, verifying the 
    ' asynchronous behavior. 
    Try
      ' The code does not need to handle closing the connection explicitly--
      ' the use of the CommandBehavior.CloseConnection option takes care
      ' of that for you. 
      Dim connection As New SqlConnection(connectionString)
      Dim command As New SqlCommand(commandText, connection)

      connection.Open()
      Dim result As IAsyncResult = _
       command.BeginExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

      ' Although it is not necessary, the following code
      ' displays a counter in the console window, indicating that 
      ' the main thread is not blocked while awaiting the command 
      ' results.
      Dim count As Integer = 0
      While Not result.IsCompleted
        count += 1
        Console.WriteLine("Waiting ({0})", count)
        ' Wait for 1/10 second, so the counter
        ' does not consume all available resources 
        ' on the main thread.
        Threading.Thread.Sleep(100)
      End While

      ' The "using" statement closes the SqlDataReader when it is 
      ' done executing.
      Using reader As SqlDataReader = command.EndExecuteReader(result)
        DisplayResults(reader)
      End Using
    Catch ex As SqlException
      Console.WriteLine("Error ({0}): {1}", ex.Number, ex.Message)
    Catch ex As InvalidOperationException
      Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message)
    Catch ex As Exception
      ' You might want to pass these errors
      ' back out to the caller.
      Console.WriteLine("Error: {0}", ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Private Sub DisplayResults(ByVal reader As SqlDataReader)
    ' Display the data within the reader.
    While reader.Read()
      ' Display all the columns. 
      For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
        Console.Write("{0} ", reader.GetValue(i))
      Next
      Console.WriteLine()
    End While
  End Sub

  Private Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code,      
    ' you can retrieve it from a configuration file. 

    ' If you have not included "Asynchronous Processing=true" in the
    ' connection string, the command is not able
    ' to execute asynchronously.
    Return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" & _
     "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true"
  End Function
End Module

Açıklamalar

BeginExecuteReaderYöntemi, bir Transact-SQL ifadesinin veya satırları döndüren saklı yordamın zaman uyumsuz olarak yürütülmesi sürecini başlatır; böylece, ifade yürütülürken diğer görevlerin eşzamanlı olarak çalıştırılabilmesini sağlayın.The BeginExecuteReader method starts the process of asynchronously executing a Transact-SQL statement or stored procedure that returns rows, so that other tasks can run concurrently while the statement is executing. İfade tamamlandığında, geliştiricilerin EndExecuteReader işlemi tamamlaması ve komutu tarafından döndürülen öğesini alması için yöntemini çağırması gerekir SqlDataReader .When the statement has completed, developers must call the EndExecuteReader method to finish the operation and retrieve the SqlDataReader returned by the command. BeginExecuteReaderYöntemi hemen döndürür, ancak kod karşılık gelen yöntem çağrısını yürütülene kadar, EndExecuteReader aynı nesneye karşı zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yürütmeyi Başlatan başka hiçbir çağrı yürütmemelidir SqlCommand .The BeginExecuteReader method returns immediately, but until the code executes the corresponding EndExecuteReader method call, it must not execute any other calls that start a synchronous or asynchronous execution against the same SqlCommand object. EndExecuteReaderKomutun yürütülmesi tamamlanmadan önce çağırmak, SqlCommand yürütme tamamlanana kadar nesnenin engellenmesine neden olur.Calling the EndExecuteReader before the command's execution is completed causes the SqlCommand object to block until the execution is finished.

behaviorParametresi, komutun ve bağlantısının davranışını denetleyen seçenekleri belirtmenize olanak tanır.The behavior parameter lets you specify options that control the behavior of the command and its connection. Bu değerler birlikte birleştirilebilir (programlama dilinin OR işleci kullanılarak); genellikle geliştiriciler, CommandBehavior.CloseConnection kapalıyken bağlantının çalışma zamanı tarafından kapatıldığından emin olmak için değeri kullanır SqlDataReader .These values can be combined together (using the programming language's OR operator); generally, developers use the CommandBehavior.CloseConnection value to make sure that the connection is closed by the runtime when the SqlDataReader is closed.

Komut metni ve parametrelerinin sunucuya eşzamanlı olarak gönderileceğini unutmayın.Note that the command text and parameters are sent to the server synchronously. Büyük bir komut veya çok sayıda parametre gönderilirse, bu yöntem yazma sırasında engelleyebilen.If a large command or many parameters are sent, this method may block during writes. Komut gönderildikten sonra, yöntemi sunucudan bir yanıt beklemeden hemen döndürülür; diğer bir deyişle, okumalar zaman uyumsuzdur.After the command is sent, the method returns immediately without waiting for an answer from the server--that is, reads are asynchronous. Komut yürütme zaman uyumsuz olsa da, değer getirme hâlâ zaman uyumludur.Although command execution is asynchronous, value fetching is still synchronous. Bu, Read daha fazla veri gerektiğinde ve temel alınan ağın okuma işlemi bloklarına yapılan çağrıların engelleyebileceği anlamına gelir.This means that calls to Read may block if more data is required and the underlying network's read operation blocks.

Bu aşırı yükleme bir geri çağırma yordamını desteklemediğinden, geliştiricilerin komutun tamamlanıp tamamlanmadığını, IsCompleted IAsyncResult yöntemi tarafından döndürülen özelliğini kullanarak BeginExecuteNonQuery veya bir ya da daha fazla komut için döndürülen özelliğini kullanarak bir veya daha fazla komutun tamamlanmasını beklemek için yoklama olmaları gerekir AsyncWaitHandle IAsyncResult .Because this overload does not support a callback procedure, developers must either poll to determine whether the command has completed, using the IsCompleted property of the IAsyncResult returned by the BeginExecuteNonQuery method; or wait for the completion of one or more commands using the AsyncWaitHandle property of the returned IAsyncResult.

ExecuteReader BeginExecuteReader XML verilerine erişmek için veya kullanıyorsanız, SQL Server her biri 2.033 karakterlik birden çok satırda 2.033 karakterden daha büyük bir xml sonucunu döndürür.If you use ExecuteReader or BeginExecuteReader to access XML data, SQL Server returns any XML results greater than 2,033 characters in length in multiple rows of 2,033 characters each. Bu davranışı önlemek için, ExecuteXmlReader veya BeginExecuteXmlReader for XML sorgularını okumak için kullanın.To avoid this behavior, use ExecuteXmlReader or BeginExecuteXmlReader to read FOR XML queries.

