ProcessStartInfo.RedirectStandardOutput Özellik

Tanım

Bir uygulamanın metinsel çıktısının StandardOutput akışa yazılıp yazılmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the textual output of an application is written to the StandardOutput stream.

public:
 property bool RedirectStandardOutput { bool get(); void set(bool value); };
public bool RedirectStandardOutput { get; set; }
member this.RedirectStandardOutput : bool with get, set
Public Property RedirectStandardOutput As Boolean

Özellik Değeri

Çıktının StandardOutputyazılması gerekiyorsa true; Aksi takdirde, false.true if output should be written to StandardOutput; otherwise, false. Varsayılan, false değeridir.The default is false.

Örnekler

// Run "cl.exe /cld stdstr.cpp /link /out:sample.exe". UseShellExecute is false because we're specifying
// an executable directly and in this case depending on it being in a PATH folder. By setting
// RedirectStandardOutput to true, the output of cl.exe is directed to the Process.StandardOutput stream
// which is then displayed in this console window directly.  
Process^ compiler = gcnew Process;
compiler->StartInfo->FileName = "cl.exe";
compiler->StartInfo->Arguments = "/clr stdstr.cpp /link /out:sample.exe";
compiler->StartInfo->UseShellExecute = false;
compiler->StartInfo->RedirectStandardOutput = true;
compiler->Start();

Console::WriteLine( compiler->StandardOutput->ReadToEnd() );

compiler->WaitForExit();
// Run "csc.exe /r:System.dll /out:sample.exe stdstr.cs". UseShellExecute is false because we're specifying
// an executable directly and in this case depending on it being in a PATH folder. By setting
// RedirectStandardOutput to true, the output of csc.exe is directed to the Process.StandardOutput stream
// which is then displayed in this console window directly.  
using (Process compiler = new Process())
{
  compiler.StartInfo.FileName = "csc.exe";
  compiler.StartInfo.Arguments = "/r:System.dll /out:sample.exe stdstr.cs";
  compiler.StartInfo.UseShellExecute = false;
  compiler.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
  compiler.Start();

  Console.WriteLine(compiler.StandardOutput.ReadToEnd());

  compiler.WaitForExit();
}
' Run "vbc.exe /reference:Microsoft.VisualBasic.dll /out:sample.exe stdstr.vb". UseShellExecute is False 
' because we're specifying an executable directly and in this case depending on it being in a PATH folder. 
' By setting RedirectStandardOutput to True, the output of csc.exe is directed to the Process.StandardOutput 
' stream which is then displayed in this console window directly.  
Using compiler As New Process()
  compiler.StartInfo.FileName = "vbc.exe"
  compiler.StartInfo.Arguments = "/reference:Microsoft.VisualBasic.dll /out:sample.exe stdstr.vb"
  compiler.StartInfo.UseShellExecute = False
  compiler.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
  compiler.Start()

  Console.WriteLine(compiler.StandardOutput.ReadToEnd())

  compiler.WaitForExit()
End Using

Açıklamalar

Bir Process standart akışına metin yazdığında, bu metin genellikle konsolda görüntülenir.When a Process writes text to its standard stream, that text is typically displayed on the console. StandardOutput akışını yeniden yönlendirmek için RedirectStandardOutput true ayarlayarak, bir işlemin çıkışını işleyebilir veya gizleyebilirsiniz.By setting RedirectStandardOutput to true to redirect the StandardOutput stream, you can manipulate or suppress the output of a process. Örneğin, metni filtreleyebilir, farklı biçimlendirebilir veya çıktıyı hem konsola hem de belirlenen günlük dosyasına yazabilirsiniz.For example, you can filter the text, format it differently, or write the output to both the console and a designated log file.

Not

RedirectStandardOutput trueolarak ayarlamak istiyorsanız UseShellExecute false ayarlamanız gerekir.You must set UseShellExecute to false if you want to set RedirectStandardOutput to true. Aksi takdirde StandardOutput akıştan okumak bir özel durum oluşturur.Otherwise, reading from the StandardOutput stream throws an exception.

Yeniden yönlendirilen StandardOutput akışı, zaman uyumlu veya zaman uyumsuz olarak okunabilir.The redirected StandardOutput stream can be read synchronously or asynchronously. Read, ReadLineve ReadToEnd gibi yöntemler işlemin çıkış akışında zaman uyumlu okuma işlemleri gerçekleştirir.Methods such as Read, ReadLine, and ReadToEnd perform synchronous read operations on the output stream of the process. Bu zaman uyumlu okuma işlemleri, ilişkili Process StandardOutput akışına yazana veya akışı kapatan sürece tamamlanmaz.These synchronous read operations do not complete until the associated Process writes to its StandardOutput stream, or closes the stream.

