SortOption.PropertyName Özellik

Tanım

Sıralanacak özelliğin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the property to sort on.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PropertyName { get; set; }
[System.DirectoryServices.DSDescription("DSSortName")]
public string PropertyName { get; set; }
member this.PropertyName : string with get, set
[<System.DirectoryServices.DSDescription("DSSortName")>]
member this.PropertyName : string with get, set
Public Property PropertyName As String

Özellik Değeri

String

Sıralanacak özelliğin adı.The name of the property to sort on. Varsayılan değer bir boş başvurudur ( Nothing Visual Basic).The default is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Öznitelikler

Özel durumlar

Özellik değeri null bir başvurudur ( Nothing Visual Basic).The property value is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Şunlara uygulanır