DateTimeFormatInfo.GetFormat(Type) Yöntem

Tanım

Tarih ve saat biçimlendirme hizmeti sağlayan, belirtilen türde bir nesne döndürür.Returns an object of the specified type that provides a date and time formatting service.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public object GetFormat (Type formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametreler

formatType
Type

Gerekli biçimlendirme hizmetinin türü.The type of the required formatting service.

Döndürülenler

Geçerli nesne, formatType geçerli DateTimeFormatInfotürüyle aynı ise; Aksi takdirde, null.The current object, if formatType is the same as the type of the current DateTimeFormatInfo; otherwise, null.

Uygulamalar

Açıklamalar

Temel veri türleri tarafından desteklenen Format(String, IFormatProvider) yöntemi, geçerli DateTimeFormatInfo nesnesi IFormatProvider parametresi olarak geçirildiğinde bu yöntemi çağırır.The Format(String, IFormatProvider) method supported by the base data types invoke this method when the current DateTimeFormatInfo object is passed as the IFormatProvider parameter. Bu yöntem IFormatProvider.GetFormatuygular.This method implements IFormatProvider.GetFormat.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.