Decimal.MaxValue Alan

Tanım

Decimalen büyük olası değeri temsil eder.Represents the largest possible value of Decimal. Bu alan sabit ve salt okunurdur.This field is constant and read-only.

public: static initonly System::Decimal MaxValue;
public static readonly decimal MaxValue;
 staticval mutable MaxValue : decimal
Public Shared ReadOnly MaxValue As Decimal 

Alan Değeri

Decimal

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği MaxValue kullanımını gösterir:The following code sample illustrates the use of MaxValue :

  public ref class PiggyBank
  {
  public:
   Decimal Capacity()
   {
     return MyFortune.MaxValue;
   }

   void AddPenny()
   {
     MyFortune = Decimal::Add(MyFortune, (Decimal).01);
   }

  protected:
   Decimal MyFortune;
  };

}
class PiggyBank {
  public decimal Capacity {
    get {
      return Decimal.MaxValue;
    }
  }

  protected decimal MyFortune;

  public void AddPenny() {
    MyFortune += .01m;
  }
}
Class PiggyBank
  Public ReadOnly Property Capacity() As Decimal
    Get
      Return [Decimal].MaxValue
    End Get
  End Property

  Protected MyFortune As Decimal

  Public Sub AddPenny()
    MyFortune += 0.01D
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Bu sabitin değeri pozitif 79228162514264337593543950335.The value of this constant is positive 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.