ClaimTypes.DenyOnlySid Özellik

Tanım

Bir varlık için yalnızca reddetme güvenlik tanımlayıcısı (SID) belirten bir talebin URI 'sini alır.Gets the URI for a claim that specifies a deny-only security identifier (SID) for an entity.

public:
 static property System::String ^ DenyOnlySid { System::String ^ get(); };
public static string DenyOnlySid { get; }
member this.DenyOnlySid : string
Public Shared ReadOnly Property DenyOnlySid As String

Özellik Değeri

String

Bir varlık için yalnızca reddetme SID 'sini belirten bir talebin URI 'SI.The URI for a claim that specifies a deny-only SID for an entity.

Açıklamalar

Yalnızca reddetme SID 'SI, belirtilen varlığı güvenli kılınabilir bir nesneye reddeder.A deny-only SID denies the specified entity to a securable object.

Bu özellik tarafından döndürülen dize http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/denyonlysid .The string returned by this property is http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/denyonlysid.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.