Bu yöntem özelliği yoksayar CommandTimeout .This method ignores the CommandTimeout property.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object)

Bu tarafından tanımlanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini başlatır SqlCommand ve geri çağırma yordamı ve durum bilgileri verildiğinde sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi alır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and retrieves one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

public:
 IAsyncResult ^ BeginExecuteReader(AsyncCallback ^ callback, System::Object ^ stateObject);
public IAsyncResult BeginExecuteReader (AsyncCallback callback, object stateObject);
member this.BeginExecuteReader : AsyncCallback * obj -> IAsyncResult
Public Function BeginExecuteReader (callback As AsyncCallback, stateObject As Object) As IAsyncResult

Parametreler

callback
AsyncCallback

AsyncCallbackKomutun yürütülmesi tamamlandığında çağrılan bir temsilci.An AsyncCallback delegate that is invoked when the command's execution has completed. null Nothing Geri çağırma gerekmediğini belirtmek Için (Microsoft Visual Basic 'de) geçirin.Pass null (Nothing in Microsoft Visual Basic) to indicate that no callback is required.

stateObject
Object

Geri çağırma yordamına geçirilen kullanıcı tanımlı bir durum nesnesi.A user-defined state object that is passed to the callback procedure. Özelliğini kullanarak geri çağırma yordamının içinden bu nesneyi alın AsyncState .Retrieve this object from within the callback procedure using the AsyncState property.

Döndürülenler

IAsyncResult

IAsyncResultBu değer, yoklamada, sonuçların bekleneceği veya her ikisi için de kullanılabilir; çağrılırken EndExecuteReader(IAsyncResult) , SqlDataReader döndürülen satırları almak için kullanılabilecek bir örnek döndüren bu değer de gereklidir.An IAsyncResult that can be used to poll, wait for results, or both; this value is also needed when invoking EndExecuteReader(IAsyncResult), which returns a SqlDataReader instance which can be used to retrieve the returned rows.

Özel durumlar

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında binary veya varbinary 'Den başka bir değişken kullanıldı Value Stream .A SqlDbType other than Binary or VarBinary was used when Value was set to Stream. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında char, nchar, nvarchar, varcharveya XML dışında bir karakterkullanıldı Value TextReader .A SqlDbType other than Char, NChar, NVarChar, VarChar, or Xml was used when Value was set to TextReader.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında, XML dışında bir diğeri kullanılmıştır Value XmlReader .A SqlDbType other than Xml was used when Value was set to XmlReader.

Komut metni yürütülürken oluşan herhangi bir hata.Any error that occurred while executing the command text.

-veya--or-

Akış işlemi sırasında zaman aşımı oluştu.A timeout occurred during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

"Zaman uyumsuz Işleme = true" ad/değer çifti, bu bağlantının bağlantısını tanımlayan bağlantı dizesine eklenmedi SqlCommand .The name/value pair "Asynchronous Processing=true" was not included within the connection string defining the connection for this SqlCommand.

-veya--or-

SqlConnectionBir akış işlemi sırasında kapatılan veya bırakılmış.The SqlConnection closed or dropped during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream XmlReader TextReader Akış işlemi sırasında veya nesnesinde bir hata oluştu.An error occurred in a Stream, XmlReader or TextReader object during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream, XmlReader Veya TextReader nesnesi bir akış işlemi sırasında kapatıldı.The Stream, XmlReader or TextReader object was closed during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Örnekler

Aşağıdaki Windows uygulaması, BeginExecuteReader birkaç saniyelik bir gecikme (uzun süre çalışan bir komuta öykünmesi) içeren bir Transact-SQL ifadesini yürüten yönteminin kullanımını gösterir.The following Windows application demonstrates the use of the BeginExecuteReader method, executing a Transact-SQL statement that includes a delay of a few seconds (emulating a long-running command). Örnek komutu zaman uyumsuz olarak yürüttüğünde, sonuçlar beklerken form yanıt vermeye devam eder.Because the sample executes the command asynchronously, the form remains responsive while awaiting the results. Bu örnek, yürütme SqlCommand nesnesini parametre olarak geçirir stateObject ; bunun yapılması SqlCommand , nesnenin EndExecuteReader ilk çağrısına karşılık gelen yöntemi çağırabilmesi için geri çağırma yordamının içinden nesneyi almayı kolaylaştırır BeginExecuteReader .This example passes the executing SqlCommand object as the stateObject parameter; doing so makes it simple to retrieve the SqlCommand object from within the callback procedure, so that the code can call the EndExecuteReader method corresponding to the initial call to BeginExecuteReader.

Bu örnekte birçok önemli teknik gösterilmektedir.This example demonstrates many important techniques. Bu, ayrı bir iş parçacığından formla etkileşim kuran bir yöntemi çağırmayı içerir.This includes calling a method that interacts with the form from a separate thread. Ayrıca, bu örnek, kullanıcıların bir komutu birden çok kez yürütmesinin nasıl yapılacağını ve geri çağırma yordamı çağrılmadan önce formun kapanmadığını nasıl önleyeceğinizi gösterir.In addition, this example demonstrates how you must block users from executing a command multiple times concurrently, and how you must make sure that the form does not close before the callback procedure is called.

