Half.MinValue Özellik

Tanım

Olası en küçük değeri temsil eder Half .Represents the smallest possible value of Half.

public:
 static property Half MinValue { Half get(); };
public static Half MinValue { get; }
member this.MinValue : Half
Public Shared ReadOnly Property MinValue As Half

Özellik Değeri

Half

-65504-65504

Şunlara uygulanır