SqlCommand.EndExecuteXmlReader(IAsyncResult) Yöntem

Tanım

Bir Transact-SQL ifadesinin zaman uyumsuz yürütmesini sonlandırır, istenen veriler XML olarak döndürülüyor.Finishes asynchronous execution of a Transact-SQL statement, returning the requested data as XML.

public:
 System::Xml::XmlReader ^ EndExecuteXmlReader(IAsyncResult ^ asyncResult);
public System.Xml.XmlReader EndExecuteXmlReader (IAsyncResult asyncResult);
member this.EndExecuteXmlReader : IAsyncResult -> System.Xml.XmlReader
Public Function EndExecuteXmlReader (asyncResult As IAsyncResult) As XmlReader

Parametreler

asyncResult
IAsyncResult

IAsyncResultÇağrısı tarafından döndürülen BeginExecuteXmlReader() .The IAsyncResult returned by the call to BeginExecuteXmlReader().

Döndürülenler

XmlReader

XmlReaderElde EDILEN XML verilerini getirmek için kullanılabilen bir nesne.An XmlReader object that can be used to fetch the resulting XML data.

Özel durumlar

asyncResult parametre null ( Nothing Microsoft Visual Basic 'de)asyncResult parameter is null (Nothing in Microsoft Visual Basic)

EndExecuteXmlReader(IAsyncResult) tek bir komut yürütmesi için birden çok kez çağrıldı veya yöntem yürütme yöntemiyle (örneğin, EndExecuteXmlReader(IAsyncResult) bir çağrının yürütülmesini tamamlamaya yönelik olarak çağrılan kod) eşleşmedi BeginExecuteNonQuery() .EndExecuteXmlReader(IAsyncResult) was called more than once for a single command execution, or the method was mismatched against its execution method (for example, the code called EndExecuteXmlReader(IAsyncResult) to complete execution of a call to BeginExecuteNonQuery().

Örnekler

Yönteminin kullanımını gösteren örnekler için EndExecuteXmlReader bkz BeginExecuteXmlReader ..For examples demonstrating the use of the EndExecuteXmlReader method, see BeginExecuteXmlReader.

Açıklamalar

BeginExecuteXmlReaderBir Transact-SQL ifadesini yürütmek için çağırdığınızda, EndExecuteXmlReader işlemi gerçekleştirmek için öğesini çağırmanız gerekir.When you call BeginExecuteXmlReader to execute a Transact-SQL statement, you must call EndExecuteXmlReader in order to complete the operation. Komutu yürütme işlemi henüz bitmemişse, bu yöntem işlem tamamlanana kadar engeller.If the process of executing the command has not yet finished, this method blocks until the operation is complete. Kullanıcılar, yönteminin döndürdüğü örneği kullanarak komutunun işlemini tamamladığını doğrulayabilirler IAsyncResult BeginExecuteXmlReader .Users can verify that the command has completed its operation by using the IAsyncResult instance returned by the BeginExecuteXmlReader method. Çağrısında bir geri çağırma yordamı belirtilmişse BeginExecuteXmlReader , bu yöntemin çağrılması gerekir.If a callback procedure was specified in the call to BeginExecuteXmlReader, this method must be called.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.