Bu örneği ayarlamak için yeni bir Windows uygulaması oluşturun.To set up this example, create a new Windows application. ButtonForm üzerinde bir denetim, DataGridView Denetim ve denetim koyun Label (her denetim için varsayılan adı kabul edin).Put a Button control, a DataGridView control, and a Label control on the form (accepting the default name for each control). Aşağıdaki kodu formun sınıfına ekleyin ve ortamınız için gerektiğinde bağlantı dizesini değiştirme.Add the following code to the form's class, modifying the connection string as needed for your environment.

using System.Data.SqlClient;

namespace Microsoft.AdoDotNet.CodeSamples
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Hook up the form's Load event handler (you can double-click on
    // the form's design surface in Visual Studio), and then add
    // this code to the form's class:

    // You need this delegate in order to fill the grid from
    // a thread other than the form's thread. See the HandleCallback
    // procedure for more information.
    private delegate void FillGridDelegate(SqlDataReader reader);

    // You need this delegate to update the status bar.
    private delegate void DisplayStatusDelegate(string Text);

    // This flag ensures that the user does not attempt
    // to restart the command or close the form while the
    // asynchronous command is executing.
    private bool isExecuting = false;

    // Because the overloaded version of BeginExecuteReader
    // demonstrated here does not allow you to have the connection
    // closed automatically, this example maintains the
    // connection object externally, so that it is available for closing.
    private SqlConnection connection = null;

    private void DisplayStatus(string Text)
    {
      this.label1.Text = Text;
    }

    private void FillGrid(SqlDataReader reader)
    {
      try
      {
        DataTable table = new DataTable();
        table.Load(reader);
        this.dataGridView1.DataSource = table;
        DisplayStatus("Ready");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Because you are guaranteed this procedure
        // is running from within the form's thread,
        // it can directly interact with members of the form.
        DisplayStatus(string.Format("Ready (last attempt failed: {0})",
          ex.Message));
      }
      finally
      {
        // Do not forget to close the connection, as well.
        if (reader != null)
        {
          reader.Close();
        }
        if (connection != null)
        {
          connection.Close();
        }
      }
    }

    private void HandleCallback(IAsyncResult result)
    {
      try
      {
        // Retrieve the original command object, passed
        // to this procedure in the AsyncState property
        // of the IAsyncResult parameter.
        SqlCommand command = (SqlCommand)result.AsyncState;
        SqlDataReader reader = command.EndExecuteReader(result);
        // You may not interact with the form and its contents
        // from a different thread, and this callback procedure
        // is all but guaranteed to be running from a different thread
        // than the form. Therefore you cannot simply call code that
        // fills the grid, like this:
        // FillGrid(reader);
        // Instead, you must call the procedure from the form's thread.
        // One simple way to accomplish this is to call the Invoke
        // method of the form, which calls the delegate you supply
        // from the form's thread.
        FillGridDelegate del = new FillGridDelegate(FillGrid);
        this.Invoke(del, reader);
        // Do not close the reader here, because it is being used in
        // a separate thread. Instead, have the procedure you have
        // called close the reader once it is done with it.
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Because you are now running code in a separate thread,
        // if you do not handle the exception here, none of your other
        // code catches the exception. Because there is none of
        // your code on the call stack in this thread, there is nothing
        // higher up the stack to catch the exception if you do not
        // handle it here. You can either log the exception or
        // invoke a delegate (as in the non-error case in this
        // example) to display the error on the form. In no case
        // can you simply display the error without executing a delegate
        // as in the try block here.
        // You can create the delegate instance as you
        // invoke it, like this:
        this.Invoke(new DisplayStatusDelegate(DisplayStatus),
          "Error: " + ex.Message);
      }
      finally
      {
        isExecuting = false;
      }
    }

    private string GetConnectionString()
    {
      // To avoid storing the connection string in your code,
      // you can retrieve it from a configuration file.

      // If you do not include the Asynchronous Processing=true name/value pair,
      // you wo not be able to execute the command asynchronously.
      return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" +
        "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true";
    }

    private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (isExecuting)
      {
        MessageBox.Show(this,
          "Already executing. Please wait until the current query " +
          "has completed.");
      }
      else
      {
        SqlCommand command = null;
        try
        {
          DisplayStatus("Connecting...");
          connection = new SqlConnection(GetConnectionString());
          // To emulate a long-running query, wait for
          // a few seconds before retrieving the real data.
          command = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:5';" +
            "SELECT ProductID, Name, ListPrice, Weight FROM Production.Product",
            connection);
          connection.Open();

          DisplayStatus("Executing...");
          isExecuting = true;
          // Although it is not required that you pass the
          // SqlCommand object as the second parameter in the
          // BeginExecuteReader call, doing so makes it easier
          // to call EndExecuteReader in the callback procedure.
          AsyncCallback callback = new AsyncCallback(HandleCallback);
          command.BeginExecuteReader(callback, command);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          DisplayStatus("Error: " + ex.Message);
          if (connection != null)
          {
            connection.Close();
          }
        }
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      this.FormClosing += new FormClosingEventHandler(Form1_FormClosing);
    }

    void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (isExecuting)
      {
        MessageBox.Show(this, "Cannot close the form until " +
          "the pending asynchronous command has completed. Please wait...");
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}
Imports System.Data.SqlClient

Public Class Form1
  ' Add this code to the form's class:
  ' You need this delegate in order to fill the grid from
  ' a thread other than the form's thread. See the HandleCallback
  ' procedure for more information.
  Private Delegate Sub FillGridDelegate(ByVal reader As SqlDataReader)

  ' You need this delegate to update the status bar.
  Private Delegate Sub DisplayStatusDelegate(ByVal Text As String)

  ' This flag ensures that the user does not attempt
  ' to restart the command or close the form while the 
  ' asynchronous command is executing.
  Private isExecuting As Boolean

  ' Because the overloaded version of BeginExecuteReader
  ' demonstrated here does not allow you to have the connection
  ' closed automatically, this example maintains the 
  ' connection object externally, so that it is available for closing.
  Private connection As SqlConnection

  Private Sub DisplayStatus(ByVal Text As String)
    Me.Label1.Text = Text
  End Sub

  Private Sub FillGrid(ByVal reader As SqlDataReader)
    Try
      Dim table As New DataTable
      table.Load(reader)
      Me.DataGridView1.DataSource = table
      DisplayStatus("Ready")

    Catch ex As Exception
      ' Because you are guaranteed this procedure
      ' is running from within the form's thread,
      ' it can directly interact with members of the form.
      DisplayStatus(String.Format("Ready (last attempt failed: {0})", ex.Message))
    Finally
      ' Do not forget to close the connection, as well.
      If Not reader Is Nothing Then
        reader.Close()
      End If
      If Not connection Is Nothing Then
        connection.Close()
      End If
    End Try
  End Sub

  Private Sub HandleCallback(ByVal result As IAsyncResult)
    Try
      ' Retrieve the original command object, passed
      ' to this procedure in the AsyncState property
      ' of the IAsyncResult parameter.
      Dim command As SqlCommand = CType(result.AsyncState, SqlCommand)
      Dim reader As SqlDataReader = command.EndExecuteReader(result)

      ' You may not interact with the form and its contents
      ' from a different thread, and this callback procedure
      ' is all but guaranteed to be running from a different thread
      ' than the form. Therefore you cannot simply call code that 
      ' fills the grid, like this:
      ' FillGrid(reader)

      ' Instead, you must call the procedure from the form's thread.
      ' One simple way to accomplish this is to call the Invoke
      ' method of the form, which calls the delegate you supply
      ' from the form's thread. 
      Dim del As New FillGridDelegate(AddressOf FillGrid)
      Me.Invoke(del, reader)
      ' Do not close the reader here, because it is being used in 
      ' a separate thread. Instead, have the procedure you have
      ' called close the reader once it is done with it.

