GlobalCatalogCollection.Item[Int32] Özellik

Tanım

GlobalCatalogBu koleksiyondaki bir nesneyi alır.Gets a GlobalCatalog object in this collection.

public:
 property System::DirectoryServices::ActiveDirectory::GlobalCatalog ^ default[int] { System::DirectoryServices::ActiveDirectory::GlobalCatalog ^ get(int index); };
public System.DirectoryServices.ActiveDirectory.GlobalCatalog this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.DirectoryServices.ActiveDirectory.GlobalCatalog
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As GlobalCatalog

Parametreler

index
Int32

Alınacak nesnenin sıfır tabanlı dizini GlobalCatalog .The zero-based index of the GlobalCatalog object to get.

Özellik Değeri

GlobalCatalog

GlobalCatalogBelirtilen dizinde bulunan nesne.The GlobalCatalog object that exists at the specified index.

Özel durumlar

indexBelirtilen koleksiyonun aralığı dışında.The index specified is out of range of the collection.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.