EventLogQuery.ReverseDirection Özellik

Tanım

Olay günlüğündeki en yeni olaydan gelen olayların günlükteki en eski olaya okunup okunmayacağını belirleyen Boole değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the Boolean value that determines whether to read events from the newest event in an event log to the oldest event in the log.

public:
 property bool ReverseDirection { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReverseDirection { get; set; }
member this.ReverseDirection : bool with get, set
Public Property ReverseDirection As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Olaylar, en true eski olaya yönelik günlükteki en yeni olaydan okunur ve olayların en eski olaydaki en false eski olaydan okunur ise döndürür.Returns true if events are read from the newest event in the log to the oldest event, and returns false if events are read from the oldest event in the log to the newest event.

Açıklamalar

Varsayılan değer: false.The default value is false.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.