    Catch ex As Exception
      ' Because you are now running code in a separate thread, 
      ' if you do not handle the exception here, none of your other
      ' code catches the exception. Because there is none of 
      ' your code on the call stack in this thread, there is nothing
      ' higher up the stack to catch the exception if you do not 
      ' handle it here. You can either log the exception or 
      ' invoke a delegate (as in the non-error case in this 
      ' example) to display the error on the form. In no case
      ' can you simply display the error without executing a delegate
      ' as in the Try block here. 

      ' You can create the delegate instance as you 
      ' invoke it, like this:
      Me.Invoke(New DisplayStatusDelegate(AddressOf DisplayStatus), _
       "Error: " & ex.Message)
    Finally
      isExecuting = False
    End Try
  End Sub

  Private Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code,
    ' you can retrieve it from a configuration file. 

    ' If you do not include the Asynchronous Processing=true name/value pair,
    ' you wo not be able to execute the command asynchronously.

    Return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" & _
    "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true"
  End Function

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If isExecuting Then
      MessageBox.Show(Me, _
        "Already executing. Please wait until the current query " & _
        "has completed.")
    Else
      Dim command As SqlCommand
      Try
        DisplayStatus("Connecting...")
        connection = New SqlConnection(GetConnectionString())
        ' To emulate a long-running query, wait for 
        ' a few seconds before retrieving the real data.
        command = New SqlCommand( _
         "WAITFOR DELAY '0:0:5';" & _
         "SELECT ProductID, Name, ListPrice, Weight FROM Production.Product", _
         connection)
        connection.Open()

        DisplayStatus("Executing...")
        isExecuting = True
        ' Although it is not required that you pass the 
        ' SqlCommand object as the second parameter in the 
        ' BeginExecuteReader call, doing so makes it easier
        ' to call EndExecuteReader in the callback procedure.
        Dim callback As New AsyncCallback(AddressOf HandleCallback)
        command.BeginExecuteReader(callback, command)

      Catch ex As Exception
        DisplayStatus("Error: " & ex.Message)
        If connection IsNot Nothing Then
          connection.Close()
        End If
      End Try
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) _
    Handles Me.FormClosing
    If isExecuting Then
      MessageBox.Show(Me, "Cannot close the form until " & _
       "the pending asynchronous command has completed. Please wait...")
      e.Cancel = True
    End If
  End Sub
End Class

Açıklamalar

BeginExecuteReaderYöntemi, bir Transact-SQL ifadesinin veya satırları döndüren saklı yordamın zaman uyumsuz olarak yürütülmesi sürecini başlatır; böylece, ifade yürütülürken diğer görevlerin eşzamanlı olarak çalıştırılabilmesini sağlayın.The BeginExecuteReader method starts the process of asynchronously executing a Transact-SQL statement or stored procedure that returns rows, so that other tasks can run concurrently while the statement is executing. İfade tamamlandığında, geliştiricilerin EndExecuteReader işlemi tamamlaması ve komutu tarafından döndürülen öğesini alması için yöntemini çağırması gerekir SqlDataReader .When the statement has completed, developers must call the EndExecuteReader method to finish the operation and retrieve the SqlDataReader returned by the command. BeginExecuteReaderYöntemi hemen döndürür, ancak kod karşılık gelen yöntem çağrısını yürütülene kadar, EndExecuteReader aynı nesneye karşı zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yürütmeyi Başlatan başka hiçbir çağrı yürütmemelidir SqlCommand .The BeginExecuteReader method returns immediately, but until the code executes the corresponding EndExecuteReader method call, it must not execute any other calls that start a synchronous or asynchronous execution against the same SqlCommand object. EndExecuteReaderKomutun yürütülmesi tamamlanmadan önce çağırmak, SqlCommand yürütme tamamlanana kadar nesnenin engellenmesine neden olur.Calling the EndExecuteReader before the command's execution is completed cause the SqlCommand object to block until the execution is finished.

callbackParametresi AsyncCallback , ifade tamamlandığında çağrılan bir temsilci belirtmenize olanak sağlar.The callback parameter lets you specify an AsyncCallback delegate that is called when the statement has completed. EndExecuteReaderYöntemi bu temsilci yordamının içinden veya uygulamanızdaki herhangi bir konumdan çağırabilirsiniz.You can call the EndExecuteReader method from within this delegate procedure, or from any other location within your application. Ayrıca, parametresindeki herhangi bir nesneyi geçirebilirsiniz stateObject ve geri çağırma yordamınız özelliği kullanarak bu bilgileri alabilir AsyncState .In addition, you can pass any object in the stateObject parameter, and your callback procedure can retrieve this information using the AsyncState property.

Komut metni ve parametrelerinin sunucuya eşzamanlı olarak gönderileceğini unutmayın.Note that the command text and parameters are sent to the server synchronously. Büyük bir komut veya çok sayıda parametre gönderilirse, bu yöntem yazma sırasında engelleyebilen.If a large command or many parameters are sent, this method may block during writes. Komut gönderildikten sonra, yöntemi sunucudan bir yanıt beklemeden hemen döndürülür; diğer bir deyişle, okumalar zaman uyumsuzdur.After the command is sent, the method returns immediately without waiting for an answer from the server--that is, reads are asynchronous. Komut yürütme zaman uyumsuz olsa da, değer getirme hâlâ zaman uyumludur.Although command execution is asynchronous, value fetching is still synchronous. Bu, Read daha fazla veri gerektiğinde ve temel alınan ağın okuma işlemi bloklarına yapılan çağrıların engelleyebileceği anlamına gelir.This means that calls to Read may block if more data is required and the underlying network's read operation blocks.

