Double.LessThanOrEqual(Double, Double) Operatör

Tanım

Belirtilen Double değerin belirtilen başka bir değere eşit veya ondan küçük olup olmadığını gösteren bir değer döndürür Double .Returns a value that indicates whether a specified Double value is less than or equal to another specified Double value.

public:
 static bool operator <=(double left, double right);
public static bool operator <= (double left, double right);
static member ( <= ) : double * double -> bool
Public Shared Operator <= (left As Double, right As Double) As Boolean

Parametreler

left
Double

Karşılaştırılacak ilk değer.The first value to compare.

right
Double

Karşılaştırılacak ikinci değer.The second value to compare.

Döndürülenler

Boolean

trueleftküçüktür veya eşittir right ; Aksi takdirde, false .true if left is less than or equal to right; otherwise, false.

Açıklamalar

LessThanOrEqualYöntemi, değerler için küçüktür veya-eşittir işlecinin işlemini tanımlar Double .The LessThanOrEqual method defines the operation of the less-than-or-equal operator for Double values.

Şunlara uygulanır