Buna karşılık BeginOutputReadLine, StandardOutput akışında zaman uyumsuz okuma işlemlerini başlatır.In contrast, BeginOutputReadLine starts asynchronous read operations on the StandardOutput stream. Bu yöntem, belirlenen bir olay işleyicisini (bkz. OutputDataReceived) akış çıkışı için sağlar ve hemen çağırana döner ve bu da akış çıktısı olay işleyicisine yönlendirilirken diğer işleri gerçekleştirebilir.This method enables a designated event handler (see OutputDataReceived) for the stream output and immediately returns to the caller, which can perform other work while the stream output is directed to the event handler.

Not

Zaman uyumsuz çıktıyı işleyen uygulama, çıkış arabelleğinin temizlendiğinden emin olmak için WaitForExit yöntemini çağırmalıdır.The application that is processing the asynchronous output should call the WaitForExit method to ensure that the output buffer has been flushed.

Zaman uyumlu okuma işlemleri, çağıran StandardOutput akıştan okuma ve alt işlemi bu akışa yazma arasında bir bağımlılık ortaya çıkarabilir.Synchronous read operations introduce a dependency between the caller reading from the StandardOutput stream and the child process writing to that stream. Bu bağımlılıklar kilitlenme koşullarına neden olabilir.These dependencies can cause deadlock conditions. Çağıran bir alt işlemin yeniden yönlendirilen akışından okurken, alt öğeye bağımlıdır.When the caller reads from the redirected stream of a child process, it is dependent on the child. Çağıran, alt akışa yazana veya akışı kapatan sürece okuma işlemini bekler.The caller waits for the read operation until the child writes to the stream or closes the stream. Alt işlem, yeniden yönlendirilen akışını dolduracak kadar veri yazdığında, üst öğeye bağımlıdır.When the child process writes enough data to fill its redirected stream, it is dependent on the parent. Alt işlem, üst öğe tam akıştan okunana veya akışı kapatana kadar sonraki yazma işlemini bekler.The child process waits for the next write operation until the parent reads from the full stream or closes the stream. Kilitlenme durumu, çağıran ve alt işlemin bir işlemi tamamlaması için beklemesi ve hiçbir zaman devam edebilmesi durumunda oluşur.The deadlock condition results when the caller and child process wait for each other to complete an operation, and neither can continue. Arayan ve alt işlem arasındaki bağımlılıkları değerlendirerek kilitlenmeleri önleyebilirsiniz.You can avoid deadlocks by evaluating dependencies between the caller and child process.

Bu bölümdeki son iki örnek, Write500Lines. exeadlı bir yürütülebilir dosyayı başlatmak için Start yöntemini kullanır.The last two examples in this section use the Start method to launch an executable named Write500Lines.exe. Aşağıdaki örnek, kaynak kodunu içerir.The following example contains its source code.

using System;
using System.IO;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   for (int ctr = 0; ctr < 500; ctr++)
     Console.WriteLine($"Line {ctr + 1} of 500 written: {ctr + 1/500.0:P2}");

   Console.Error.WriteLine("\nSuccessfully wrote 500 lines.\n");
  }
}
// The example displays the following output:
//   The last 50 characters in the output stream are:
//   ' 49,800.20%
//   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
//'
//
//   Error stream: Successfully wrote 500 lines.
Imports System.IO

Public Module Example
  Public Sub Main()
   For ctr As Integer = 0 To 499
     Console.WriteLine($"Line {ctr + 1} of 500 written: {ctr + 1/500.0:P2}")
   Next

   Console.Error.WriteLine($"{vbCrLf}Successfully wrote 500 lines.{vbCrLf}")
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   The last 50 characters in the output stream are:
'   ' 49,800.20%
'   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
'
'
'   Error stream: Successfully wrote 500 lines.

Aşağıdaki örnek, yeniden yönlendirilen bir akıştan nasıl okunacağını ve alt işlemin çıkış için beklendiğini gösterir.The following example shows how to read from a redirected stream and wait for the child process to exit. Örnek, p.WaitForExitönce p.StandardOutput.ReadToEnd çağırarak bir kilitlenme koşulunu önler.The example avoids a deadlock condition by calling p.StandardOutput.ReadToEnd before p.WaitForExit. Bir kilitlenme koşulu, üst işlemin p.StandardOutput.ReadToEnd önce p.WaitForExit çağırması ve alt işlemin yeniden yönlendirilen akışı doldurması için yeterli metin yazıyorsa elde edilebilir.A deadlock condition can result if the parent process calls p.WaitForExit before p.StandardOutput.ReadToEnd and the child process writes enough text to fill the redirected stream. Üst işlem alt işlemin çıkması için sonsuza kadar bekler.The parent process would wait indefinitely for the child process to exit. Alt işlem, üst öğenin tam StandardOutput akışından okunmasını sonsuza kadar bekler.The child process would wait indefinitely for the parent to read from the full StandardOutput stream.

using System;
using System.Diagnostics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var p = new Process(); 
   p.StartInfo.UseShellExecute = false; 
   p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; 
   p.StartInfo.FileName = "Write500Lines.exe"; 
   p.Start(); 

