ServiceConfig.BringYourOwnTransaction Özellik

Tanım

ITransactionTarafından tanımlanan işlemi çalıştırmak için kullanılan ayarları sağlayan mevcut bir işlemi temsil eden bir öğesini alır veya ayarlar ServiceConfig .Gets or sets a ITransaction that represents an existing transaction that supplies the settings used to run the transaction identified by ServiceConfig.

public:
 property System::EnterpriseServices::ITransaction ^ BringYourOwnTransaction { System::EnterpriseServices::ITransaction ^ get(); void set(System::EnterpriseServices::ITransaction ^ value); };
public System.EnterpriseServices.ITransaction BringYourOwnTransaction { get; set; }
member this.BringYourOwnTransaction : System.EnterpriseServices.ITransaction with get, set
Public Property BringYourOwnTransaction As ITransaction

Özellik Değeri

ITransaction

Bir ITransaction .An ITransaction. Varsayılan değer: null.The default is null.

Açıklamalar

BringYourOwnTransaction (BYOT) işlem için bağlam sağlayan bir işlem tanımlar ServiceConfig .BringYourOwnTransaction (BYOT) identifies a transaction that supplies the context for the ServiceConfig transaction. Kendi işleminizi getirdiğinizde, bu işlemin ayarları nesnedeki diğer işlem ayarlarını geçersiz kılar ServiceConfig .When you bring your own transaction, that transaction's settings override the other transaction settings in the ServiceConfig object. İçin varsayılan değer BringYourOwnTransaction null .The default value for BringYourOwnTransaction is null.

BYOT hakkında daha fazla bilgi için bkz BYOT ..For more information on BYOT, see BYOT.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.