IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir değere sahip belirtilen Type bir Object dönüştürür.Converts the value of this instance to an Object of the specified Type that has an equivalent value, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametreler

conversionType
Type

Bu örneğin değerinin dönüştürüldüğü Type.The Type to which the value of this instance is converted.

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir IFormatProvider arabirimi uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Object

Değeri bu örneğin değerine eşit olan conversionType türündeki Object bir örnek.An Object instance of type conversionType whose value is equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır