Decimal.GreaterThan(Decimal, Decimal) Operatör

Tanım

Belirtilen Decimal belirtilen diğer Decimaldaha büyük olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value indicating whether a specified Decimal is greater than another specified Decimal.

public:
 static bool operator >(System::Decimal d1, System::Decimal d2);
public static bool operator > (decimal d1, decimal d2);
static member ( > ) : decimal * decimal -> bool
Public Shared Operator > (d1 As Decimal, d2 As Decimal) As Boolean

Parametreler

d1
Decimal

Karşılaştırılacak ilk değer.The first value to compare.

d2
Decimal

Karşılaştırılacak ikinci değer.The second value to compare.

Döndürülenler

Boolean

d1 d2daha büyükse true; Aksi takdirde, false.true if d1 is greater than d2; otherwise, false.

Açıklamalar

GreaterThan yöntemi, Decimal değerleri için işlecinin daha büyük bir işlemini tanımlar.The GreaterThan method defines the operation of the greater than operator for Decimal values. Bu, aşağıdaki gibi bir kod sağlar:It enables code such as the following:

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Decimal number1 = 16354.0699m;
   Decimal number2 = 16354.0695m;
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1,
            number2, number1 > number2);

   number1 = Decimal.Round(number1, 2);
   number2 = Decimal.Round(number2, 2);
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1,
            number2, number1 > number2);
  }
}
// The example displays the following output:
//    16354.0699 > 16354.0695: True
//    16354.07 > 16354.07: False
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number1 As Decimal = 16354.0699d
   Dim number2 As Decimal = 16354.0695d
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1, 
            number2, number1 > number2)

   number1 = Decimal.Round(number1, 2)
   number2 = Decimal.Round(number2, 2)
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1, 
            number2, number1 > number2)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    16354.0699 > 16354.0695: True
'    16354.07 > 16354.07: False

Özel işleçleri desteklemeyen diller bunun yerine Compare yöntemini çağırabilir.Languages that do not support custom operators can call the Compare method instead. Ayrıca, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, GreaterThan yöntemini doğrudan çağırabilirler.They may also be able to call the GreaterThan method directly, as the following example shows.

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number1 As Decimal = 16354.0699d
   Dim number2 As Decimal = 16354.0695d
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1, number2, 
            Decimal.op_GreaterThan(number1, number2))

   number1 = Decimal.Round(number1, 2)
   number2 = Decimal.Round(number2, 2)
   Console.WriteLine("{0} > {1}: {2}", number1, number2, 
            Decimal.op_GreaterThan(number1, number2))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    16354.0699 > 16354.0695: True
'    16354.07 > 16354.07: False

Bu işlecin eşdeğer yöntemi Decimal.Compare(Decimal, Decimal)The equivalent method for this operator is Decimal.Compare(Decimal, Decimal)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.