Geri çağırma yordamı, Microsoft .NET çalışma zamanı tarafından sağlanan bir arka plan iş parçacığı içinden yürütüldüğü için, uygulamalarınızın içinden iş parçacıkları arası etkileşimleri işlemeye yönelik ciddi bir yaklaşım almanız çok önemlidir.Because the callback procedure executes from within a background thread supplied by the Microsoft .NET runtime, it is very important that you take a rigorous approach to handling cross-thread interactions from within your applications. Örneğin, geri çağırma yordamınızın içinden formun içeriğiyle etkileşim kurmamalıdır; formu güncelleştirmeniz gerekir, işinizi yapmak için formun iş parçacığına geri geçmeniz gerekir.For example, you must not interact with a form's contents from within your callback procedure; should you have to update the form, you must switch back to the form's thread in order to do your work. Bu konudaki örnekte bu davranış gösterilmektedir.The example in this topic demonstrates this behavior.

İşlemin yürütülmesi sırasında oluşan tüm hatalar, geri çağırma yordamında özel durumlar olarak oluşturulur.All errors that occur during the execution of the operation are thrown as exceptions in the callback procedure. Ana uygulamada değil, geri çağırma yordamında özel durumu işlemeniz gerekir.You must handle the exception in the callback procedure, not in the main application. Geri çağırma yordamındaki özel durumları işleme hakkında daha fazla bilgi için bu konudaki örneğe bakın.See the example in this topic for additional information on handling exceptions in the callback procedure.

ExecuteReader BeginExecuteReader XML verilerine erişmek için veya kullanıyorsanız, SQL Server her biri 2.033 karakterlik birden çok satırda 2.033 karakterden daha büyük bir xml sonucunu döndürür.If you use ExecuteReader or BeginExecuteReader to access XML data, SQL Server returns any XML results greater than 2,033 characters in length in multiple rows of 2,033 characters each. Bu davranışı önlemek için, ExecuteXmlReader veya BeginExecuteXmlReader for XML sorgularını okumak için kullanın.To avoid this behavior, use ExecuteXmlReader or BeginExecuteXmlReader to read FOR XML queries.

Bu yöntem özelliği yoksayar CommandTimeout .This method ignores the CommandTimeout property.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object, CommandBehavior)

Bu tarafından tanımlanan Transact-SQL ifadesinin veya saklı yordamın zaman uyumsuz yürütmesini SqlCommand , değerlerden birini kullanarak CommandBehavior ve bir geri çağırma yordamı ve durum bilgileri verildiğinde sunucudan bir veya daha fazla sonuç kümesi almayı başlatır.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, using one of the CommandBehavior values, and retrieving one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

public:
 IAsyncResult ^ BeginExecuteReader(AsyncCallback ^ callback, System::Object ^ stateObject, System::Data::CommandBehavior behavior);
public IAsyncResult BeginExecuteReader (AsyncCallback callback, object stateObject, System.Data.CommandBehavior behavior);
member this.BeginExecuteReader : AsyncCallback * obj * System.Data.CommandBehavior -> IAsyncResult
Public Function BeginExecuteReader (callback As AsyncCallback, stateObject As Object, behavior As CommandBehavior) As IAsyncResult

Parametreler

callback
AsyncCallback

AsyncCallbackKomutun yürütülmesi tamamlandığında çağrılan bir temsilci.An AsyncCallback delegate that is invoked when the command's execution has completed. null Nothing Geri çağırma gerekmediğini belirtmek Için (Microsoft Visual Basic 'de) geçirin.Pass null (Nothing in Microsoft Visual Basic) to indicate that no callback is required.

stateObject
Object

Geri çağırma yordamına geçirilen kullanıcı tanımlı bir durum nesnesi.A user-defined state object that is passed to the callback procedure. Özelliğini kullanarak geri çağırma yordamının içinden bu nesneyi alın AsyncState .Retrieve this object from within the callback procedure using the AsyncState property.

behavior
CommandBehavior

CommandBehaviorDeyimin yürütülmesi ve veri alımı seçeneklerini gösteren değerlerden biri.One of the CommandBehavior values, indicating options for statement execution and data retrieval.

Döndürülenler

IAsyncResult

IAsyncResultSonuçları yoklamak veya beklemek veya her ikisi için de kullanılabilir; Bu değer çağrılırken de gereklidir, bu da EndExecuteReader(IAsyncResult) SqlDataReader döndürülen satırları almak için kullanılabilecek bir örnek döndürür.An IAsyncResult that can be used to poll or wait for results, or both; this value is also needed when invoking EndExecuteReader(IAsyncResult), which returns a SqlDataReader instance which can be used to retrieve the returned rows.

Özel durumlar

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında binary veya varbinary 'Den başka bir değişken kullanıldı Value Stream .A SqlDbType other than Binary or VarBinary was used when Value was set to Stream. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında char, nchar, nvarchar, varcharveya XML dışında bir karakterkullanıldı Value TextReader .A SqlDbType other than Char, NChar, NVarChar, VarChar, or Xml was used when Value was set to TextReader.

-veya--or-

SqlDbTypeOlarak ayarlandığında, XML dışında bir diğeri kullanılmıştır Value XmlReader .A SqlDbType other than Xml was used when Value was set to XmlReader.

Komut metni yürütülürken oluşan herhangi bir hata.Any error that occurred while executing the command text.

-veya--or-

Akış işlemi sırasında zaman aşımı oluştu.A timeout occurred during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

"Zaman uyumsuz Işleme = true" ad/değer çifti, bu bağlantının bağlantısını tanımlayan bağlantı dizesine eklenmedi SqlCommand .The name/value pair "Asynchronous Processing=true" was not included within the connection string defining the connection for this SqlCommand.

-veya--or-

SqlConnectionBir akış işlemi sırasında kapatılan veya bırakılmış.The SqlConnection closed or dropped during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream XmlReader TextReader Akış işlemi sırasında veya nesnesinde bir hata oluştu.An error occurred in a Stream, XmlReader or TextReader object during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Stream, XmlReader Veya TextReader nesnesi bir akış işlemi sırasında kapatıldı.The Stream, XmlReader or TextReader object was closed during a streaming operation. Akış hakkında daha fazla bilgi için bkz. SqlClient akış desteği.For more information about streaming, see SqlClient Streaming Support.

