NumberFormatInfo.NegativeInfinitySymbol Özellik

Tanım

Negatif sonsuzu temsil eden dizeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the string that represents negative infinity.

public:
 property System::String ^ NegativeInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NegativeInfinitySymbol { get; set; }
member this.NegativeInfinitySymbol : string with get, set
Public Property NegativeInfinitySymbol As String

Özellik Değeri

String

Negatif sonsuz temsil eden dize.The string that represents negative infinity. InvariantInfo için varsayılan değer "-Infinity" dir.The default for InvariantInfo is "-Infinity".

Özel durumlar

Özellik nullolarak ayarlanmakta.The property is being set to null.

Özellik ayarlanmakta ve NumberFormatInfo nesnesi salt okunurdur.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Açıklamalar

Negatif sonsuz hakkında daha fazla bilgi için bkz. Double veya Single.For more information on negative infinity, see Double or Single.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.