ProcessStartInfo.UserName Özellik

Tanım

İşlem başlatılırken kullanılacak kullanıcı adını alır veya ayarlar.Gets or sets the user name to use when starting the process. user@DNS_domain_nameUPN biçimini kullanırsanız Domain özelliği nullolmalıdır.If you use the UPN format, user@DNS_domain_name, the Domain property must be null.

public:
 property System::String ^ UserName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string UserName { get; set; }
member this.UserName : string with get, set
Public Property UserName As String

Özellik Değeri

İşlem başlatılırken kullanılacak Kullanıcı adı.The user name to use when starting the process. user@DNS_domain_nameUPN biçimini kullanırsanız Domain özelliği nullolmalıdır.If you use the UPN format, user@DNS_domain_name, the Domain property must be null.

Açıklamalar

Önemli

UserName ve Password sağlanmışsa WorkingDirectory özelliği ayarlanmalıdır.The WorkingDirectory property must be set if UserName and Password are provided. Özellik ayarlanmamışsa, varsayılan çalışma dizini%SYSTEMROOT%\system32. olurIf the property is not set, the default working directory is %SYSTEMROOT%\system32.

UserName Özellik null veya boş bir dize değilse, UseShellExecute özelliği falseveya InvalidOperationException yöntemi çağrıldığında bir Process.Start(ProcessStartInfo) atılır.If the UserName property is not null or an empty string, the UseShellExecute property must be false, or an InvalidOperationException will be thrown when the Process.Start(ProcessStartInfo) method is called.

Şunlara uygulanır