Örnekler

Aşağıdaki Windows uygulaması, BeginExecuteReader birkaç saniyelik bir gecikme (uzun süre çalışan bir komuta öykünmesi) içeren bir Transact-SQL ifadesini yürüten yönteminin kullanımını gösterir.The following Windows application demonstrates the use of the BeginExecuteReader method, executing a Transact-SQL statement that includes a delay of a few seconds (emulating a long-running command). Örnek komutu zaman uyumsuz olarak yürüttüğünde, sonuçlar beklerken form yanıt vermeye devam eder.Because the sample executes the command asynchronously, the form remains responsive while awaiting the results. Bu örnek, yürütme SqlCommand nesnesini parametre olarak geçirir stateObject ; bunun yapılması SqlCommand , nesnenin EndExecuteReader ilk çağrısına karşılık gelen yöntemi çağırabilmesi için geri çağırma yordamının içinden nesneyi almayı kolaylaştırır BeginExecuteReader .This example passes the executing SqlCommand object as the stateObject parameter; doing so makes it simple to retrieve the SqlCommand object from within the callback procedure, so that the code can call the EndExecuteReader method corresponding to the initial call to BeginExecuteReader.

Bu örnekte birçok önemli teknik gösterilmektedir.This example demonstrates many important techniques. Bu, ayrı bir iş parçacığından formla etkileşim kuran bir yöntemi çağırmayı içerir.This includes calling a method that interacts with the form from a separate thread. Ayrıca, bu örnek, kullanıcıların bir komutu birden çok kez yürütmesinin nasıl yapılacağını ve geri çağırma yordamı çağrılmadan önce formun kapanmadığını nasıl önleyeceğinizi gösterir.In addition, this example demonstrates how you must block users from executing a command multiple times concurrently, and how you must make sure that the form does not close before the callback procedure is called.

Bu örneği ayarlamak için yeni bir Windows uygulaması oluşturun.To set up this example, create a new Windows application. ButtonForm üzerinde bir denetim, DataGridView Denetim ve denetim koyun Label (her denetim için varsayılan adı kabul edin).Put a Button control, a DataGridView control, and a Label control on the form (accepting the default name for each control). Aşağıdaki kodu formun sınıfına ekleyin ve ortamınız için gerektiğinde bağlantı dizesini değiştirme.Add the following code to the form's class, modifying the connection string as needed for your environment.

Bu örnek, CommandBehavior.CloseConnection parametresindeki değeri geçirir ve behavior SqlDataReader kapalı olduğunda otomatik olarak bağlantısını kapatır.This example passes the CommandBehavior.CloseConnection value in the behavior parameter, causing the returned SqlDataReader to automatically close its connection when it is closed.

using System.Data.SqlClient;

namespace Microsoft.AdoDotNet.CodeSamples
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Hook up the form's Load event handler (you can double-click on
    // the form's design surface in Visual Studio), and then add
    // this code to the form's class:
    // You need this delegate in order to fill the grid from
    // a thread other than the form's thread. See the HandleCallback
    // procedure for more information.
    private delegate void FillGridDelegate(SqlDataReader reader);

    // You need this delegate to update the status bar.
    private delegate void DisplayStatusDelegate(string Text);

    // This flag ensures that the user does not attempt
    // to restart the command or close the form while the
    // asynchronous command is executing.
    private bool isExecuting;

    private void DisplayStatus(string Text)
    {
      this.label1.Text = Text;
    }

    private void FillGrid(SqlDataReader reader)
    {
      try
      {
        DataTable table = new DataTable();
        table.Load(reader);
        this.dataGridView1.DataSource = table;
        DisplayStatus("Ready");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Because you are guaranteed this procedure
        // is running from within the form's thread,
        // it can directly interact with members of the form.
        DisplayStatus(string.Format("Ready (last attempt failed: {0})",
          ex.Message));
      }
      finally
      {
        // Closing the reader also closes the connection,
        // because this reader was created using the
        // CommandBehavior.CloseConnection value.
        if (reader != null)
        {
          reader.Close();
        }
      }
    }

    private void HandleCallback(IAsyncResult result)
    {
      try
      {
        // Retrieve the original command object, passed
        // to this procedure in the AsyncState property
        // of the IAsyncResult parameter.
        SqlCommand command = (SqlCommand)result.AsyncState;
        SqlDataReader reader = command.EndExecuteReader(result);
        // You may not interact with the form and its contents
        // from a different thread, and this callback procedure
        // is all but guaranteed to be running from a different thread
        // than the form. Therefore you cannot simply call code that
        // fills the grid, like this:
        // FillGrid(reader);
        // Instead, you must call the procedure from the form's thread.
        // One simple way to accomplish this is to call the Invoke
        // method of the form, which calls the delegate you supply
        // from the form's thread.
        FillGridDelegate del = new FillGridDelegate(FillGrid);
        this.Invoke(del, reader);
        // Do not close the reader here, because it is being used in
        // a separate thread. Instead, have the procedure you have
        // called close the reader once it is done with it.
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Because you are now running code in a separate thread,
        // if you do not handle the exception here, none of your other
        // code catches the exception. Because there is none of
        // your code on the call stack in this thread, there is nothing
        // higher up the stack to catch the exception if you do not
        // handle it here. You can either log the exception or
        // invoke a delegate (as in the non-error case in this
        // example) to display the error on the form. In no case
        // can you simply display the error without executing a delegate
        // as in the try block here.
        // You can create the delegate instance as you
        // invoke it, like this:
        this.Invoke(new DisplayStatusDelegate(DisplayStatus), "Error: " +
          ex.Message);
      }
      finally
      {
        isExecuting = false;
      }
    }

    private string GetConnectionString()
    {
      // To avoid storing the connection string in your code,
      // you can retrieve it from a configuration file.

