Decimal.Remainder(Decimal, Decimal) Yöntem

Tanım

İki Decimal değerini bölerek kalanı hesaplar.Computes the remainder after dividing two Decimal values.

public:
 static System::Decimal Remainder(System::Decimal d1, System::Decimal d2);
public static decimal Remainder (decimal d1, decimal d2);
static member Remainder : decimal * decimal -> decimal
Public Shared Function Remainder (d1 As Decimal, d2 As Decimal) As Decimal

Parametreler

d1
Decimal

Kar payı.The dividend.

d2
Decimal

Bölen.The divisor.

Döndürülenler

Decimal

d1 d2bölündükten sonra kalanı.The remainder after dividing d1 by d2.

Özel durumlar

d2 sıfırdır.d2 is zero.

Dönüş değeri MinValue veya MaxValuedaha küçük.The return value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir dizi bölüm işlemi içinde kalanı hesaplamak için Remainder yöntemini kullanır.The following example uses the Remainder method to calculate the remainder in a series of division operations.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create parallel arrays of Decimals to use as the dividend and divisor.
    Decimal[] dividends = { 79m, 1000m, -1000m, 123m, 1234567800000m,
                1234.0123m };
    Decimal[] divisors = { 11m, 7m, 7m, .00123m, 0.12345678m, 1234.5678m };

    for (int ctr = 0; ctr < dividends.Length; ctr++)
    {
      Decimal dividend = dividends[ctr];
      Decimal divisor = divisors[ctr];
      Console.WriteLine("{0:N3} / {1:N3} = {2:N3} Remainder {3:N3}", dividend,
               divisor, Decimal.Divide(dividend, divisor),
               Decimal.Remainder(dividend, divisor));
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    79.000 / 11.000 = 7.182 Remainder 2.000
//    1,000.000 / 7.000 = 142.857 Remainder 6.000
//    -1,000.000 / 7.000 = -142.857 Remainder -6.000
//    123.000 / 0.001 = 100,000.000 Remainder 0.000
//    1,234,567,800,000.000 / 0.123 = 10,000,000,000,000.000 Remainder 0.000
//    1,234.012 / 1,234.568 = 1.000 Remainder 1,234.012
Module Example
  Sub Main( )
    ' Create parallel arrays of Decimals to use as the dividend and divisor.
    Dim dividends() As Decimal = { 79d, 1000d, -1000d, 123d, 1234567800000d,
                    1234.0123d }
    Dim divisors() As Decimal = { 11d, 7d, 7d, .00123d, 0.12345678d,
                   1234.5678d }
    
    For ctr As Integer = 0 To dividends.Length - 1
      Dim dividend As Decimal = dividends(ctr)
      Dim divisor As Decimal = divisors(ctr)
      Console.WriteLine("{0:N3} / {1:N3} = {2:N3} Remainder {3:N3}", dividend,
               divisor, Decimal.Divide(dividend, divisor),
               Decimal.Remainder(dividend, divisor)) 
    Next
  End Sub
End Module 
' The example displays the following output:
'    79.000 / 11.000 = 7.182 Remainder 2.000
'    1,000.000 / 7.000 = 142.857 Remainder 6.000
'    -1,000.000 / 7.000 = -142.857 Remainder -6.000
'    123.000 / 0.001 = 100,000.000 Remainder 0.000
'    1,234,567,800,000.000 / 0.123 = 10,000,000,000,000.000 Remainder 0.000
'    1,234.012 / 1,234.568 = 1.000 Remainder 1,234.012

Şunlara uygulanır