   // To avoid deadlocks, always read the output stream first and then wait. 
   string output = p.StandardOutput.ReadToEnd(); 
   p.WaitForExit();

   Console.WriteLine($"The last 50 characters in the output stream are:\n'{output.Substring(output.Length - 50)}'");
  }
}
// The example displays the following output:
//   Successfully wrote 500 lines.
//
//   The last 50 characters in the output stream are:
//   ' 49,800.20%
//   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
//   '
Imports System.Diagnostics'

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim p As New Process()
   p.StartInfo.UseShellExecute = False 
   p.StartInfo.RedirectStandardOutput = True 
   p.StartInfo.FileName = "Write500Lines.exe" 
   p.Start() 

   ' To avoid deadlocks, always read the output stream first and then wait. 
   Dim output As String = p.StandardOutput.ReadToEnd() 
   p.WaitForExit()

   Console.WriteLine($"The last 50 characters in the output stream are:\n'{output.Substring(output.Length - 50)}'")
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Successfully wrote 500 lines.
'
'   The last 50 characters in the output stream are:
'   ' 49,800.20%
'   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
'   '

Hem standart çıkışın hem de standart hata akışlarındaki tüm metinleri okurken benzer bir sorun vardır.There is a similar issue when you read all text from both the standard output and standard error streams. Aşağıdaki örnek her iki akışda bir okuma işlemi gerçekleştirir.The following example performs a read operation on both streams. StandardError akışında zaman uyumsuz okuma işlemleri gerçekleştirerek kilitlenme koşulunu önler.It avoids the deadlock condition by performing asynchronous read operations on the StandardError stream. Bir kilitlenme koşulu, üst işlemin p.StandardError.ReadToEnd p.StandardOutput.ReadToEnd ve ardından alt işlem hata akışını dolduracak kadar metin yazdığında oluşur.A deadlock condition results if the parent process calls p.StandardOutput.ReadToEnd followed by p.StandardError.ReadToEnd and the child process writes enough text to fill its error stream. Üst işlem alt işlemin StandardOutput akışını kapatması sonsuza kadar bekler.The parent process would wait indefinitely for the child process to close its StandardOutput stream. Alt işlem, üst öğenin tam StandardError akışından okunmasını sonsuza kadar bekler.The child process would wait indefinitely for the parent to read from the full StandardError stream.

using System;
using System.Diagnostics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var p = new Process(); 
   p.StartInfo.UseShellExecute = false; 
   p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; 
   string eOut = null;
   p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
   p.ErrorDataReceived += new DataReceivedEventHandler((sender, e) => 
                 { eOut += e.Data; });
   p.StartInfo.FileName = "Write500Lines.exe"; 
   p.Start(); 

   // To avoid deadlocks, use an asynchronous read operation on at least one of the streams. 
   p.BeginErrorReadLine();
   string output = p.StandardOutput.ReadToEnd(); 
   p.WaitForExit();

   Console.WriteLine($"The last 50 characters in the output stream are:\n'{output.Substring(output.Length - 50)}'");
   Console.WriteLine($"\nError stream: {eOut}");
  }
}
// The example displays the following output:
//   The last 50 characters in the output stream are:
//   ' 49,800.20%
//   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
//   '
//
//   Error stream: Successfully wrote 500 lines.
Imports System.Diagnostics

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim p As New Process() 
   p.StartInfo.UseShellExecute = False 
   p.StartInfo.RedirectStandardOutput = True 
   Dim eOut As String = Nothing
   p.StartInfo.RedirectStandardError = True
   AddHandler p.ErrorDataReceived, Sub(sender, e) eOut += e.Data 
   p.StartInfo.FileName = "Write500Lines.exe" 
   p.Start() 

   ' To avoid deadlocks, use an asynchronous read operation on at least one of the streams. 
   p.BeginErrorReadLine()
   Dim output As String = p.StandardOutput.ReadToEnd() 
   p.WaitForExit()

   Console.WriteLine($"The last 50 characters in the output stream are:{vbCrLf}'{output.Substring(output.Length - 50)}'")
   Console.WriteLine($"{vbCrLf}Error stream: {eOut}")
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   The last 50 characters in the output stream are:
'   ' 49,800.20%
'   Line 500 of 500 written: 49,900.20%
'   '
'
'   Error stream: Successfully wrote 500 lines.

Bu bağımlılıklardan ve bunların kilitlenme potansiyelini önlemek için zaman uyumsuz okuma işlemleri kullanabilirsiniz.You can use asynchronous read operations to avoid these dependencies and their deadlock potential. Alternatif olarak, iki iş parçacığı oluşturarak ve her akışın çıkışını ayrı bir iş parçacığında okuyarak kilitlenme durumunu önleyebilirsiniz.Alternately, you can avoid the deadlock condition by creating two threads and reading the output of each stream on a separate thread.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.