      // If you do not include the Asynchronous Processing=true name/value pair,
      // you wo not be able to execute the command asynchronously.
      return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" +
        "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true";
    }

    private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (isExecuting)
      {
        MessageBox.Show(this,
          "Already executing. Please wait until the current query " +
          "has completed.");
      }
      else
      {
        SqlCommand command = null;
        SqlConnection connection = null;
        try
        {
          DisplayStatus("Connecting...");
          connection = new SqlConnection(GetConnectionString());
          // To emulate a long-running query, wait for
          // a few seconds before retrieving the real data.
          command = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:5';" +
            "SELECT ProductID, Name, ListPrice, Weight FROM Production.Product",
            connection);
          connection.Open();

          DisplayStatus("Executing...");
          isExecuting = true;
          // Although it is not required that you pass the
          // SqlCommand object as the second parameter in the
          // BeginExecuteReader call, doing so makes it easier
          // to call EndExecuteReader in the callback procedure.
          AsyncCallback callback = new AsyncCallback(HandleCallback);
          command.BeginExecuteReader(callback, command,
            CommandBehavior.CloseConnection);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          DisplayStatus("Error: " + ex.Message);
          if (connection != null)
          {
            connection.Close();
          }
        }
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      this.FormClosing += new FormClosingEventHandler(Form1_FormClosing);
    }

    void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (isExecuting)
      {
        MessageBox.Show(this, "Cannot close the form until " +
          "the pending asynchronous command has completed. Please wait...");
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}
Imports System.Data.SqlClient

Public Class Form1
  ' Add this code to the form's class:
  ' You this delegate in order to fill the grid from
  ' a thread other than the form's thread. See the HandleCallback
  ' procedure for more information.
  Private Delegate Sub FillGridDelegate(ByVal reader As SqlDataReader)

  ' You need this delegate to update the status bar.
  Private Delegate Sub DisplayStatusDelegate(ByVal Text As String)

  ' This flag ensures that the user does not attempt
  ' to restart the command or close the form while the 
  ' asynchronous command is executing.
  Private isExecuting As Boolean

  Private Sub DisplayStatus(ByVal Text As String)
    Me.Label1.Text = Text
  End Sub

  Private Sub FillGrid(ByVal reader As SqlDataReader)
    Try
      Dim table As New DataTable
      table.Load(reader)
      Me.DataGridView1.DataSource = table
      DisplayStatus("Ready")

    Catch ex As Exception
      ' Because you are guaranteed this procedure
      ' is running from within the form's thread,
      ' it can directly interact with members of the form.
      DisplayStatus(String.Format("Ready (last attempt failed: {0})", ex.Message))
    Finally
      ' Closing the reader also closes the connection,
      ' because this reader was created using the 
      ' CommandBehavior.CloseConnection value.
      If reader IsNot Nothing Then
        reader.Close()
      End If
    End Try
  End Sub

  Private Sub HandleCallback(ByVal result As IAsyncResult)
    Try
      ' Retrieve the original command object, passed
      ' to this procedure in the AsyncState property
      ' of the IAsyncResult parameter.
      Dim command As SqlCommand = CType(result.AsyncState, SqlCommand)
      Dim reader As SqlDataReader = command.EndExecuteReader(result)

      ' You may not interact with the form and its contents
      ' from a different thread, and this callback procedure
      ' is all but guaranteed to be running from a different thread
      ' than the form. Therefore you cannot simply call code that 
      ' fills the grid, like this:
      ' FillGrid(reader)

      ' Instead, you must call the procedure from the form's thread.
      ' One simple way to accomplish this is to call the Invoke
      ' method of the form, which calls the delegate you supply
      ' from the form's thread. 
      Dim del As New FillGridDelegate(AddressOf FillGrid)
      Me.Invoke(del, reader)

      ' Do not close the reader here, because it is being used in 
      ' a separate thread. Instead, have the procedure you have
      ' called close the reader once it is done with it.

    Catch ex As Exception
      ' Because you are now running code in a separate thread, 
      ' if you do not handle the exception here, none of your other
      ' code catches the exception. Because there is none of 
      ' your code on the call stack in this thread, there is nothing
      ' higher up the stack to catch the exception if you do not 
      ' handle it here. You can either log the exception or 
      ' invoke a delegate (as in the non-error case in this 
      ' example) to display the error on the form. In no case
      ' can you simply display the error without executing a delegate
      ' as in the Try block here. 

      ' You can create the delegate instance as you 
      ' invoke it, like this:
      Me.Invoke(New DisplayStatusDelegate(AddressOf DisplayStatus), _
       "Error: " & ex.Message)
    Finally
      isExecuting = False
    End Try
  End Sub

  Private Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code,
    ' you can retrieve it from a configuration file. 

    ' If you do not include the Asynchronous Processing=true name/value pair,
    ' you wo not be able to execute the command asynchronously.

    Return "Data Source=(local);Integrated Security=true;" & _
    "Initial Catalog=AdventureWorks; Asynchronous Processing=true"
  End Function

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If isExecuting Then
      MessageBox.Show(Me, "Already executing. Please wait until the current query " & _
       "has completed.")
    Else
      Dim connection As SqlConnection
      Dim command As SqlCommand
      Try
        DisplayStatus("Connecting...")
        connection = New SqlConnection(GetConnectionString())
        ' To emulate a long-running query, wait for 
        ' a few seconds before retrieving the real data.
        command = New SqlCommand( _
         "WAITFOR DELAY '0:0:5';" & _
         "SELECT ProductID, Name, ListPrice, Weight FROM Production.Product", _
         connection)
        connection.Open()

        DisplayStatus("Executing...")
        isExecuting = True
        ' Although it is not required that you pass the 
        ' SqlCommand object as the second parameter in the 
        ' BeginExecuteReader call, doing so makes it easier
        ' to call EndExecuteReader in the callback procedure.
        Dim callback As New AsyncCallback(AddressOf HandleCallback)
        command.BeginExecuteReader(callback, command, _
         CommandBehavior.CloseConnection)

      Catch ex As Exception
        DisplayStatus("Error: " & ex.Message)
        If connection IsNot Nothing Then
          connection.Close()
        End If
      End Try
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    If isExecuting Then
      MessageBox.Show(Me, "Cannot close the form until " & _
       "the pending asynchronous command has completed. Please wait...")
      e.Cancel = True
    End If
  End Sub
End Class

