BitmapData Sınıf

Tanım

Bit eşlem görüntüsünün özniteliklerini belirtir. BitmapData sınıfı, sınıfının ve UnlockBits(BitmapData) yöntemleri Bitmap tarafından LockBits kullanılır. Devralınamaz.

public ref class BitmapData sealed
public sealed class BitmapData
type BitmapData = class
Public NotInheritable Class BitmapData
Devralma
BitmapData

Örnekler

Aşağıdaki kod örneğinde ve UnlockBits yöntemleriyle LockBits sınıfının nasıl kullanılacağı BitmapData gösterilmektedir. Bu örnek, Windows Forms ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu örneği çalıştırmak için bir forma yapıştırın ve yöntemini çağırarak formun Paint LockUnlockBitsExample olayını işleyip e olarak PaintEventArgsgeçirin.

void LockUnlockBitsExample( PaintEventArgs^ e )
{
  // Create a new bitmap.
  Bitmap^ bmp = gcnew Bitmap( "c:\\fakePhoto.jpg" );

  // Lock the bitmap's bits. 
  Rectangle rect = Rectangle(0,0,bmp->Width,bmp->Height);
  System::Drawing::Imaging::BitmapData^ bmpData = bmp->LockBits( rect, System::Drawing::Imaging::ImageLockMode::ReadWrite, bmp->PixelFormat );

  // Get the address of the first line.
  IntPtr ptr = bmpData->Scan0;

  // Declare an array to hold the bytes of the bitmap.
  // This code is specific to a bitmap with 24 bits per pixels.
  int bytes = Math::Abs(bmpData->Stride) * bmp->Height;
  array<Byte>^rgbValues = gcnew array<Byte>(bytes);

  // Copy the RGB values into the array.
  System::Runtime::InteropServices::Marshal::Copy( ptr, rgbValues, 0, bytes );

  // Set every third value to 255. 
  for ( int counter = 2; counter < rgbValues->Length; counter += 3 )
   rgbValues[ counter ] = 255;

  // Copy the RGB values back to the bitmap
  System::Runtime::InteropServices::Marshal::Copy( rgbValues, 0, ptr, bytes );

  // Unlock the bits.
  bmp->UnlockBits( bmpData );

  // Draw the modified image.
  e->Graphics->DrawImage( bmp, 0, 150 );
}
private void LockUnlockBitsExample(PaintEventArgs e)
  {

    // Create a new bitmap.
    Bitmap bmp = new Bitmap("c:\\fakePhoto.jpg");

    // Lock the bitmap's bits. 
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height);
    System.Drawing.Imaging.BitmapData bmpData =
      bmp.LockBits(rect, System.Drawing.Imaging.ImageLockMode.ReadWrite,
      bmp.PixelFormat);

    // Get the address of the first line.
    IntPtr ptr = bmpData.Scan0;

    // Declare an array to hold the bytes of the bitmap.
    int bytes = Math.Abs(bmpData.Stride) * bmp.Height;
    byte[] rgbValues = new byte[bytes];

    // Copy the RGB values into the array.
    System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(ptr, rgbValues, 0, bytes);

    // Set every third value to 255. A 24bpp bitmap will look red. 
    for (int counter = 2; counter < rgbValues.Length; counter += 3)
      rgbValues[counter] = 255;

    // Copy the RGB values back to the bitmap
    System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(rgbValues, 0, ptr, bytes);

    // Unlock the bits.
    bmp.UnlockBits(bmpData);

    // Draw the modified image.
    e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 150);
  }
Private Sub LockUnlockBitsExample(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create a new bitmap.
  Dim bmp As New Bitmap("c:\fakePhoto.jpg")

  ' Lock the bitmap's bits. 
  Dim rect As New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)
  Dim bmpData As System.Drawing.Imaging.BitmapData = bmp.LockBits(rect, _
    Drawing.Imaging.ImageLockMode.ReadWrite, bmp.PixelFormat)

  ' Get the address of the first line.
  Dim ptr As IntPtr = bmpData.Scan0

  ' Declare an array to hold the bytes of the bitmap.
  ' This code is specific to a bitmap with 24 bits per pixels.
  Dim bytes As Integer = Math.Abs(bmpData.Stride) * bmp.Height
  Dim rgbValues(bytes - 1) As Byte

  ' Copy the RGB values into the array.
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(ptr, rgbValues, 0, bytes)

  ' Set every third value to 255. A 24bpp image will look red.
  For counter As Integer = 2 To rgbValues.Length - 1 Step 3
    rgbValues(counter) = 255
  Next

  ' Copy the RGB values back to the bitmap
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(rgbValues, 0, ptr, bytes)

  ' Unlock the bits.
  bmp.UnlockBits(bmpData)

  ' Draw the modified image.
  e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 150)

End Sub

Oluşturucular

BitmapData()

BitmapData sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

Height

Nesnenin piksel yüksekliğini Bitmap alır veya ayarlar. Bazen tarama çizgisi sayısı olarak da adlandırılır.

PixelFormat

Bu BitmapData nesneyi döndüren nesnedeki Bitmap piksel bilgilerinin biçimini alır veya ayarlar.

Reserved

Ayrılmış. Kullanmayın.

Scan0

Bit eşlem içindeki ilk piksel verilerinin adresini alır veya ayarlar. Bu, bit eşlem içindeki ilk tarama çizgisi olarak da düşünülebilir.

Stride

Nesnenin adım genişliğini (tarama genişliği olarak da adlandırılır) Bitmap alır veya ayarlar.

Width

Nesnenin piksel genişliğini Bitmap alır veya ayarlar. Bu, bir tarama satırındaki piksel sayısı olarak da düşünülebilir.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır