Claim.CreateUpnClaim(String) Yöntem

Tanım

ClaimBelirtilen evrensel asıl adı (UPN) temsil eden bir nesne oluşturur.Creates a Claim object that represents the specified Universal Principal Name (UPN).

public:
 static System::IdentityModel::Claims::Claim ^ CreateUpnClaim(System::String ^ upn);
public static System.IdentityModel.Claims.Claim CreateUpnClaim (string upn);
static member CreateUpnClaim : string -> System.IdentityModel.Claims.Claim
Public Shared Function CreateUpnClaim (upn As String) As Claim

Parametreler

upn
String

Bu talep ile ilişkili varlığın UPN 'si.The UPN of the entity associated with this claim. Bu parametrenin olmaması gerekir null .This parameter must not be null. Bu parametre ise null , bu yöntem bir ArgumentNullException özel durum oluşturur.If this parameter is null, this method throws an ArgumentNullException exception.

Döndürülenler

Claim

ClaimBu yöntemin oluşturduğu nesne.The Claim object this method creates.

Özel durumlar

upnParametresi null .The upn parameter is null.

Açıklamalar

ClaimBu yöntemin oluşturduğu nesnenin aşağıdaki tabloda gösterilen özellik değerleri vardır.The Claim object this method creates has the property values shown in the following table.

ÖzellikProperty DeğerValue
ClaimType Upn
Resource upnParametrenin değeri.The value of the upn parameter.
Right PossessProperty.PossessProperty.

Şunlara uygulanır