Açıklamalar

BeginExecuteReaderYöntemi, bir Transact-SQL ifadesinin veya satırları döndüren saklı yordamın zaman uyumsuz olarak yürütülmesi sürecini başlatır; böylece, ifade yürütülürken diğer görevlerin eşzamanlı olarak çalıştırılabilmesini sağlayın.The BeginExecuteReader method starts the process of asynchronously executing a Transact-SQL statement or stored procedure that returns rows, so that other tasks can run concurrently while the statement is executing. İfade tamamlandığında, geliştiricilerin EndExecuteReader işlemi tamamlaması ve komutu tarafından döndürülen öğesini alması için yöntemini çağırması gerekir SqlDataReader .When the statement has completed, developers must call the EndExecuteReader method to finish the operation and retrieve the SqlDataReader returned by the command. BeginExecuteReaderYöntemi hemen döndürür, ancak kod karşılık gelen yöntem çağrısını yürütülene kadar, EndExecuteReader aynı nesneye karşı zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yürütmeyi Başlatan başka hiçbir çağrı yürütmemelidir SqlCommand .The BeginExecuteReader method returns immediately, but until the code executes the corresponding EndExecuteReader method call, it must not execute any other calls that start a synchronous or asynchronous execution against the same SqlCommand object. EndExecuteReaderKomutun yürütülmesi tamamlanmadan önce çağırmak, SqlCommand yürütme tamamlanana kadar nesnenin engellenmesine neden olur.Calling the EndExecuteReader before the command's execution is completed causes the SqlCommand object to block until the execution is finished.

callbackParametresi AsyncCallback , ifade tamamlandığında çağrılan bir temsilci belirtmenize olanak sağlar.The callback parameter lets you specify an AsyncCallback delegate that is called when the statement has completed. EndExecuteReaderYöntemi bu temsilci yordamının içinden veya uygulamanızdaki herhangi bir konumdan çağırabilirsiniz.You can call the EndExecuteReader method from within this delegate procedure, or from any other location within your application. Ayrıca, parametresindeki herhangi bir nesneyi geçirebilirsiniz stateObject ve geri çağırma yordamınız özelliği kullanarak bu bilgileri alabilir AsyncState .In addition, you can pass any object in the stateObject parameter, and your callback procedure can retrieve this information using the AsyncState property.

behaviorParametresi, komutun ve bağlantısının davranışını denetleyen seçenekleri belirtmenize olanak tanır.The behavior parameter lets you specify options that control the behavior of the command and its connection. Bu değerler birlikte birleştirilebilir (programlama dilinin Or işleci kullanılarak); genellikle geliştiriciler, CloseConnection kapalıyken bağlantının çalışma zamanı tarafından kapatıldığından emin olmak için değeri kullanır SqlDataReader .These values can be combined together (using the programming language's Or operator); generally, developers use the CloseConnection value to make sure that the connection is closed by the runtime when the SqlDataReader is closed. Geliştiriciler ayrıca, SqlDataReader SingleRow Transact-SQL deyimin veya saklı yordamın yalnızca tek bir satır döndürdüğü bir değer belirterek, ' ın davranışını en iyi hale getirebilir.Developers can also optimize the behavior of the SqlDataReader by specifying the SingleRow value when it is known in advance that the Transact-SQL statement or stored procedure only returns a single row.

Komut metni ve parametrelerinin sunucuya eşzamanlı olarak gönderileceğini unutmayın.Note that the command text and parameters are sent to the server synchronously. Büyük bir komut veya çok sayıda parametre gönderilirse, bu yöntem yazma sırasında engelleyebilen.If a large command or many parameters are sent, this method may block during writes. Komut gönderildikten sonra, yöntemi sunucudan bir yanıt beklemeden hemen döndürülür; diğer bir deyişle, okumalar zaman uyumsuzdur.After the command is sent, the method returns immediately without waiting for an answer from the server--that is, reads are asynchronous. Komut yürütme zaman uyumsuz olsa da, değer getirme hâlâ zaman uyumludur.Although command execution is asynchronous, value fetching is still synchronous. Bu, Read daha fazla veri gerektiğinde ve temel alınan ağın okuma işlemi bloklarına yapılan çağrıların engelleyebileceği anlamına gelir.This means that calls to Read may block if more data is required and the underlying network's read operation blocks.

Geri çağırma yordamı Microsoft .NET ortak dil çalışma zamanı tarafından sağlanan bir arka plan iş parçacığı içinden yürütüldüğü için, uygulamalarınızın içinden iş parçacıkları arası etkileşimleri işlemeye yönelik ciddi bir yaklaşım almanız çok önemlidir.Because the callback procedure executes from within a background thread supplied by the Microsoft .NET common language runtime, it is very important that you take a rigorous approach to handling cross-thread interactions from within your applications. Örneğin, geri çağırma yordamınızın içinden bir formun içeriğiyle etkileşim kurmamalıdır; formu güncelleştirmeniz gerekir, işinizi yapmak için formun iş parçacığına geri geçmeniz gerekir.For example, you must not interact with a form's contents from within your callback procedure--should you have to update the form, you must switch back to the form's thread in order to do your work. Bu konudaki örnekte bu davranış gösterilmektedir.The example in this topic demonstrates this behavior.

İşlemin yürütülmesi sırasında oluşan tüm hatalar, geri çağırma yordamında özel durumlar olarak oluşturulur.All errors that occur during the execution of the operation are thrown as exceptions in the callback procedure. Ana uygulamada değil, geri çağırma yordamında özel durumu işlemeniz gerekir.You must handle the exception in the callback procedure, not in the main application. Geri çağırma yordamındaki özel durumları işleme hakkında daha fazla bilgi için bu konudaki örneğe bakın.See the example in this topic for additional information on handling exceptions in the callback procedure.

ExecuteReader BeginExecuteReader XML verilerine erişmek için veya kullanıyorsanız, SQL Server her biri 2.033 karakterlik birden çok satırda 2.033 karakterden daha büyük bir xml sonuçları döndürür.If you use ExecuteReader or BeginExecuteReader to access XML data, SQL Server will return any XML results greater than 2,033 characters in length in multiple rows of 2,033 characters each. Bu davranışı önlemek için, ExecuteXmlReader veya BeginExecuteXmlReader for XML sorgularını okumak için kullanın.To avoid this behavior, use ExecuteXmlReader or BeginExecuteXmlReader to read FOR XML queries.

Bu yöntem özelliği yoksayar CommandTimeout .This method ignores the CommandTimeout property.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır