NumberFormatInfo.NaNSymbol Özellik

Tanım

IEEE NaN (sayı değil) değerini temsil eden dizeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the string that represents the IEEE NaN (not a number) value.

public:
 property System::String ^ NaNSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NaNSymbol { get; set; }
member this.NaNSymbol : string with get, set
Public Property NaNSymbol As String

Özellik Değeri

IEEE NaN (sayı değil) değerini temsil eden dize.The string that represents the IEEE NaN (not a number) value. InvariantInfo için varsayılan değer "NaN" dir.The default for InvariantInfo is "NaN".

Özel durumlar

Özellik nullolarak ayarlanmakta.The property is being set to null.

Özellik ayarlanmakta ve NumberFormatInfo nesnesi salt okunurdur.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Açıklamalar

NaN değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Double veya Single.For more information on NaN values, see Double or Single.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.